Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

Text de la convocatòria

Es recomana llegir atentament el text de la convocatòria i la informació que es dona a continuació abans de fer la sol·licitud.

Accés a la seu electrònica per fer la sol·licitud: clicau aquí

Quin és l'objecte de l'ajuda?: Concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

A qui va dirigida l'ajuda?: Persones físiques i jurídiques, públiques o privades; les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat (veure particularitats en el punt 5 de la convocatòria).

Exclusions: Les persones o les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

Les persones o les entitats sancionades o condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Les entitats beneficiàries les entitats amb finalitat lucrativa, comercial o mercantil o entitats similars.

Compatibilitat: Les subvencions que regula aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o subvencions de la mateixa naturalesa o finalitat que es puguin concedir.

Termini de les activitats subvencionables: Les activitats es poden iniciar, dur a terme i finalitzar, des de l'1 de gener fins al 15 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Import màxim de la subvenció per activitat: 2.500,00 euros per activitat. No es pot concedir més d'un ajut per activitat.

Forma de pagament: L'import de l'ajuda s'abonarà en un pagament únic mitjançant transferència bancària, una vegada que el beneficiari hagi justificat que ha dut a terme l'actuació que fomenta la concessió de l'ajuda.

Justificació: Les subvencions atorgades s'han de justificar mitjançant un compte justificatiu abans de la data que determini la resolució de concessió.

La justificació ha d'incloure la realització completa de l'activitat per a la qual es va sol·licitar la subvenció i el cost total.

Fulla de Càlcul model_compte_justif_nou_logo.xlsx

--------------------

Sol·licitud:

Termini de presentació de sol·licituds: des del 25 de març de 2024 i fins al 31 de maig de 2024.

Com se sol·licita l'ajuda? La presentació de la sol·licitud es realitzarà exclusivament de forma electrònica a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte i estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el nom de tràmit "Sol·licitud".

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: La documentació requerida en l'apartat 10 de la convocatòria s'ha de presentar en línia, preferiblement en format PDF, en el moment de realitzar el tràmit telemàtic de sol·licitud de l'ajuda.

El "Projecte de les activitats" establert en el punt 10.1.d) es pot presentar mitjançant la "Memòria de l'activitat":

 Model_memoria_actuacio.doc Model_memoria_actuacio.doc

Com s'accedeix al tràmit telemàtic ? L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant identificació i signatura electrònica. Més informació identificacio_i_firma.pdfidentificacio_i_firma.pdf

--------------------

Calendari d'actuacions:

Presentació de sol·licituds: des del 25 de març de 2024 i fins al 31 de maig de 2024.

Termini d'esmenes: 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment per a què la persona interessada esmeni la falta o afegeixi els documents preceptius.

Si no s'esmena, es considerará que l'interessat desisteix de la seva petició, prèvia resolució.

Termini per presentar la justificació de subvenció: Abans de la data determinada en la resolució de concessió, que en tot cas serà abans del 16 de novembre de 2024.