Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 1220
Decret 7/2017, de 10 de febrer, pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 36.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que, en matèria d’ensenyament universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix en els articles 55 i 69, respecte del personal docent i investigador contractat i funcionari, que les comunitats autònomes poden establir retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors, de desenvolupament tecnològic, de transferència de coneixements i de gestió. Dins els límits que per a aquesta finalitat fixin les comunitats autònomes, el consell social de cada universitat, a proposta del consell de govern corresponent, pot acordar l’assignació singular i individual d’aquests complements retributius, després que hagi valorat els mèrits l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o l’òrgan d’avaluació externa que la llei de la comunitat autònoma determini.

La Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, estableix en l’article 2 que correspon al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears la funció d’assignar els conceptes retributius addicionals, amb caràcter individual, al personal docent i investigador funcionari i contractat, a proposta del Consell de Govern de la Universitat i d’acord amb la política de professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i d’acord amb els articles 55.2 i 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, sobre la base d’exigències docents i investigadores o de mèrits rellevants. L’article 21 de la Llei 2/2003 estableix també que correspon a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears valorar els mèrits del personal docent i investigador funcionari i contractat de la Universitat de les Illes Balears perquè pugui percebre complements retributius d’acord amb la legislació vigent.

Els complements addicionals per al personal docent i investigador es varen regular mitjançant el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, amb l’objecte de fomentar i reconèixer l’activitat i el desenvolupament professionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, tant funcionari com contractat, aplicant els conceptes d’eficàcia, eficiència i qualitat.

En aquest sentit, aquests complements retributius addicionals s’estableixen com un instrument destinat a incentivar i estimular l’increment qualitatiu de l’activitat docent, investigadora, de desenvolupament tecnològic i de transferència de coneixements del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears. Però, encara que puguin suposar un mecanisme selectiu i individualitzat per al reconeixement i la millora de les condicions salarials, en cap cas no constitueixen una retribució complementària inserida en el règim general de retribucions del personal docent i investigador universitari previst en els articles 55.1 i 69.1 de la Llei orgànica 6/2001, motiu pel qual no hi és aplicable aquest règim general. Al contrari, únicament pretenen recompensar el desenvolupament d’activitats docents, investigadores i de transferència de coneixement per sobre d’uns determinats estàndards mínims de qualitat i del compliment de les obligacions bàsiques. La naturalesa específica d’aquests complements, per tant, es manifesta no només pel caràcter no consolidable, sinó, principalment, pel fet d’estar lligats a l’avaluació periòdica dels mèrits en què es fonamenten.

El present Decret incorpora una sèrie de novetats. Amb referència al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, el Decret 19/2008 es va aprovar en el context de la incorporació a l’espai europeu d’educació superior, prevista per al 2010, la qual cosa va suposar una profunda transformació tant pel que fa a l’estructura de les titulacions com a la metodologia docent. Una vegada completat aquest procés d’adaptació, resulta imprescindible revisar els mèrits docents per adaptar-los a la situació actual.

D’altra banda, l’Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle xxi, liderada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, estableix com a tercera missió de la universitat, a més de l’ensenyament i la recerca, la transferència del coneixement, el compromís social i la col·laboració amb altres institucions. En aquesta línia, el present Decret augmenta el pes específic i el nombre dels mèrits possibles relacionats amb la transferència del coneixement al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement, a fi d’equilibrar els dos vessants.

Pel que fa als canvis en la tramitació del procediment per assignar els complements, durà a terme aquesta tramitació la Universitat de les Illes Balears, atès que correspon al Consell Social de la Universitat assignar-los. Això permet consolidar el caràcter d’organisme independent de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i reforçar el seu caràcter d’entitat avaluadora externa.

