Torna

Registre d'Entitats Esportives de les Illes BalearsACTES INSCRIPTIBLES

Actes inscriptibles en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears:

Segons l’article 3.1 del Decret 33/2014 són objecte d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears els actes següents:

a. La constitució de les entitats esportives.
b. Les modificacions estatutàries.
c. El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l’òrgan de representació.
d. La creació, la modificació i la supressió dels òrgans territorials de gestió descentralitzada, en el supòsit de les federacions esportives balears.
e. La declaració i la revocació de la condició d’utilitat pública.
f. La suspensió, la dissolució o la baixa de l’entitat esportiva i les seves causes.
g. Les resolucions administratives o judicials que afectin actes susceptibles d’inscripció.
h. El nom de domini o adreça d’Internet que utilitzin les entitats esportives per identificar-se.
i. Els acords de fusió i absorció d’entitats esportives.
j. La revocació del reconeixement administratiu d’una entitat esportiva.
k. Les transformacions d’una entitat esportiva.
l. La targeta d’identificació fiscal de l’entitat esportiva.
m. En general, tots aquells actes la inscripció dels quals es determini en aquest Decret o en altres disposicions que l’afectin.

Efectes de la inscripció:

Segons l’article 4 del Decret 33/2014 la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears comporta el reconeixement legal de les entitats inscrites i és requisit essencial per optar als ajuts o al suport que l’Administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears concedeix, així com per participar en competicions oficials i per gaudir de la resta de beneficis continguts en la legislació esportiva.


Els actes inscrits produeixen efectes davant tercers a partir de la data d’inscripció en el Registre.


La inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears no valida els actes que són nuls ni les dades que són incorrectes segons les lleis.