Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_gs bonespractiques cat.JPG

CODI DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ DE SÒLS FORESTALS


• Evitar fer foc en sòls forestals sempre que sigui possible.

• En cas necessari no cremar a extensions grans.

• No cremar a zones amb forts pendents.

• Evitar el foc amb ús socio-recreatiu.

• Contribuir a la lluita contra els incendis, avisant als Agents Forestals i/o del Medi Ambient de les conductes incorrectes observades al mont.

• Retirar residus inflamables de la muntanya.

• Aturar les possibles plagues per tal d'evitar que desaparegui la vegetació protectora.

• Potenciar el manteniment de l'arbrat existent.

• Mantenir altres cobertes no arbòries (mates, arbusts i herbes).

• Mantenir vegetació a la ribera dels torrents.

• No eliminar la capa fèrtil del sòl.

• Fomentar la regeneració natural amb l'ajut, si és necessari, de les repoblacions puntuals.

• Conservació de les marjades.

• Mantenir nets els llits dels torrents.

• En cas de ser necessari llaurar, no fer-ho mai a favor de pendent.

• Controlar la població de cabres silvestres, mantenint-la a un nivell que no degradi la vegetació.