Així mateix, s’incorpora el concepte d’organisme de recerca de prestigi reconegut, que permet ampliar el nombre de centres de recerca en els quals es pot acreditar la tasca investigadora amb la inclusió dels organismes de recerca dependents de la Comunitat Autònoma, així com de tots els organismes públics de recerca (OPI) que depenen de l’Administració General de l’Estat, i no únicament del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), com succeïa en el Decret anterior. A més, es preveu la possibilitat d’ampliar aquesta relació per adaptar-la a la realitat del moment mitjançant una resolució del conseller d’Educació i Universitat, amb la participació en el procés del director general amb competències en matèria de recerca, de la Universitat de les Illes Balears i dels sindicats més representatius del professorat de la UIB.

Amb relació a l’aprovació del protocol d’avaluació dels mèrits, d’acord amb les competències en matèria de complements retributius addicionals atorgades a les comunitats autònomes per la Llei orgànica 6/2001, aquest Decret també presenta canvis. Es preveu que la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior elabori una proposta de protocol i que aquesta proposta sigui aprovada, prèvia negociació amb els sindicats més representatius del professorat de la UIB i amb l’acord de la Universitat de les Illes Balears, pel director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

Finalment, amb relació als complements retributius addicionals, el Decret recull, en els annexos, els mèrits generals avaluables, així com una relació actualitzada de les quanties dels complements retributius.

D’altra banda, com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, el Ministeri d’Economia i Competitivitat ha posat en marxa el Pla de Racionalització Normativa, que afecta tant les normes estatals com les normes de les comunitats autònomes i dels ens locals en la mesura que puguin tenir una incidència en l’accés a activitats econòmiques a tot el territori nacional i en l’exercici d’aquestes activitats.

La implantació del Pla de Racionalització Normativa ha suposat ja la identificació d’una sèrie de normes de la nostra comunitat autònoma que, potencialment, aquesta Llei afecta.

En aquest sentit, la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) ha proposat una sèrie de mesures per eliminar duplicitats administratives i simplificar l’Administració, entre les quals figura la duplicitat en fitxers i registres públics d’universitats, centres i títols.

Això fa aconsellable que es cancel·li el Registre d’Estudis Universitaris de les Illes Balears i es derogui l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 16 de novembre de 2005 per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització d’estudis oficials de postgrau a les Illes Balears, d’acord amb les previsions establertes en la Llei orgànica 6/2001, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 4/2007, i en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Així mateix, sembla convenient, per evitar duplicitats, cancel·lar el Registre de Personal Docent i Investigador Contractat per la Universitat de les Illes Balears, que manté la Conselleria d’Educació i Universitat, sens perjudici que pugui ser necessari subministrar periòdicament aquesta informació als efectes de planificació.

Finalment, per motius de seguretat jurídica, sembla convenient derogar expressament el Decret 16/2013, de 26 d’abril, de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, tot i que aquesta suspensió s’hagi aixecat pel transcurs del termini establert.

Aquest Decret, elaborat amb la consulta prèvia a la Junta de Coordinació Universitària i a les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears, s’adequa a més als principis de bona regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 10 de febrer de 2017,

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

Article 1

Objecte

1. Aquest Decret té per objecte establir i regular el règim dels complements retributius addicionals del personal docent i investigador (PDI), funcionari i contractat, de la Universitat de les Illes Balears, així com eliminar duplicitats administratives.

2. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, pot acordar l’assignació singular i individual dels complements retributius addicionals al personal docent i investigador dins les modalitats i amb les limitacions previstes en aquest Decret.

3. L’assignació dels complements exigeix que l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears valori prèviament i avaluï positivament els mèrits en què es basen.

Article 2

Tipus de complements

S’estableixen tres tipus de complements retributius addicionals lligats a mèrits individuals, adreçats a estimular i reconèixer l’excel·lència, la qualitat i la millora contínua en les activitats docents, investigadores i de transferència de coneixement de la Universitat:

1. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

2. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.

3. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

Article 3

Règim i característiques dels complements

1. El règim jurídic dels complements retributius addicionals establerts en aquest Decret s’ajustarà al que es preveu en l’articulat i en les disposicions de desplegament. Aquests complements retributius addicionals s’estableixen a l’empara dels articles 55.2 i 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. Els complements retributius addicionals són de caràcter individual i personal, no consolidables i avaluables periòdicament. No obstant això, poden ser compatibles entre si i acumulables.

3. Els complements retributius addicionals no es poden assignar en cap cas pel simple pas del temps en la realització de l’activitat. Aquests complements s’han de concedir tenint en compte els mèrits docents i investigadors que acreditin l’eficàcia i l’eficiència de les activitats dutes a terme, contrets en anys anteriors i avaluats favorablement.

4. Els complements retributius addicionals es poden assignar amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada. L’assignació i la percepció d’aquests complements no suposa cap dret individual en relació amb les avaluacions de períodes successius.

5. Aquests complements es deixen de percebre quan el personal docent i investigador abandona la situació de servei actiu a la Universitat de les Illes Balears en règim de dedicació a temps complet.

Article 4

Quanties anuals dels complements

1. Per a l’any 2016, les quanties anuals de cada un dels complements retributius addicionals són les que figuren en l’annex 1 d’aquest Decret.

2. Per als anys successius, aquestes quanties s’actualitzaran anualment en el percentatge establert en la llei de pressuposts generals per a l’increment global de les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 5

Dotació pressupostària i finançament

1. El finançament d’aquests complements retributius addicionals serà transferit per la Conselleria d’Educació i Universitat a la Universitat de les Illes Balears. El pressupost destinat a aquest efecte té el caràcter de no consolidat, tenint en compte les característiques i la naturalesa d’aquests complements.

2. La Universitat de les Illes Balears ha de remetre anualment a la Conselleria d’Educació i Universitat un certificat amb una relació de tot el personal docent i investigador de la Universitat, classificat per categories, que sigui perceptor dels diferents complements, amb la quantitat econòmica individual i la quantitat total dels complements, inclosos els costs socials associats. En cas que aquesta quantitat sigui superior al pressupost destinat a aquest efecte, la diferència serà assumida per la Universitat de les Illes Balears en aquell exercici pressupostari.

 

Capítol II
Requisits per obtenir els complements

Article 6

Requisits generals

1. El personal docent i investigador, funcionari i contractat, de la Universitat de les Illes Balears interessat que se li assignin els complements retributius addicionals establerts en l’article 2 d’aquest Decret ha de complir, el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, els requisits generals següents:

a) El personal docent i investigador funcionari de carrera ha d’estar integrat en algun dels cossos docents universitaris establerts en l’article 56 de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007.

També pot percebre aquests complements el personal docent i investigador funcionari de carrera integrat en els cossos, per extingir, de catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària que, d’acord amb les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 4/2007, no s’hagi integrat encara en el cos de professors titulars d’universitat.

Així mateix, pot percebre aquests complements el personal docent i investigador que ocupi, com a funcionari interí, una plaça dels cossos docents universitaris als quals fan referència els paràgrafs anteriors.

b) El personal docent i investigador contractat en règim laboral ha d’estar vinculat a la Universitat de les Illes Balears mitjançant la figura de professor col·laborador, establerta en l’article 51 de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007, d’acord amb el que disposen les disposicions addicional tercera i transitòria segona de la Llei orgànica 4/2007, o mitjançant la figura de professor contractat doctor, establerta en l’article 52 de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007.

El personal docent i investigador contractat amb la figura de professor contractat doctor pot tenir una vinculació de caràcter temporal o indefinida amb la Universitat de les Illes Balears.

c)  El règim de dedicació ha de ser a temps complet a la Universitat de les Illes Balears.

d) La persona sol·licitant ha de complir els requisits específics a què fa referència l’article 7 d’aquest Decret per a cada complement.

2. Així mateix, per a l’assignació dels complements retributius addicionals establerts en l’article 2 d’aquest Decret, s’ha de presentar la sol·licitud corresponent en el termini establert i s’ha d’obtenir una avaluació positiva dels mèrits al·legats.

