Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears

INSCRIPCIÓ D'UN CLUB ESPORTIU DE RÈGIM ESPECIAL

Una vegada autoritzada la denominació, per inscriure el club esportiu de règim especial s’ha de presentar una sol·licitud d’inscripció dins el termini de 3 mesos des de la notificació de l'esmentada autorització, juntament amb els documents següents:

 

 ·      Justificant de pagament de la taxa.

 ·      Acta de constitució, subscrita per un mínim de tres persones físiques que tenguin capacitat d’obrar, en la qual es manifesti que el club té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i de l’esport sense ànim de lucre.

 Model Acta de constitució d'un club esportiu de règim de règim especial o simplificat.

 ·     Fotocòpia del DNI de totes les persones fundadores o promotores.

 ·     Estatuts del club esportiu, que han de contenir, com a mínim, els extrems prevists al  Decret 24/2008. Els estatuts han d’anar signats en tots els fulls pels fundadors. Per major informació sobre els estatuts, consultau el full informatiu.

 Tota aquesta documentació s’ha de dirigir al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears (Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports) (Palma Arena. Carrer de l’Uruguai, s/n, 07010. Palma. Tel. 971 17 89 99).