Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Projectes d'investigació (PI)

 4. AVALUACIÓ D'ESMENES PER AMPLIACIÓ DE CENTRES O PER CANVI D'INVESTIGADOR PRINCIPAL

  1. Sol·licitud d'avaluació al CEI-IB (s'ha d'identificar que es tracta d'una esmena). [model]
  2. Full d'informació al pacient i consentiment informat adaptats al nou centre [model FIP] [model CI].
  3. Còpia de la pòlissa d'assegurança, si escau.
  4. Informe econòmic (en cas d'ampliació de centres). [model]
  5. CV abreujat de l'investigador principal, sempre que no s'hagi presentat en els darrers cinc anys.
  6. Compromís de l'investigador principal i dels col·laboradors. [model]
  7. Coneixement i conformitat de tots els serveis implicats (en cas d'ampliació de centres). [model]
  8. Informe favorable de la comissió d'investigació i/o gerència (en cas d'ampliació de centres).
  9. Resguard del pagament de taxes o sol·licitud d'exempció de taxes.

PRESENTACIÓ

Les esmenes s'han de presentar a través del tràmit telemàtic.

TERMINI

15 dies abans de la reunió (calendari).