Article 7

Requisits específics

1. A més dels requisits generals establerts en l’article anterior, el personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears interessat que se li assignin els complements retributius addicionals establerts en l’article 2 ha de complir, el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, els requisits específics següents:

a) Ha d’acreditar una antiguitat mínima com a personal docent i/o investigador a temps complet en una universitat, espanyola o estrangera, i/o en un organisme de recerca de prestigi reconegut, espanyol o estranger, de:

—  Dos anys per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

—  Sis anys per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.

—  Deu anys per al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

A l’efecte del còmput d’antiguitat, es tindran en compte totes les activitats docents i investigadores dutes a terme sota qualsevol vinculació laboral, estatutària o administrativa amb les institucions esmentades, sempre que aquesta vinculació derivi de convocatòries públiques i competitives. El temps en què s’hagin prestat serveis en situació de dedicació a temps parcial, o amb un contracte de menys de 6 hores per setmana, es valorarà amb el coeficient 0,5.

b) Ha de complir, dins el període avaluable corresponent, el mínim de mèrits justificats que, per a cada tipus de complement, s’estableixi en el protocol d’avaluació a què fa referència l’article 9 d’aquest Decret.

2. En tot cas, tenen la consideració d’organismes de prestigi reconegut els organismes de recerca que depenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els organismes públics de recerca que depenen de l’Administració General de l’Estat.

El conseller d’Educació i Universitat, mitjançant una resolució que s’ha de dictar amb l’informe previ del director general amb competències en matèria de recerca, la consulta prèvia a la Universitat i la negociació amb els sindicats més representatius del professorat de la UIB, pot afegir altres organismes de recerca de prestigi reconegut a l’efecte d’acreditar l’activitat docent i/o investigadora.

 

Capítol III
Avaluació i procediment

Article 8

Mèrits generals

1. L’avaluació dels mèrits lligats als complements retributius addicionals ha d’estar vinculada a l’assoliment individual dels objectius de política universitària que estableixin el Govern i la Conselleria d’Educació i Universitat. A aquest efecte, l’avaluació ha d’atendre els mèrits generals, de caràcter individual, recollits en els annexos 2, 3 i 4 d’aquest Decret.

2. El conseller d’Educació i Universitat pot modificar mitjançant una resolució, motivadament, amb la consulta prèvia al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la negociació amb els sindicats més representatius del professorat de la UIB, els mèrits generals recollits en els annexos esmentats per adequar-los als nous reptes del sistema universitari de les Illes Balears. Aquesta resolució de modificació s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 9

Protocol d’avaluació

1. En el marc del que preveu l’article anterior, i tenint en compte els objectius de l’Estratègia Europa 2020 en matèria universitària (o del document que la substitueixi) i les necessitats del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha d’elaborar una proposta de protocol d’avaluació, que ha de concretar la valoració de cada un dels mèrits i ha d’establir el mínim de puntuació necessari per obtenir cada tipus de complement. Aquesta proposta de protocol ha de preveure, també, la justificació documental dels mèrits al·legats.

2. La Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha de trametre la proposta de protocol d’avaluació a la Universitat de les Illes Balears, als sindicats més representatius del professorat de la UIB, a la Junta del PDI i al Comitè d’empresa del PDI perquè emetin un informe. El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, després de negociar amb els sindicats més representatius del professorat de la UIB, la Junta del PDI i el Comitè d’empresa del PDI, ha d’aprovar el protocol d’avaluació definitiu amb l’acord de la Universitat de les Illes Balears. Aquest protocol s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. El protocol d’avaluació s’ha d’aplicar a totes les convocatòries posteriors a la data en què es publiqui, fins que sigui substituït per un altre d’acord amb el que preveuen els apartats anteriors d’aquest article.

4. En el termini de tres mesos comptadors des de la publicació de la resolució de modificació dels mèrits generals d’acord amb el que preveu l’article 8, la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha d’elaborar una nova proposta de protocol a l’efecte previst en l’apartat segon d’aquest article.

