La Conselleria d'Educació i Universitats, publica en el BOIB número 176 de 30 de desembre de 2023, la Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es convoquen vuit ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

Susceptible de rebre finançament amb el Factor d’Insularitat (RDL 4/2019).

Text de la convocatòria

Aquestes ajudes consisteixen en:

Vuit ajudes per a la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, en la modalitat de contracte predoctoral, per a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l'adquisició de competències docents universitàries en àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que facilitin la futura incorporació de doctors al sistema balear d'educació superior i d'investigació científica per fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació finançat per projectes d'R+D subvencionats per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.

Les àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, objecte de la convocatòria i la seva distribució és el següent:

  - Modalidad a: dues ajudes al Departament de Medicina.

  - Modalidad b: dues ajudes al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, àrea de coneixement d'Infermeria.

  - Modalidad c: quatre ajudes als Departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

Taxes acadèmiques: Atorgar subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, beneficiari dels ajuts FPU, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

Qui pot ser beneficiari ? Persones amb titulació oficial universitària que, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin els requisits especificats en la convocatòria. Els candidats han de complir tots els requisits el dia 21 de febrer de 2024, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d'empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d'acceptar l'ajut.

Formalització dels ajuts: Mitjançant contracte predoctoral en formació amb la UIB.

Període per gaudir l'ajuda: 48 mesos comptadors a partir de la data d'incorporació.

Durada del contracte: Màxim quatre anys. Si el contracte es concerta amb una persona amb discapacitat, la durada màxima pot arribar a sis anys, incloses les pròrrogues.

Exclosos de la convocatòria: Persones amb el títol de doctor.

Incorporació dels investigadors a la UIB: 1 de setembre de 2024

-----------------------

Les sol·licituds es sotmetran a una avaluació de dues fases, fase 1 o externa i fase 2 o interna.


- Fase 1 o  avaluació externa: A càrrec de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). Els candidats han d'obtenir una puntuació igual o superior a 50 punts.


- Fase 2 o selecció interna: A càrrec de la Comissió de Selecció Interna. Consisteix en una entrevista personal en què el candidat ha de defensar el projecte de tesi. L'entrevista és presencial i no s'admetran videoconferències: El fet de no assitir a l'entrevista és motiu d'exclusió del procés selectiu. Per superar aquesta fase els candidats han d'obtenir una puntuació igual o superior a 15 punts.

Puntuació final: Suma de les puntuacions obtingudes a les Fases 1 i 2.

La proposta de resolució dels candidats a les ajudes i dels candidats en reserva es publicarà en aquesta mateixa pàgina web, http://dguni.caib.es.


Termini d'al·legacions a la proposta de resolució: 10 dies naturals des de la publicació de la proposta de resolució.

Termini de presentació de documentació: 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució. Si el candidat seleccionat no lliura la documentació en el termini establert, es considerarà que renuncia a l'ajut.

Els ajuts objecte de la convocatòria poden quedar totalment o parcialment vacants.

BOIB_num._176_de_30_12_2023__Convoc_ajudes_formacio_prof_universitari_(fpu-caib_2024)_ca.pdf BOIB_num._176_de_30_12_2023__Convoc_ajudes_formacio_prof_universitari_(fpu-caib_2024)_ca.pdf

Editor de Text Annex_2._Declaracio_incorporacio_ca(2).docx

Editor de Text Annex_5._Memoria_baixa_o_renuncia.docx