Torna

Servei de Gestió Forestal

BOSC PÚBLIC: MILLORA DEL PAISATGE FORESTAL DE LES ILLES BALEARS (ITS2018-076)

La gestió directa sobre les 54 has tractades en aquest projecte mitjançant actuacions silvícoles, es tradueix en un increment de la resiliència front al risc d’incendi forestal de les 3.579 has de forest pública a on hem actuat. Aquestes actuacions suposen una ruptura de la massa forestal creant espais que dificulten la propagació d’un foc forestal.

TRACTAMENT DEL COMBUSTIBLE VEGETAL EN PUNTS ESTRATÈGICS DE GESTIÓ (PEG) ENFRONT AL RISC D'INCENDIS FORESTALS (ITS2019-139)

Amb aquest projecte es pretén establir i recuperar mitjançant una gestió forestal activa, davant el risc d'incendis forestals, aquelles àrees i/o franges lineals de prevenció (PEG) que permetin generar discontinuïtat horitzontal i vertical en la coberta vegetal, creant zones de menor densitat de combustible forestal.