Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes BalearsPUBLICITAT

Segons l’article 5 del Decret 33/2014 el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears és públic i dóna fe de les dades que conté.


Qualsevol persona interessada, d’acord amb la legislació reguladora del procediment administratiu comú, pot consultar o sol·licitar informació del Registre.


La publicitat de les inscripcions en el Registre es farà efectiva mitjançant certificat, per nota simple informativa o còpia dels documents dipositats en el Registre o per mitjans informàtics o telemàtics, i s’ha d’ajustar als requisits establerts en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


La sol·licitud de certificats, notes simples informatives o còpia de documents s’ha de fer mitjançant model facilitat per la Direcció General d’Esports, sense perjudici del pagament de la taxa corresponent.