Des de l'any 2022, la Direcció General competent en Universitats ha convocat ajudes per a la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Atès que aquestes ajudes tenen caràcter pluriennal és obligació justificar anualment les activitats dutes a termen.

Comprovau els terminis de presentació de justificació d'acord amb la convocatòria de cada una de les concessions.

Tot i així, com a resum, heu de saber que:

1.- La Universitat de les Illes Balears, abans del 31 de març de cada any, ha de justificar les despeses fetes durant l'anulalitat anterior.

Adjunt, podeu trobar el model de certificat de despeses i de compte justificatiu. A les primeres convocatòries s'ha d'adjuntar documentació, a les darreres basta certificat de veracitat.

Certificat_de_despeses(1).xls Certificat_de_despeses(1).xls

Editor de TextCompte_justificatiu_nou_logo.docx

2.- Els doctorands, durant tot el temps de gaudi de l'ajut, han de lliurar, en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de les dates en què es compleixin els anys primer, segon i tercer, una memòria anual (annex 3). En la data de l'acabament de l'ajut han de presentar una memòria final (annex 4).

Editor de Text Annex_3._Memoria_anual_FPU.docx

Editor de Text Annex_4._Memoria_final_FPU.docx