Des de l'any 2021, la Direcció General competent en Universitats, convoca ajudes d'allotjament a la residència de la Universitat de les Illes Balears per a nous estudiants universitaris amb la qual es pretén facilitar i fomentar la integració dels nous alumnes de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari, a partir de la qual s'estableix com a període màxim per gaudir de les ajudes quatre cursos acadèmics consecutius, comptadors des del primer curs.

Com es pot continuar gaudint de les ajudes? Per a poder continuar amb el gaudi de les ajudes s'han d'acreditar el compliment dels requisits.

Com s'acrediten els requisits? Els requisits s'acrediten amb la presentació de la documentació següent:

 - Còpia de l'imprés de la matrícula universitària corresponent a l'any acadèmic en què consti la titulació cursada pel sol·licitant on consti el nombre de crèdits matriculats, que ha de ser igual o superior a 42. No s'ha de tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

- Certificat acadèmic complet,o còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original de la UIB (no s'admetran còpies simples o impressions sense segellar). Ha de constar: les assignatures matriculades; nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes del curs anterior.

El segell original de la UIB ha d'incloure: l'escut o imatge corporativa identificativa de la UIB així com la denominació de la universitat. No s'admetran documents amb segells que no reuneixin els requisits anteriors.

Els exemplar impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent codi CSV, que permeten comprovar la integritat i la veracitat del document.

 - Còpia de l'imprès de reserva de plaça a la residència d'estudiants.

Com puc presentar la documentació? La documentació es pot presentar mitjançant el tràmit telemàtic. Aquí us indicam l'enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4213695

Què passa si no es presenta algun dels documents justificatius? La manca d'acreditació del compliment dels requisits implicarà la revocació de l'ajut concedit.

Termini de justificació: Fins al 15 de setembre de cada any.