Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_gs biomassa cat.JPG

Què és la biomassa forestal?

La biomassa d'origen forestal és tot el conjunt de productes i residus provinents dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals, treballs silvícoles, aprofitaments fustaners, així com dels subproductes generats a les indústries de transformació de la fusta (serraries, industria del moble, etc). Aquesta biomassa té un gran potencial per a ser utilitzada com a font d'energia renovable ja que el balanç de les emissions de CO2 és pràcticament nul i no contribueix a l'efecte hivernacle de la mateixa manera ho fan els combustibles fòssils.

Quins avantatges té l'ús de biomassa forestal?

Els avantatges de l'ús de biomassa forestal com a font d'energia renovable són múltiples:

  • Balanç pràcticament neutre en emissions de CO2, pel que no contribueix a l'efecte hivernacle de la mateixa manera que els combustibles d'origen fòssil.
  • Balanç energètic positiu (per produir l'energia equivalent a 100 litres de gasoil, només se n'utilitzen 5 litres en les diferents etapes de la cadena de transformació de la biomassa).
  • Millora de les masses forestals (reducció de la densitat excessiva) disminuint el risc de les masses forestals front als incendis i fent-les més resistents a les malalties i plagues.
  • Producte sostenible que genera una energia renovable obtingut a partir de la gestió sostenible dels boscos.
  • Augment de la taxa de fixació de CO2 al bosc: els arbres joves fixen major quantitat de CO2 que no els arbres vells i estancats en creixement per manca de gestió.
  • Compatible amb les operacions de reducció del risc i prevenció d'incendis forestals.
  • Reducció del risc de plagues forestals.
  • No es produeixen emissions de sulfurs (SO2) ni d'òxids de nitrogen (NOx) components de la pluja àcida. Millora de la qualitat de l'aire.
  • No genera residus. Les cendres que s'obtenen es poden utilitzar com adobs minerals.

Ara bé, és important que l'aprofitament de les masses forestals per a biomassa es realitzi amb els criteris de gestió forestal sostenible i amb les garanties mediambientals pertinents.

Quins tràmits són necessaris per a l'aprofitament de biomassa forestal a les Illes Balears?

Des del servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'autoritzen i es marquen les pautes a seguir per a que els aprofitaments de biomassa forestal es realitzin sota criteris de gestió forestal sostenible (GFS) i d'acord amb la normativa ambiental vigent. Tots aquells propietaris interessats en una aprofitament d'aquest tipus poden posar-se en contacte amb els tècnics forestals d'aquest servei qui l'assessoraran dels tràmits a seguir.

Accessos directes:

- Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears

- Registre de gestors de biomassa vegetal

- Sol·licitud d'aprofitament forestal