Article 10

Convocatòria

1. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, ha d’aprovar anualment la convocatòria per sol·licitar l’avaluació dels mèrits i l’assignació dels complements retributius addicionals, d’acord amb el protocol d’avaluació vigent, i l’ha de publicar en el Full Oficial de la Universitat en el mes de desembre de l’any anterior al de l’inici del nou període d’assignació.

2. Les sol·licituds s’han de presentar, a títol individual, al Registre General de la Universitat de les Illes Balears.

Article 11

Tramitació

1. Aquest procediment s’ha de tramitar a través de la Universitat de les Illes Balears, a la qual correspon dur a terme d’ofici les actuacions necessàries per determinar, conèixer, comprovar i validar les dades en virtut de les quals s’ha de resoldre el procediment.

2. En el termini d’un mes comptador des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds previst en la convocatòria, la Universitat de les Illes Balears ha de remetre els documents següents a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears:

—  Les sol·licituds i la documentació acreditativa del compliment del requisit establert en la lletra b de l’article 7 d’aquest Decret presentades per les persones interessades.

—  Un certificat emès per la Secretaria General de la Universitat de les Illes Balears acreditatiu dels requisits de vinculació, dedicació i antiguitat establerts en els articles 6 i 7 d’aquest Decret.

3. En tot moment, la Universitat de les Illes Balears ha de facilitar el procediment d’avaluació aportant altres certificats i documents que li sol·liciti l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears i que acreditin els mèrits al·legats pel personal docent i investigador.

4. La directora de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears ha de posar tota aquesta documentació a disposició de la Comissió d’Avaluació.

Article 12

Comissió d’Avaluació

1. El Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears ha de nomenar una comissió d’avaluació integrada per cinc membres titulars —entre els quals s’ha de designar un president, un secretari i tres vocals, que han d’exercir les funcions pròpies del càrrec en un òrgan col·legiat— i dos suplents. Aquests membres s’han de seleccionar entre doctors amb més de dotze anys d’experiència docent i/o investigadora.

Perquè la Comissió d’Avaluació es pugui constituir vàlidament a l’efecte de dur a terme sessions i deliberacions i prendre acords, cal que assisteixin a les reunions tres membres o més, entre els quals hi ha d’haver el president i el secretari o les persones que els substitueixin en aquesta tasca.

2. La composició de la Comissió d’Avaluació ha de respectar, sempre que sigui possible, la representació equilibrada de dones i homes, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Als efectes d’aquest decret s’entén per representació equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap sexe no superi el 60 % del conjunt de persones a què es refereix ni sigui inferior al 40 %.

La composició de la Comissió d’Avaluació s’ha de publicar a la pàgina web de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici de l’avaluació de les sol·licituds. Les substitucions dels membres, en cas que n’hi hagi, també s’han de publicar a la mateixa pàgina web.

3. Els membres de la Comissió d’Avaluació han d’actuar amb una imparcialitat absoluta i han de declarar els possibles conflictes d’interessos que puguin presentar-se i, si escau, abstenir-se de participar en el procediment en els termes prevists en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. També poden ser recusats d’acord amb l’article 24 de la mateixa norma.

4. Els membres de la Comissió d’Avaluació han d’actuar amb objectivitat, independència i rigor professional i han de respectar la confidencialitat de les dades personals de les persones sol·licitants i guardar secret de les deliberacions de la Comissió. La Comissió ha d’estendre acta de les reunions.

Article 13

Avaluació

1. L’avaluació ha de respectar en tot moment els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

2. En cap cas no es poden tornar a avaluar els mèrits i les circumstàncies valorats favorablement en convocatòries anteriors per renovar un complement.

3. En la primera avaluació, la persona sol·licitant pot al·legar els mèrits de tota la seva vida professional. En les sol·licituds de renovació s’avalua l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any en què es va obtenir l’avaluació positiva anterior fins al 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria.

