Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_gf_forests_cat.JPG

El Catàleg de forests d'utilitat pública és un registre públic de caràcter administratiu en què s'inscriuen totes les forests declarades d'utilitat pública.

Les forests declarades d'utilitat pública a les Illes Balears són les següents: 

Núm. Nom Terme Municipal
1 Binifaldó Escorca
2 Menut Escorca
3 La Victòria Alcúdia
4 Comuna de Lloret Lloret de Vista Alegre
5 Comuna de Bunyola Bunyola
6 Sa Bassa Fornalutx
7 Comuna de Sant Martí Muro
8 Comuna de Caimari Selva
9 Comuna de Biniamar Selva
10 Sant Martí Alcúdia
11 Son Moragues Valldemossa
12 Sa Mola de Son Massip Escorca
13 Son Fortuny Estellencs
14 Mortitx Escorca
15 Míner Gran Escorca, Pollença
16 Puig de Santuiri Pollença
17 Puig de Santa Magdalena Inca
18 Tossals Verds Escorca
19 Albarca, es Verger i s'Alqueria Artà
20 Can Marroig i Can Ballet Formentera
21 Ses Figueroles Selva, Escorca
22 Cúber Escorca
23 S'Albufera Sa Pobla
24 Son Tries Esporles
25 Coma des Prat Escorca
26 Son Real Santa Margalida
27 Galatzó Calvià


D'acord amb la Llei 43/2003 de forests, les comunitats autònomes poden incloure al Catàleg de forests d'utilitat pública les forests públiques compreses en algun dels casos següents:

a) Les que siguin essencials per a la protecció del sòl davant processos d'erosió.

b) Les situades en capçaleres de conques hidrogràfiques i les altres que contribueixin decisivament a la regulació del règim hidrològic, que evitin o redueixin allaus, riuades i inundacions i que defensen poblacions, conreus i infraestructures.

c) Les que evitin o redueixin els despreniments de terres o roques i l'aterrament d'embassaments i les que protegeixin conreus i infraestructures contra el vent.

d) Les que sense complir plenament en el seu estat actual les característiques que descriuen els paràgrafs a), b) o c) es destinin a la repoblació o millora forestal amb les finalitats de protecció que s'hi indiquin.

e) Les que contribueixin a la conservació de la diversitat biològica, a través del manteniment dels sistemes ecològics, la protecció de la flora i la fauna o la preservació de la diversitat genètica i, en particular, les que constitueixin o formin part d'espais naturals protegits, zones d'especial protecció per a les aus, zones d'especial conservació o altres figures legals de protecció, així com les que constitueixin elements rellevants del paisatge.

f) Les altres que estableixi la comunitat autònoma en la seva legislació.

Les forests del domini públic forestal són inalienables, imprescriptibles i inembargables i no estan subjectes a cap tribut que gravi la seva titularitat.

Accessos directes:

- Fullet de les Àrees recreatives de les Illes Balears (PDF 6749 Kb)