Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears


RENDICIÓ DE COMPTES DE LES FEDERACIONS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS

Requisits previs:

Les federacions esportives de les Illes Balears, són entitats declarades d'utilitat pública, d’acord amb l’article 77.1 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, han de rendir comptes de l'exercici tancat en els  sis mesos següents a la seva finalització. (Ex.: l'exercici econòmic el qual finalitza el 31 de desembre de 2015, s’haurà de presentar els comptes anuals del 2015 durant els primer semestre del 2016).

Documents a presentar per les federacions esportives de les Illes Balears per a complir amb l'obligació anual de rendició de comptes:

  • Sol·licitud formulada per un representant de la federació esportiva, en la que figurin les dades d'identificació del sol·licitant i els de la federació esportiva que representa; la descripció de la documentació que s'acompanya; el procediment que se formula; el lloc, data i signatura del sol·licitant.
  • Certificat expedit pel secretari o secretària de la federació esportiva, amb el vist i plau del president o presidenta, en el que consti l'acord de l'assemblea general de socis de l'aprovació dels comptes anuals i del nomenament, en el seu cas, d'auditors.
  • Comptes anuals, que comprenen el balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica, segons estableix el Pla General de Comptabilitat. Aquest documents han d'estar signats pels membres de la junta directiva a totes les seves pàgines o, en tot cas, signades pel secretari o secretària i pel president o presidenta a totes les pàgines i, la resta de membres de la junta directiva a un full annex.
  • Informació sobre fluxos d'efectiu: sols serà obligatori per a aquelles entitats que formulin els comptes segons el model normal.
  • Memòria d'Activitats, comprendrà una descripció de les activitats dutes a terme durant l'exercici tancat. Aquesta memòria ha d'estar signada per tots els membres de la junta directiva.

Las federacions esportives de les Illes Balears obligades a formular els comptes anuals en el model normal, han d'adjuntar un exemplar signat de l'informe d'auditoria.

MODELS COMPTABLES

Comptes normals:

Balanç
Compte de Resultats
Memòria Econòmica
Estat de fluxos comptables

Comptes abreviades:

Balanç
Compte de Resultats
Memòria Econòmica

 

Pla de comptabilitat de les entitats sense fins lucratius (Document PDF)