4. La Comissió d’Avaluació ha de verificar el compliment dels requisits establerts per obtenir els complements i ha d’avaluar les sol·licituds d’acord amb el protocol publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La Comissió d’Avaluació, a través de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pot demanar a la Universitat de les Illes Balears aclariments o justificacions addicionals. La Universitat de les Illes Balears ho ha de notificar a les persones interessades i ha de trametre els seus aclariments o justificacions a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears en un termini de vint dies. En cas que no es presenti la justificació o l’aclariment sol·licitat en aquest termini, no es valorarà l’aspecte que va motivar la petició de justificació o aclariment.

5. Aquesta Comissió ha d’elaborar una proposta d’avaluació degudament motivada i l’ha d’elevar a la directora de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, la qual l’ha de notificar a la Universitat de les Illes Balears. La Universitat de les Illes Balears n’ha d’informar les persones interessades i ha de trametre les al·legacions que aquestes presentin a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears en un termini de vint dies.

6. En cas que es presentin al·legacions, la Comissió d’Avaluació ha de revisar l’expedient complet. Una vegada valorades les al·legacions o transcorregut el termini sense que se n’hagi presentat cap, la Comissió d’Avaluació ha d’adoptar un acord d’avaluació definitiu degudament motivat.

7. El Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears ha de certificar l’acord definitiu d’avaluació de les sol·licituds adoptat per la Comissió d’Avaluació i l’ha de traslladar a la Universitat de les Illes Balears a l’efecte establert en l’article següent.

Article 14

Assignació

1. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, tenint en compte els resultats de l’avaluació duta a terme per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, ha d’acordar assignar els complements retributius addicionals al personal docent i investigador amb caràcter singular i individualitzat.

2. Aquest acord d’assignació, que s’ha de notificar a les persones interessades, exhaureix la via administrativa. Contra aquest acord es pot interposar un recurs administratiu de reposició, o es pot impugnar directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. El venciment del termini de sis mesos comptadors des de la publicació de la convocatòria sense que el Consell Social hagi notificat l’assignació dels complements retributius addicionals al personal docent i investigador legitima les persones interessades per entendre desestimades les sol·licituds d’assignació en els termes establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 15

Període de validesa de l’assignació

1. L’assignació dels complements retributius addicionals té una validesa de sis anys. Aquesta validesa es computa des de l’1 de gener de l’any en què s’ha obtingut l’avaluació positiva.

Les persones sol·licitants no poden tornar a presentar-se a una convocatòria fins que no s’hagi exhaurit el període de validesa de l’assignació anterior. Si no sol·liciten una nova assignació o si obtenen una avaluació negativa, perdran els drets econòmics corresponents.

2. El període de validesa de l’assignació de cada un dels complements assignats se suspèn quan la persona beneficiària abandona la situació de servei actiu a la Universitat de les Illes Balears en règim de dedicació a temps complet.

Una vegada reincorporada com a personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears en situació de servei actiu en règim de dedicació a temps complet, es reprèn el còmput del període d’assignació, el qual acaba, com a màxim, el 31 de desembre anterior a la data de finalització del període que restava per complir, a fi de poder sol·licitar la renovació de l’assignació en la convocatòria següent amb efectes econòmics des de l’1 de gener.

Article 16

Efectes econòmics

Sense perjudici del que preveu la disposició transitòria primera, els complements retributius addicionals assignats tenen efectes econòmics durant la vigència del període de validesa establert en l’article anterior.

Disposició addicional primera

Contractes programa específics

La percepció dels complements retributius addicionals prevists en aquest Decret és compatible amb els complements retributius que s’estableixin en contractes específics formalitzats entre la Universitat de les Illes Balears i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que afectin determinats col·lectius del personal docent i investigador identificables individualment.

Disposició addicional segona

Revisió i modificació

1. El règim dels complements retributius addicionals establert en aquest Decret s’ha de revisar i, si escau, modificar en el supòsit que es produeixi qualsevol modificació en el règim de retribucions del personal docent i investigador universitari.

