Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ESPORTIVES INSCRITES EN EL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS

 

L'article 31 del Decret 33/2014, d'1 d'agost, pel qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, disposa:

 

«1. Les entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears tenen les obligacions següents:

 

a) Comunicar al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears:

 

- La composició i les modificacions posteriors dels òrgans de gestió i d'administració o representació.

- Les modificacions estatutàries.

- L'afiliació dels clubs esportius i de les seccions esportives a les federacions esportives de les Illes Balears o a la federació espanyola o internacional corresponent, en el supòsit que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de notificació de la resolució d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

En el cas dels clubs esportius de règim especial o simplificat únicament han de comunicar l'afiliació els adherits a la federació corresponent.

- La baixa dels clubs esportius i de les seccions esportives en les federacions esportives de les Illes Balears o en la federació espanyola corresponent, en el supòsit que no hi hagi federació esportiva de les Illes Balears, en el termini màxim de dos mesos d'ençà que es produeixi aquest fet.

En el cas dels clubs esportius de règim especial o simplificat, només han de comunicar la baixa els adherits a la federació corresponent.

- La targeta d'identificació fiscal.

 

b) Complir amb els requeriments efectuats per la Direcció General d'Esports.

 

c) La resta d'obligacions que fixa aquest Decret o la normativa reglamentàriament establerta.

 

2. A més, les agrupacions esportives i les federacions esportives de les Illes Balears estaran subjectes al compliment de les obligacions següents:

 

a) Comunicar al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears les afiliacions o les baixes de les entitats esportives inscrites o adherides a la federació, en el termini màxim de dos mesos des de la finalització de la temporada esportiva corresponent.

 

b) Presentar davant el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears el certificat de les entitats esportives que no han competit durant els dos últims anys o temporades esportives, en el termini de dos mesos des de la finalització de l'any o de la temporada esportiva corresponent.

 

c) Dipositar en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears els comptes anuals i l'informe d'auditoria, en aquest últim supòsit si procedeix, en el termini dels sis primers mesos següents a cada exercici i sempre quinze dies abans de la realització de l'assemblea general següent.

 

3. La resta d'entitats esportives declarades d'utilitat pública inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears estan subjectes al compliment del dipòsit de la documentació prevista en l'apartat 2 c d'aquest article.

 

4. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions pot donar lloc a la cancel·lació registral, d'acord amb el capítol següent d'aquest Decret».