desc_gs comercialitzacio cat.JPG

NOVA NORMATIVA PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE LA FUSTA


 

Ets una empresa forestal? Saps que has de complir amb la nova normativa de comercialització de la fusta? T'ho explicam...[1]

El Reglament EUTR[2] i el Reial decret[3] de comercialització de la fusta sorgeixen com a mesures impulsades per la UE per evitar la tala il·legal dels boscos i l'entrada de fusta aprofitada il·legalment. Per tant, són d'aplicació a la fusta i als seus derivats, tant si provenen d'importació com si es produeixen dins el mercat europeu o espanyol.

Aquesta normativa té un objectiu ben clar, que és garantir que la fusta i els productes de la fusta que es comercialitzen dins la UE, ja siguin produïts a la Unió Europea o bé importats, provinguin d'aprofitaments legals.

En el següent quadre, es detallen els productes i els seus derivats que estan afectats per la normativa:

Quadre 1: fusta i productes de fusta afectats per aquesta normativa

NC

Descripció del producte

4401

Llenya, fusta en plaques o partícules, serradures, deixalles i rebutjos de la fusta, fins i tot aglomerats en boles, briquetes, troncs o formes similars.

4403

Fusta en brut, fins i tot pelada o escairada

4406

Travesses de fusta per a vies fèrries o similars

4407

Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot aplanada, polida o unida per entalladures múltiples, de gruix superior a 6 mm.

4408

Fulloles per a xapat i contraplacat, fins i tot unides, i altres fustes serrades longitudinalment, tallades o desenrotllades, fins i tot aplanades, polides o unides per entalladures múltiples, de gruix inferior o igual a 6 mm.

4409

Fusta (inclosos els llistons i frisos per a parquets sense acoblar) perfilada longitudinalment (amb llengüetes, ranures, rebaixos, acanalats, bisellats amb juntes en forma de V i emmotllurats arrodonits o similars) en una o diverses cares o cantells, fins i tot aplanada, polida o unida per entalladures múltiples.

4410

Taulers de partícules i taulers similars de fusta o d'altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resina o altres aglutinans orgànics.

4411

Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics.

4412

Fusta contraplacada, fusta xapada i fusta estratificada similar

4413 00 00

Fusta densificada en blocs, planxes, taulers o perfils.

4414 00

Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls i objectes similars.

4415

Caixes, caixetes, gàbies, tambors i envasos similars de fusta, tambors i rodets de fusta per a cables, palets, palets caixa i altres plataformes per a càrrega de fusta, i bastiments per a palets de fusta. Fins al 31 de desembre de 1995 no s'hi incloïen els bastiments per a palets de fusta

4416 00 00

Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria amb els components de fusta (incloses les dogues).

4418

Obres i peces de fusteria per a construccions de fusta (inclosos taules cel·lulars, taulers per a parquets, teules i llata).

ex47 y ex48

Pasta i paper dels capítols 47 i 48 de la nomenclatura combinada, excepte els productes a base de bambú i els productes per reciclar (deixalles i rebutjos).

9403 30

Mobles de fusta d'oficina, excepte els seients.

9403 40

Mobles de fusta de cuina, excepte els seients

9403 50 00

Mobles de fusta de dormitoris, excepte els seients

9403 60

Mobles de fusta, excepte els seients, els mobles d'oficina, els de cuina o els dormitoris

9403 90 30

Components de mobles de fusta, excepte els de seients i els de mobles per a medicina, cirurgia, odontologia i veterinària

9406 00 20

Construccions prefabricades de fusta, excepte les cases mòbils

 

A qui afecta?

La norma l'han d'aplicar els agents i comerciants de fusta o derivats de la fusta, els quals hauran de complir determinades obligacions amb l'objectiu de garantir que tots els productes esmentats provenen d'aprofitaments forestals que compleixen el marc legislatiu existent en el país on s'ha dut a terme l'aprofitament.

Quadre 2: figura del comerciant i agent

 

Quines són les seves obligacions?

Qui és el comerciant?

La persona física o jurídica que ven o compra fusta o productes de la fusta que ja estaven al mercat de la UE.

Assegurar la traçabilitat de la fusta comercialitzada en tota la cadena de subministrament.

Aquesta traçabilitat es garanteix mitjançant el manteniment d'un registre de compravendes de proveïdors i clients.

Qui és l'agent?

La persona física o jurídica que comercialitza per primera vegada al mercat de la Unió Europea fusta i/o productes derivats de la fusta.

Presentar una declaració responsable amb caràcter anual i adoptar un Sistema de Diligència Deguda (SDD) individual o mitjançant una Entitat de Supervisió a fi de minimitzar el risc de comercialitzar fusta procedent d'aprofitaments il·legals.

En tots dos casos, cal conservar aquesta informació durant un mínim de 5 anys, i es facilitarà a les autoritats competents en cas que la sol·licitin.

 

Tres escenaris possibles en els sector forestal de les illes Balears

 

Escenari 1

El propietari d'un bosc ven arbres en peu a una serradora ubicada dins la UE. Segons el contracte entre ells, el traspàs de la propietat de la fusta serà en el moment en què els arbres es talen i es converteixen en fusta. Una empresa de silvicultura és contractada per dur a terme els treballs forestals i fa el lliurament de la fusta.