2. A l’efecte de fer-ne una consideració global i institucional, la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears han d’analitzar conjuntament, durant el tercer trimestre de cada any, l’aplicació dels complements retributius addicionals regulats en aquest Decret.

Disposició addicional tercera

Aprovació del primer protocol d’avaluació

En el termini de tres mesos comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior ha d’aprovar el protocol d’avaluació definitiu establert en l’article 9 amb l’acord de la Universitat de les Illes Balears.

Disposició addicional quarta

Renovació automàtica dels complements retributius addicionals

El personal docent i investigador que hagi obtingut el nombre màxim possible de períodes de recerca reconeguts d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, continuarà percebent per renovació automàtica, mentre siguin vigents, els complements retributius addicionals d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora i d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

Disposició transitòria primera

Compatibilitat amb el règim anterior

1. El personal docent i investigador que, en entrar en vigor aquest Decret, tengui assignats complements retributius addicionals de conformitat amb el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, en continuarà gaudint fins que en finalitzi la vigència.

2. El període de validesa dels complements assignats de conformitat amb el Decret 19/2008 a personal docent i investigador que, en entrar en vigor aquest Decret, no estigui en situació de servei actiu a la Universitat de les Illes Balears en règim de dedicació a temps complet s’entendrà suspès des del moment en què es va abandonar aquesta situació, a l’efecte del que preveu l’article 15.2 d’aquest Decret.

Disposició transitòria segona

Règim transitori per al personal docent i investigador amb vinculació de caràcter temporal

S’estableix el règim transitori següent per al personal docent i investigador amb una vinculació de caràcter temporal, com a funcionari interí o contractat laboral, amb la Universitat de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1 de l’article 6 d’aquest Decret:

—  A partir de la convocatòria corresponent a l’assignació de l’any 2017, podran presentar una sol·licitud perquè se’ls assigni el complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.

—  A partir de la convocatòria corresponent a l’assignació de l’any 2018, podran presentar una sol·licitud perquè se’ls assigni el complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora.

—  A partir de la convocatòria corresponent a l’assignació de l’any 2019, podran presentar una sol·licitud perquè se’ls assigni el complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement.

Aquest règim s’aplicarà únicament durant el temps en què aquest personal continuï en la situació de vinculació temporal.

Disposició transitòria tercera

Còmput del termini per a la primera renovació després de l’entrada en vigor d’aquest Decret del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent

Amb l’objectiu de completar un període avaluable de sis anys, d’acord amb el que s’estableix en l’article 15.1 d’aquest Decret, per a la primera renovació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent que es produeixi després de l’entrada en vigor d’aquest Decret s’ha d’avaluar, de manera excepcional i per una sola vegada, l’activitat duta a terme des de l’1 de gener de l’any immediatament anterior a l’any en què es va obtenir la darrera avaluació positiva fins al 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria.

 

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret i, en particular, les disposicions següents:

 • El Decret 16/2013, de 26 d’abril, de suspensió temporal del complement retributiu addicional d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
 • El Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
 • La disposició addicional primera del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.
 • El Decret 69/2005, de 24 de juny, pel qual es crea i es regula el Registre d’Estudis Universitaris de les Illes Balears.
 • L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 13 de desembre de 2004 per la qual es modifica el registre del personal docent i investigador contractat per la Universitat de les Illes Balears.
 • L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització d’estudis oficials de postgrau a les Illes Balears.
 • La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de novembre de 2005 per la qual es regula el funcionament del Registre d’Estudis Universitaris de les Illes Balears.

Disposició final primera

Aplicació i desplegament

Es faculta el conseller d’Educació i Universitat perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 10 de febrer de 2017

La presidenta

El conseller d’Educació i Universitat

Francesca Lluch Armengol i Socias

Martí X. March Cerdà

 

 

ANNEX 1
Quanties anuals dels complements retributius addicionals*

1. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent: 4.968,36 euros.

2. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora: 1.993,20 euros

3. Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement: 1.628,52 euros.

* Quantitats calculades a partir de l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016.

Aquestes quantitats es podran actualitzar d’acord amb el que estableixi la normativa per a les retribucions dels empleats públics, i de manera particular, aquella que faci referència a la recuperació de la reducció establerta mitjançant el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

 

 

ANNEX 2
Mèrits generals que s’han d’avaluar per a l’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent

En el protocol d’avaluació establert en l’article 9 d’aquest Decret, i pel que fa al complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, s’ha de valorar el desenvolupament d’activitats docents i de formació permanent per sobre del compliment de les obligacions bàsiques. S’han de considerar els mèrits generals següents:

—  Participació en programes d’innovació docent i d’atenció als alumnes.

—  Elaboració de material didàctic nou.

—  Impartició de docència en anglès i/o en altres llengües estrangeres.

—  Valoracions positives dels alumnes de les assignatures impartides a títols oficials de grau.

—  Participació en programes institucionals de qualitat.

—  Participació en programes institucionals de mobilitat i de foment de les pràctiques externes.

—  Participació en activitats de formació permanent, d’especialització i d’extensió universitària, com a assistent o com a docent.

—  Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats.

 

ANNEX 3

Mèrits generals que s’han d’avaluar per a l’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora

En el protocol d’avaluació establert en l’article 9 d’aquest Decret, i pel que fa al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora, s’ha de valorar el desenvolupament d’activitats investigadores per sobre d’uns determinats estàndards mínims de qualitat. S’han de considerar els mèrits generals següents:

 • Reconeixement d’un període de recerca, d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari.
 • Participació en projectes de recerca finançats a través de convocatòries públiques i competitives.
 • Participació en treballs de recerca que s’hagin dut a terme en el marc de contractes o convenis amb administracions públiques o empreses privades.
 • Publicacions.
 • Patents, models d’utilitat i altres títols de propietat industrial o intel·lectual.
 • Participació en congressos, exclosa la simple assistència.
 • Direcció de tesis doctorals.
 • Estades a centres de recerca.
 • Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats.

 

ANNEX 4
Mèrits generals que s’han d’avaluar per a l’assignació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement

En el protocol d’avaluació establert en l’article 9 d’aquest Decret, i pel que fa al complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència de coneixement, s’ha de valorar el desenvolupament sostingut d’activitats investigadores i/o el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement per sobre d’un determinats estàndards de qualitat. S’han de considerar els mèrits generals següents:

 • Reconeixement del tercer període de recerca o dels successius, d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari.
 • Reconeixement del segon període de recerca, d’acord amb el Reial decret 1086/1989, sobre retribucions del professorat universitari.
 • Direcció com a investigadora o investigador principal d’almenys un projecte de recerca finançat a través d’una convocatòria pública i competitiva, avaluat externament d’acord amb els paràmetres científics existents.
 • Publicacions.
 • Participacions d’especial rellevància a congressos.
 • Autoria de patents, models d’utilitat o altres títols de propietat industrial o intel·lectual en explotació.
 • Creació i promoció d’empreses innovadores derivades de l’activitat investigadora, com a marc adequat per millorar la competitivitat empresarial, el benestar social i el creixement sostenible, en què participi la Universitat de les Illes Balears com a sòcia o a través d’acords de transferència.
 • Direcció de contractes o convenis de recerca, innovació o transferència de coneixement en els quals s’acrediti que el producte de la recerca que es transfereix sigui d’interès empresarial o social.
 • Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats, tant d’excel·lència investigadora com d’innovació i transferència de coneixement, especialment aquells que promoguin la vinculació de la Universitat amb la societat, és a dir, una societat basada en el coneixement.
 • Altres mèrits rellevants degudament documentats i justificats, especialment aquells que promoguin la vinculació de la Universitat amb la societat, és a dir, una societat basada en el coneixement.

Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma