Ajudes a l'excel·lència acadèmica per a alumnes universitaris que hagin finalitzat els estudis oficials de grau o màster universitari durant el curs acadèmic 2022-2023

Text de la convocatòria

Es recomana llegir atentament el text de la convocatòria i la informació que es dona a continuació abans de fer la sol·licitud.

Accés a la seu electrònica per fer la sol·licitud: clicau aquí

Quin és l'objecte de la ajuda? La concessió de vint-i-cinc ajudes d’excel·lència acadèmica per a alumnat de les Illes Balears que hagi finalitzat els estudis oficials de grau o màster universitari a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2022-2023.

A qui va dirigida l'ajuda? Qui pot ser beneficiari? Residents a les Illes Balears que s'han graduat o que han finalitzat un màster oficial a universitats espanyoles.

Com s'accedeix al tràmit telemàtic? L'accés al tràmit s'ha de fer mitjançant identificació i signatura electrònica. Més Informació identificacio_i_firma.pdfidentificacio_i_firma.pdf

S'exigeixen requisits per optar a les ajudes d'excel·lència? Sí, per poder obtenir l'ajuda, s'han de complir uns requisits generals i uns requisits específics de rendiment acadèmic d'acord amb la mitjana obtinguda en el grau, segons la branca de coneixement, o en el màster.

Són compatibles amb altres beques o ajudes ? Les ajudes d'excel·lència són compatibles amb altres ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Import de l'ajut: 2.000,00 euros com a màxim.

Forma de pagament: La Conselleria d'Educació i Universitats abonarà als beneficiaris l'import de les ajudes concedides mitjançant una transferència bancària. Les ajudes seran abonades en un pagament únic.

Teniu problemes amb el tràmit telemàtic? Consultau aquí


Calendari d'actuacions:

Presentació de sol·licituds: Des del 10 d'abril fins al 31 de juliol de 2024.

Publicació de l'informe d'esmenes: Entre el 2 i el 6 de setembre de 2024.

Presentació d'esmenes i al·legacions a l'informe: Des de la publicació de l'informe d'esmenes fins al dia 20 de setembre de 2024.

Publicació de la proposta de resolució (concessió o exclusió) de les ajudes: Entre el 16 i el 31 d'octubre de 2024.

Publicació de la resolució de declaració de desistiments: Entre el 16 i el 31 d'octubre de 2024.

Presentació d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Renúncia a l'ajuda: 8 dies hàbils a partir de la publicació de la proposta de resolució.

Publicació de la resolució de concessió o exclusió de les ajudes: Posterior a la revisió de les al·legacions presentades a la proposta i abans del 10 de desembre de 2024.