desc_gs restauracio cat.JPG

RESTAURACIÓ D'AREES DEGRADADES


La restauració de la vegetació en zones degradades resulta precisa per assegurar la conservació a llarg termini dels sòls i per generar els múltiples beneficis que aporten els sistemes forestals. Ha de aclarir-se que la restauració de la vegetació no s'identifica sempre amb la repoblació amb espècies arbòries.

Els incendis forestals i els temporals de vent i neu tenen greus conseqüències en el mitjà natural com a conseqüència de la pèrdua de coberta vegetal i la posterior erosió dels terrenys.

Des del punt de vista ecològic es produïxen alteracions en la vegetació, per alteració de la composició florística, estructura i evolució; pèrdua de la fauna per mortalitat i destrucció d'hàbitats; i canvis en l'estructura del sòl que desencadenen processos erosius. Altres conseqüències són les pèrdues de productes i beneficis indirectes de la forest, i la creació d'alarma social.

PLANS DE RESTAURACIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'objectiu de les actuacions està encaminat a restablir la vegetació existent en la zona prèvia a un incendi, així com evitar la proliferació de plagues i de processos erosius com a conseqüència del debilitament i pèrdua de la coberta forestal. Per això és necessari realitzar una avaluació dels danys produïts i determinar les mesures necessàries per a la restauració. Aquestes mesures dependran del tipus de vegetació i el grau d'afectació de la mateixa, així com les seves possibilitats de regeneració natural potencial i del tipus de terreny en el qual ens trobem.

L'eliminació de la fusta cremada s'ha de realitzar immediatament després de l'incendi per a evitar danyar al regenerat emergent i eliminar possibles focus d'infecció de plagues. En zones de forta pendent i per a evitar erosió, les fustes es disposen paral·lels a corbes de nivell, formant cordons de contenció del terreny. Les restes són eliminades per astellat, tallat o bé per crema. Ocasionalment s'ha realitzat treure els troncs mitjançant helicòpter en zones sense possibilitat d'accés i de fort pendent.

El procés de recuperació de la coberta vegetal dependrà de l'evolució de la regeneració natural existent, definint tractaments d'ajuda a la regeneració natural o, si això no és possible, ajudades de reforestació mitjançant plantació o sembra. En cas que sigui necessària, la preparació del terreny sol realitzar-se per orificis manuals o mecanitzats o bé amb subsolat lineal. La planta utilitzada procedeix en la seva totalitat del viver forestal de Menut, assegurant la procedència de tot el material forestal de reproducció que s'introdueix. Cada planta queda protegida de l'atac d'animals mitjançant un protector individual.

Una vegada recuperada la coberta vegetal han de realitzar-se tractaments selvícolas necessaris encaminats a millorar l'estructura de la massa en les seves diferents etapes d'evolució.


RESTAURACIÓ HIDROLÒGICA FORESTAL


La restauració hidrològica forestal comprèn actuacions tals com repoblacions forestals protectores, correcció de llits torrencials i treballs de conservació i millora de la coberta vegetal.

L'objectiu d'aquestes intervencions és frenar, recollir i emmagatzemar l'aigua.

La coberta vegetal és el primer fré que troba l'aigua de la pluja quan cau. L'aigua que passa per la part aèria de les plantes arriba al sòl amb molta menys força de manera que pot infiltrar-se una bona part d'aquesta i quedant dins el sòl disponible per a les plantes.

D'altra manera l'aigua arriba amb força a la superfície del sòl i s'escola vessant abaix sense que pugui ser aprofitada per les plantes. És per això que en zones amb pendent deforestades és prioritari restablir la coberta vegetal.

Però moltes vegades la repoblació forestal no és suficient, sobretot en clima mediterrani on es donen episodis de pluges torrencials amb precipitacions molt fortes en molt poc temps. En aquests casos en que la coberta vegetal no és suficient s'ha de recorre a obres estructurals com marges, correccions de llits de torrents o dics de contenció.

LA RESTAURACIÓ DE MARJADES

Des de temps passats s'han utilitzat els marges per a frenar la pèrdua de sòl ja que eliminen la pendent del terreny. D'aquesta manera s'aconseguien zones de cultiu amb sòl. Actualment, encara que moltes d'aquestes zones de cultiu s'han abandonat i han estat envaïts pel bosc, els marges continuen essent un element importantíssim per a la retenció del sòl. A més a més són també part del nostre patrimoni cultural.

Actualment des del Servei de Gestió Forestal es du a terme un important projecte de restauració hidrològic-forestal  "Restauració hidrológico-forestal en conques prioritàries de l'Illa de Mallorca (2009-2010)" que s'emmarca dins d'un conveni entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Medi Ambient.

Mitjançant aquest projecte s'estan restaurant marges deteriorats de zones d'antics cultius en vessants on, degut a les fortes pendents, la força erosiva de l'aigua d'escorrentia produeix pèrdues importants de sòl.

DICS DE CONTENCIÓ

Els objectius dels dics són:

-Regulació d'avingudes
-Defensa d'infraestructures
-Recàrrega d'aqüífers
-Defensa contra arrossegament de sòls.
-Seguretat de persones i béns