Recull de normativa universitària

Codi Universitari (recull normatiu per matèries. Versions consolidades)

Textos individuals:

a) Estatal (versions consolidades)

- Admissió ensenyaments universitaris oficials de grau

- Agència nacional d'avaluació de la qualitat i acreditació

- Concerts entre universitats i institucions sanitàries

- Creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris

- Estatut estudiant universitari

- Estatut personal investigador predoctoral en formació

- Marc Espanyol Qualificacions Educació Superior. Reconeixement d'estudis. Homologació títols estrangers

- Ordenació ensenyaments universitaris oficials. Expedició de títols. Suplement Europeu al títol. Registre d'universitats, centres i títols

- Pràctiques externes estudiants universitaris

- Personal docent i investigador

a) Règim del professorat universitari:

Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

b) Acreditació nacional:

Reial Decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d’accés a places dels esmentats cossos

c) Personal docent i investigador contractat:

Reial Decret 1052/2002, d’11 d’octubre pel qual es regula el procediment per a l’obtenció de l’avaluació de l’ANECA i de la seva certificació als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari.

Resolució de 18 de febrer de 2005 de la Direcció General d’Universitats per la qual es modifiquen determinats aspectes del procediment de presentació de sol·licituds d’avaluació o informe de l’ANECA per a la contractació de personal docent i investigador, així com els criteris d’avaluació, establerts en les Resolucions de 17 d’octubre de 2002 i de 24 de juny de 2003, de la Direcció General d’Universitats.

Reial Decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d’accés a places dels esmentats cossos

d) Retribucions del professorat universitari:

Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari

Reial Decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contractació excepcional de professors col·laboradors

Reial Decret 50/2004, de 19 de gener, pel qual es regula el règim del professorat contractat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

b)    Autonòmica (textos no consolidats)

- Organització sistema universitari de les Illes Balears

Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca *En relació a la designació d'un representat en el Consell Social de la UIB (art. 115)

Llei 6/2023, de 16 de març, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears *En relació a la modificació de la composició del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (Disposició final segona)

- Preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius de la Universitat de les Illes Balears

Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (apartat 3 disposició addicional tercera), * aprovat per la disposició final primera de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de les Illes Balears per a l'any 2017 

- Règim jurídic personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears

Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el règim jurídic del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

Decret 21/2006, de 10 de març, de modificació del Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears

Decret 41/2013, de 6 de setembre, de modificació del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

- Procediment avaluació i acreditació

Decret 178/2003, de 31 d'octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l'avaluació i l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

- Complements retributius addicionals personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

- Estatuts Universitat de les Illes Balears

Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears

- Admissió ensenyaments universitaris oficials de grau

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 31 d'agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de maig de 2011 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 31 d'agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

- Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

Acord del Consell de Govern de dia 22 d'abril de 2005 pel qual s'aprova la modificació dels estatuts del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

- Junta de Coordinació Universitària

Reglament de funcionament de la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears aprovat per unanimitat per la Junta en al sessió de 15 de març de 2005