La serradora esdevé agent quan els arbres es talen i es converteixen en fusta per a la seva distribució o utilització en el negoci propi. El propietari ven els arbres en peu i, per tant, resta fora de l'àmbit d'aplicació del Reglament. El contractista fa un servei a la serradora, i en cap moment té propietat sobre la fusta.

Escenari 2

El propietari forestal d'un bosc tala els arbres de la seva forest i ven la fusta a carregador a diferents clients. El propietari del bosc és l'agent, ja que talla els arbres per obtenir fusta per a la seva distribució a través del negoci propi.

Escenari 3

El propietari forestal d'un bosc ven a una empresa d'aprofitaments forestals i de silvicultura la tala d'arbres en peu. La finca està ubicada dins de la UE. Segons el contracte entre ells, el traspàs de la propietat de la fusta es realitza després de la tala. L'empresa de silvicultura ven la fusta a diferents clients, serradores.

L'empresa d'aprofitaments forestals i de silvicultura és l'agent, ja que és la propietària de la fusta i en disposa per vendre-la lliurement. El propietari ven els arbres en peu i, per tant, resta fora de l'àmbit d'aplicació del Reglament. Les serradores actuen com a comerciants, ja que no posen per primera vegada la fusta o derivats de la fusta en el mercat.

Què és el Sistema de Diligència Deguda?

És una eina adreçada específicament a gestionar el risc sobre les fonts i els proveïdors de fusta i productes de la fusta comercialitzats al mercat interior per primera vegada. Permet reduir al mínim el risc de comercialització a la UE de fusta aprofitada il·legalment o de productes derivats d'aquesta fusta.

Per a més informació, podeu consultar el Reglament d'execució UE 607/2012 a l'enllaç: http://scur. cat/BJBB3C.

El Sistema de Diligència Deguda està format per tres parts:

  1. Informació
  • Descripció de la fusta i productes de la fusta.
  • País de l'aprofitament, i la regió preferiblement.
  • Espècie.
  • Quantitat.
  • Dades del proveïdor.
  • Dades del comerciant al qual se subministra la fusta o derivats de la fusta.
  • Documentació i altra informació que demostri que la fusta i productes de la fusta compleixen la legislació aplicable.
  1. Avaluació del risc

D'acord amb la informació, i tenint en compte els criteris del Reglament, l'agent haurà d'avaluar el risc d'introduir en la seva cadena de subministrament fusta que s'hagi extret de manera il·legal.

  1. Reducció del risc

Quan l'avaluació del risc reveli que aquest risc existeix efectivament i es podria introduir fusta a la cadena de subministrament que hagi estat aprofitada il·legalment, es podrà mitigar aquest risc demanant al proveïdor informacions i comprovacions addicionals.

Centrats ara en els agents del sector primari, és a dir, els propietaris, l'aplicació del reglament no ha de ser complexa. Es considera que podran mantenir individualment el sistema propi de diligència deguda; per a això caldrà, pel que fa a l'apartat d'informació, mantenir la documentació de permisos i notificacions i tenir disponible la documentació relativa a la venda de productes.

Per a l'apartat d'avaluació del risc, cal considerar l'informe Transparency International, on es puntua Espanya amb un risc acceptable pel que fa al compliment de les lleis, la seguretat jurídica i la transparència, i, com a resultat, representa un risc de tala il·legal molt baix.

Convé recordar que el mateix Reglament esmenta que la certificació forestal dóna garanties de compliment de la legislació aplicable, ja que inclou la part del procediment d'avaluació de riscos del sistema de diligència deguda.

Pel que fa a les mesures de reducció del risc, periòdicament caldrà estar informat sobre novetats i les possibles modificacions d'avaluació del risc.

A més, s'haurà de presentar la declaració responsable anual.

Què és una entitat de supervisió?

És una persona jurídica establerta a la UE que facilita a l'agent l'exercici del Sistema de Diligència Deguda. Per a saber quines entitats de supervisió operen al nostre territori, podeu consultar l'enllaç següent: http://ec.europa.eu/environment/forests/mos.htm.

 

Què cal fer ara?

Presentar en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret la declaració responsable que indica el seu annex I, en cas de ser agent, davant l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, que és la direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat. Podeu descarregar-vos el model de declaració responsable a l'apartat de TRÀMITS.

La data màxima per presentar la declaració responsable per a l'activitat de l'any 2015 és el 12 de juny de 2016.

 

Més informació:

Servei de Gestió Forestal de la direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat: http://forestal.caib.es

Reglament EUTR http://scur.cat/XDABPN, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_ES.pdf

Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera http://www.maderalegal.info/

Cuestiones relativas al marco jurídico del reglamento de la madera de la UE para las que hay que elaborar unas directrices, a l'enllaç següent:

http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/_static/files/guidance/guidance-document-5-feb-13_es.pdf.


[1] Informació adaptada de la revista Silvicultura, núm. 33, primavera 2016 (Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, Departament d'Agricultura i Pesca, Generalitat de Catalunya)

[2] http://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-82058

[3] https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13437-C.pdf