Regulació d'us del foc 

En quines condicions, quan i a on es pot fer ús de foc o cremar restes vegetals?

ATENCIÓ: A partir de dia 1 d'abril a les illes d'Eivissa i Formentera, i el 15 d'abril a Mallorca i Menorca, comença l'època de perill alt d'incendis forestals. Per tant, ja s'apliquen els supòsits de "Perill alt" del quadre adjunt, quedant prohibides les cremes en terreny forestal o a 50 m d'aquest (BOIB Núm 42 de 28/03/2024 i BOIB Núm 49 de 13/04/2024).

En tots els casos, caldrà comprovar tres (3) aspectes per saber si cremar restes vegetals o fer ús del foc està Permès amb precaució, cal una Autorització administrativa o està totalment Prohibit:


(1) Nivell diàri d’Alerta Foc (als mapes diàris)
(2) Tipus de terreny (al quadre)
(3) Època de perill (al quadre)

AF_CAT.JPG

.

Tots els dies de l'any, s’estableixen mapes diàris informatius del nivell d’alerta (Alerta Foc) per risc meteorològic d'incendi forestal existent en l'àmbit de les Illes Balears. Aquests mapes determinen en part la regulació diària de la crema de restes vegetals o ús de foc, complementàriament a la ja establerta en funció del tipus de terrenys on es vol fer aquesta. Del nivell Alerta Foc 1 a Alerta Foc 4 s'indica el perill d'incendi forestal, de menor a major grau. 

.

Per Alerta Foc 4 s’apliquen automàticament les limitacions establertes a l’article 48.6 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forest, modificat pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, sense perjudici del que resulti d'aplicació del Decret 125/2007, de 5 d'octubre. Aquestes limitacions i/o prohibicions són les següents:

- Encendre foc a qualsevol tipus de terreny forestal.

- La suspensió temporal, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda, i de restes silvícoles.

- Encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.

- La utilització de maquinària i equips als terrenys forestals i a les àrees rurals situades en una franja de 400 m al voltant d'aquells, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que l'òrgan competent n'hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessàries per a l’extinció d’incendis.

- La introducció i ús de material pirotècnic, excepte en terrenys urbans a més de 500 m de zona forestal.

- Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi..

.

Pel que fa a l'Autorització administrativa de cremes o ús del foc consulteu els tràmits a https://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/tramits


Mapes diaris del nivell d’alerta per risc meteorològic d'incendi forestal

Dia

Dia següent 

Notes:

- Actualitzacions: per cada dia de l'any, mapes amb vigència diària.

- Llista de municipis per comarca, a efectes del mapa territorialitzat:

 • Mallorca:
  • Tramuntana-Sud: Andratx, Banyalbufar, Calvià, Esporles, Estellencs i Puigpunyent.
  • Tramuntana-Nord: Alaró, Alcúdia, Bunyola, Campanet, Deià, Escorca, Fornalutx, Lloseta, Mancor, Pollença, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemossa.
  • Llevant: Artà, Capdepera, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, i Cabrera (Palma).
  • Pla i Migjorn: Algaida, Ariany, Binissalem, Búger, Campos, Consell, Costitx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llubí, Llucmajor, Maria de la Salut, Marratxí, Montuiri, Muro, Palma, Petra, Porreres, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyí, Sencelles, Ses Salines, Sineu i Vilafranca de Bonany.
 • Menorca: tots els municipis.
 • Eivissa: tots els municipis.
 • Formentera

- Nivells d'AlertaFoc: amb caràcter ordinari, els nivells d'AlertaFoc es determinen de la següent forma: 

 • «Alerta Foc 1»: risc meteorològic d’incendi forestal baix d’AEMET, i sense avisos meteorològics per FMA prevists aplicables al nivell d’alerta.
 • «Alerta Foc 2»: risc meteorològic d’incendi forestal moderat o alt d’AEMET, i sense avisos meteorològics per FMA prevists aplicables al nivell d’alerta.
 • «Alerta Foc 3»: activació formal d’avisos meteorològics per FMA (vents, temperatures màximes, onades de calor i/o tempestes), independentment del risc d’incendi forestal d’AEMET, o quan concorrin circumstàncies singulars a partir de l’anàlisi de perill.
 • «Alerta Foc 4»: risc meteorològic d’incendi forestal molt alt o extrem, o quan concorrin circumstàncies singulars a partir de l’anàlisi de perill, independentment de l’existència d’avisos meteorològics per FMA aplicables al nivell d’alerta.

- Fonts per elaborar el mapa:

 • A partir de la informació publicada per AEMET, elaborada mitjançant dades meteorològiques i models numèrics de predicció del temps. El nivell del mapa fa servir la metodologia de l'índex canadenc (FWI, Fire Weather Index) i les variables d'entrada del model d'estimació del perill són: la previsió de temperatura de l'aire (T), de l'humitat relativa (HR), de la velocitat del vent (V) i de la precipitació registrada a les últimes 24 hores (P).
 • En base als avisos meteorològics establerts per AEMET, especialment en situacions en les que s’hagi emès avís taronja o vermell per un o varis Fenòmens Meteorològics Adversos (FMA) per vents, tempestes, temperatures màximes i/o onada de calor.
 • A partir de l’anàlisi de perill efectuat diàriament des del Servei de Gestió Forestal (Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat) i/o des de la Central de Comunicacions d’Incendis Forestals (CCIF), quan circumstàncies rellevants puguin incidir en el risc d'incendi. En aquest anàlisi, el model d'AEMET amb resolució espacial de 0,05º es comarcalitza o insularitza per facilitar la seva interpretació, sempre respectant homogeneïtat en els límits municipals.


Normativa aplicable

- Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori d’establiment de mesures per adaptar la regulació d'ús del foc en l’àmbit insular a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, modificada pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

- Resolució per a la limitació de l'ús del foc a menys de 50 m de terreny forestal durant l'època de perill d'incendis forestals

- Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d’octubre de 2009, per la qual s’estableixen mesures complementàries de prevenció d’incendis forestals per a les activitats autoritzades i susceptibles de produir risc d’incendi forestal

- Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal

- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, modificada pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals


Per a més informació: www.xarxaforestal.org/us-del-foc