Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 14762
Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l’aprovació dels pressuposts generals, i que inclouen la totalitat de les despeses i els ingressos del sector públic, i també la consignació de l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs. D’això es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu. Això no obstant, com assenyala el Tribunal Constitucional, s’ha de tenir en compte que el caràcter temporal dels estats de despeses i d’ingressos de la llei de pressuposts no impedeix incloure-hi altres normes de caràcter indefinit, sempre que tenguin una relació directa amb els ingressos i les despeses, que responguin a criteris de política econòmica del Govern o que serveixin per entendre o executar millor el pressupost. Aquest contingut eventual de la llei de pressuposts es justifica en el caràcter funcional d’aquesta llei, com a vehicle director de la política econòmica del sector públic, la qual cosa permet introduir-hi disposicions normatives permanents que tenen com a finalitat ordenar l’acció i els objectius de la política econòmica i financera del Govern o, dit en altres paraules, que incideixen en la política d’ingressos o de despeses del sector públic o la condicionen.

D’acord amb això, s’elabora la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, que, juntament amb la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera de la comunitat autònoma.

II

La política pressupostària que es planteja per a l’exercici de 2017 preveu donar continuïtat als projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears per recuperar els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la ciutadania al llarg dels darrers anys, posant l’accent en les polítiques socials amb l’objectiu de recobrar els nivells de benestar perduts. A més, també es pretén apostar per consolidar la recuperació econòmica mitjançant el foment de la competitivitat del teixit productiu, tot avançant cap a un model econòmic més sostenible. D’altra banda, també serà una prioritat en aquest exercici l’impuls de les inversions en infraestructures, tant les de caire social com les que tenen a veure amb la mobilitat, l’eficiència energètica, la innovació tecnològica o l’abastament i el sanejament d’aigües.

El fet de no disposar encara d’un nou sistema de finançament autonòmic que garanteixi uns recursos adequats per a les Illes Balears i l’elevat nivell d’endeutament que arrossega la comunitat autònoma fan que aquestes prioritats s’hagin de plantejar d’una manera progressiva, tot i la perspectiva favorable que determina l’actual evolució del cicle econòmic. Tot plegat condiciona la necessitat de fer un exercici per fixar prioritats a l’hora de definir els projectes de despesa, amb l’objectiu d’identificar les actuacions que tenen més retorn social per assignar-hi preferentment els recursos disponibles.

Un altre dels eixos d’aquests pressuposts és millorar la intel·ligibilitat i l’accessibilitat de la informació que contenen i afavorir la transparència en la gestió dels recursos públics. Els objectius són posar a l’abast de qualsevol ciutadà informació en relació amb els diferents projectes que formen part dels pressuposts i, alhora, poder fer-ne un millor seguiment en la fase d’execució pressupostària. Per a això s’han incorporat una sèrie de millores en l’estructura de la classificació funcional del pressupost i s’han desenvolupat els subprogrames de despesa.

III

Aquesta llei de pressuposts generals s’estructura en set títols. El títol I, «Aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions», recull la part essencial dels pressuposts i consta de quatre capítols. El capítol I conté tots els estats d’ingressos i de despeses del sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació dels crèdits i determinades normes específiques sobre les modificacions de crèdit que han d’operar durant l’exercici de 2017. I el capítol IV preveu el fons de contingència, al qual fa referència l’article 38 de la Llei 14/2014, esmentada abans, que s’ha de destinar a cobrir les despeses derivades de necessitats inajornables de caràcter no discrecional —no previstes en els pressuposts— que es presentin mentre siguin vigents, i, en particular, a finançar ampliacions i incorporacions de crèdit en els termes que preveu la present llei.

En aquest punt s’ha de destacar l’important esforç d’aquests pressuposts generals, que són els primers que s’aproven en el marc de la Llei 14/2014, pel que fa a una dotació suficient del fons de contingència, que es quantifica en l’1% dels estats de despeses no financeres. En tot cas, els estats de despeses dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2017 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016, i ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 18 d’octubre, en compliment del que disposa l’article 34 de la Llei 14/2014 esmentada, per un import màxim de 3.839.643.570 euros.

