Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

CANVI DE JUNTA DIRECTIVA

Els clubs esportius tenen l’obligació de celebrar eleccions cada 4 anys, seguint el procés electoral que marquen els seus estatuts (vegeu el full informatiu sobre el procés electoral d’un club esportiu).

La inscripció de la junta directiva com a conseqüència de la celebració d’eleccions, requereix la presentació d’una sol·licitud d’inscripció, juntament amb la documentació següent:

 

  • Acta de la reunió de l’assemblea general extraordinària en la qual s’ha elegit la nova junta directiva, signada pels membres de la mesa electoral.

Aquest document es pot substituir per un certificat, estès per la persona o càrrec amb facultat per fer-ho, en el qual consti que el procés electoral s’ha dut a terme conforme indiquen els estatuts, com també la data del nomenament, les dades d’identificació i les signatures dels membres de la nova junta directiva.

  • Còpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat dels membres de la nova junta directiva.
  • Declaració dels membres de la nova junta directiva de no incórrer en la incompatibilitat prevista a l’article 25.3 del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tota aquesta documentació s’ha de dirigir al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).

 

Nota

Si el canvi o la modificació de la junta directiva s’ha produït per motius diferents a la celebració d’eleccions (cessaments, renúncies, dimissions, moció de censura, etc.) s’ha d’aportar la documentació justificativa del fet que motiva el canvi en la composició de la junta directiva, juntament amb la sol·licitud d’inscripció. Vegeu el full informatiu sobre aquests altres canvis de junta directiva diferents a la celebració d’eleccions.