Ajudes de desplaçament per a l'alumnat universitari de les Illes Balears empadronat a l'illa de Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024

desc_Logo_REIB_microsite.jpg La Conselleria d'Educació i Universitats, publica en el BOIB número 17, de 3 de febrer de 2024, la Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a l'alumnat de les Illes Balears empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024.

Text de la convocatòria

Cofinançat amb el Factor d'Insularitat (RDL 4/2019)

Es recomana llegir atentament el text de la convocatòria i la informació que es dona a continuació abans de fer la sol·licitud.

Accés a la seu electrònica per fer la sol·licitud: clicau aquí

Objecte de l'ajuda: Compensar part del cost del desplaçament per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27).

A qui va dirigida l'ajuda ? A estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca.

Qui inicia el tràmit? Els estudiants universitaris.

Com s'accedeix al tràmit telemàtic? L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant identificació i signatura electrònica. Més Informació identificacio_i_firma.pdfidentificacio_i_firma.pdf

S'exigeixen requisits per a optar a les ajudes de desplaçament ? Sí, per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir uns requisits generals (punt 6.1 de la convocatòria) i uns requisits específics de rendiment acadèmic del curs 2022-2023 (punt 6.2 de la convocatòria).

Qui pot ser beneficiari ? Estudiants universitaris de les Illes Balears empadronats a Mallorca que s'hagin de desplaçar i residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024, sempre que no pugin fer els estudis a la seva illa de residència com a alumnes de la Universitat de les Illes Balears o dels centres que hi estan adscrits, bé perquè els estudis no s'hi ofereixen o bé perquè no hi han obtingut plaça, compleixin els requisits generals i acadèmics establerts en la convocatòria i es trobin en alguna de les circumstàncies descrites en cadascuna de les set categories establertes en el punt cinquè de la convocatòria.

Els estudiants universitaris empadronats a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera poden sol·licitar les ajudes de desplaçament d'aquesta convocatòria ? No, els estudiants empadronats a Menorca, Eivissa o Formentera han de sol·licitar les ajudes de desplaçament al seus respectius consells insulars, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa, i Consell Insular de Formentera.

La llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, preveu dotacions pressupostàries específiques perquè els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera publiquin les convocatòries d'ajudes corresponents als estudiants amb domicili a les illes esmentades.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els estudis següents:

Ensenyaments artístics superiors (estudis de música, de dansa, i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny); ensenyaments superiors religiosos; ensenyaments superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual, i els estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials; estudis a centres adscrits a universitats que no siguin països de la UE-27.

Són compatibles amb altres beques o ajudes ? Les ajudes de desplaçament són incompatibles amb les beques o ajudes per a finalitats similars (matrícula, residència i/o desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

Import de la quantia: 1.600,00 euros com a màxim.

Forma de pagament: La Conselleria d'Educació i Universitats abonarà als beneficiaris l'import de les ajudes concedides mitjançant una transferència bancària. Les ajudes seran abonades en un pagament únic.

Teniu problemes amb el tràmit telemàtic? Consultau aquí

Necessitau fer una representació? Consultau aquí


Resum calendari d'actuacions:

Presentació de sol·licituds: Des del 4 de març fins al 10 de juliol de 2024.

Publicació de l'informe d'esmena de documentació: Entre el 2 i el 6 de setembre de 2024.

Presentació d'esmena de documentació i al·legacions a l'informe: Des de la data de publicació de l'informe d'esmenes fins al 20 de setembre de 2024.

Publicació de la proposta de resolució: Entre el16 i el 31 d'octubre de 2024.

Presentació d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Renúncia a l'ajuda: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Publicació de la resolució de concessió o exclusió: Posterior a la revisió de les al·legacions presentades a la proposta.