Ajudes complementàries en programes institucionals de mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió Pirineus Mediterrània)

La Conselleria d'Educació i Universitats publica, en el BOIB núm 46, de dia 6 d'abril, la Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es convoquen ajudes complementàries per a l'alumnat universitari de les Illes Balears que cursa estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i participa en programes institucionals de mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió Pirineus Mediterrània) que permeten cursar part dels estudis a centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2023-2024.

Susceptible de rebre finançament amb el Factor d’Insularitat (RDL 4/2019).

Text de la convocatòria

Es recomana llegir atentament el text de la convocatòria i la informació que es dona a continuació abans de fer la sol·licitud.

Accés a la seu electrònica per fer la sol·licitud: clicau aquí

Quin és l'objecte de la ajuda? Compensar part del cost del programa de mobilitat.

A qui va dirigida l'ajuda? A estudiants universitaris de les Illes Balears.

Com s'accedeix al tràmit telemàtic? L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant identificació i signatura electrònica. Més Informació identificacio_i_firma.pdfidentificacio_i_firma.pdf

Qui inicia el tràmit ? Els estudiants universitaris.

Qui pot ser beneficiari ? Estudiants universitaris amb domicili familiar a les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixin per participar en programes institucionals de mobilitat nacional (SICUE) o internacional (Erasmus+ o Euroregió Pirineus Mediterrània), que cursin estudis universitaris oficials de grau o màster i que es trobin cursant estudis en alguna de les cinc categories establertes a la convocatòria.

Exclusions: Resten excloses d'aquesta convocatòria les persones que cursen els estudis següents:

Ensenyaments artístics superiors (estudis de música, de dansa i d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny); ensenyaments superiors religiosos; ensenyaments superiors militars; estudis corresponents a títols propis de les universitats; estudis corresponents a un doctorat; estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual; estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters universitaris oficials; estudis a centres adscrits a universitats que no siguin de països de la UE-27.

S'exigeixen requisits per optar a les ajudes de programes de mobilitat? Sí, per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir uns requisits generals i uns requisits específics de rendiment acadèmic del curs 2022-2023.

Són compatibles amb altres beques o ajudes ? Les ajudes de mobilitat són compatibles amb altres ajudes destinades a programes institucionals de mobilitat internacional i amb les concedides en el marc del programa estatal de beques i ajudes a l'estudi per a l'any acadèmic 2023-2024.

Import de la quantia: 1.200,00 euros com a màxim.

Forma de pagament: La Conselleria d'Educació i Universitats abonarà als beneficiaris l'import de les ajudes concedides mitjançant una transferència bancària. Les ajudes seran abonades en un pagament únic.

Teniu problemes amb el tràmit telemàtic? Consultau aquí

Necessitau fer una representació? Consultau aquí


Calendari d'actuacions:

Presentació de sol·licituds: Des del 8 d'abril i fins al 24 de juliol de 2024.

Publicació de l'informe d'esmenes: Entre el 2 i el 6 de setembre de 2024.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe: Des de la publicació de l'informe d'esmenes fins al dia 20 de setembre de 2024.

Publicació de la proposta de resolució (concessió o exclusió) de les ajudes: Entre el 16 i el 31 d'octubre de 2024.

Publicació de la resolució de declaració de desistiments: Entre el 16 i el 31 d'octubre de 2024.

Presentació d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Renúncia a l'ajuda: 8 dies hàbils a partir  de la publicació de la proposta de resolució.

Publicació de la resolució de concessió o exclusió de les ajudes: Posterior a la revisió de les al·legacions presentades a la proposta i abans del 10 de desembre de 2024.