El títol II, sota la rúbrica «Gestió del pressupost de despeses», regula els òrgans competents per a l’autorització i la disposició de la despesa i per al reconeixement de l’obligació, en termes anàlegs als de les darreres lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma.

En el títol III, «Despeses de personal i altres disposicions», es recullen, d’una banda i en el capítol I, les normes que regulen el règim retributiu del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest capítol es completa amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del servei i a l’oferta pública d’ocupació, amb la fixació del límit de les despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears, i amb determinades normes puntuals en matèria de personal amb incidència directa en les despeses que, per aquest concepte, es preveuen en els estats corresponents d’aquests pressuposts generals per al 2017.

En aquest àmbit es mantenen les retribucions vigents del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents, la qual cosa es fa extensiva als membres del Govern, a la resta d’alts càrrecs i als membres de la Sindicatura de Comptes, i això sens perjudici de la variació que pugui imposar o autoritzar l’Estat, per a l’any 2017, per mitjà de la llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, si n’hi ha, o per mitjà d’una altra norma de rang legal, cas en el qual s’habilita expressament el Govern de les Illes Balears per dur a terme totes les actuacions administratives que calguin per adaptar totes les retribucions esmentades als nous límits que fixi l’Estat, fins a un màxim de l’1% d’increment, d’acord amb les previsions que amb aquesta finalitat contenen els estats de despeses d’aquests pressuposts generals.

D’altra banda, cal destacar que, tot i que la situació de la hisenda autonòmica requereix mantenir la major part de les mesures de contenció de la despesa en matèria de personal que ja contenia la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, i també la suspensió d’algun acord puntual en matèria de personal amb incidència econòmica, es mantenen plenament vigents els nous acords ratificats pel Consell de Govern a partir del darrer trimestre de l’any 2015, i publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’empara de la previsió que conté sobre això el segon paràgraf de l’article 26.5 de la Llei 12/2015, i que ja han produït efectes al llarg de l’exercici de 2016.

El capítol II d’aquest títol III recull diverses normes específiques en matèria de despeses, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, com ara, entre d’altres, els mòduls econòmics aplicables al finançament de les despeses dels centres docents concertats i el límit de despesa del servei públic de comunicació audiovisual.

Pel que fa a les despeses dels centres docents concertats, concretament les despeses del personal d’aquests centres que finança l’administració autonòmica, se substitueix la funció interventora pel control financer, que s’ha d’exercir en els termes que preveuen la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa reglamentària de desplegament —la qual es modifica expressament per mitjà d’una disposició final—, amb la finalitat d’agilitar la gestió del pagament delegat de les nòmines corresponents i de poder efectuar després un control d’aquestes despeses més exhaustiu i amb un abast més ampli.

El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos i altres normes en matèria tributària, consta de dos capítols, relatius, respectivament, a les operacions financeres i a les mesures tributàries en matèria de taxes i altres prestacions patrimonials de caràcter públic. Pel que fa al capítol relatiu a les operacions financeres, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui augmentar el deute, en el marc de la legislació sobre estabilitat pressupostària i sobre finançament de les comunitats autònomes, i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat autònoma, tot això d’acord amb el règim jurídic general que estableix la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de manera que ja no és necessari que la llei de pressuposts generals inclogui i reiteri, any rere any, moltes de les darreres normes generals autonòmiques aplicables en aquesta matèria, sistematitzades ara en la Llei 14/2014 esmentada.

Quant a les normes tributàries, es mantenen, amb caràcter general, les quanties corresponents a l’any 2016 de les taxes i la resta de prestacions patrimonials públiques no tributàries regulades per llei. A més, s’estableixen altres mesures i beneficis fiscals en l’àmbit dels tributs propis i cedits; això no obstant, la majoria d’aquestes mesures tributàries impliquen la modificació de normes vigents i, per raons de tècnica legislativa, es contenen en les disposicions finals de la llei.

El títol V inclou determinades normes relatives als ens instrumentals, a fi de regular certes relacions financeres internes amb l’Administració de la comunitat autònoma i de reordenar algunes entitats d’acord amb la legislació aplicable i les previsions pressupostàries respectives. En aquest darrer sentit, i en la mesura que impliquen canvis en normes que són vigents, algunes d’aquestes modificacions puntuals també es contenen en les disposicions finals de la llei.

El títol VI fixa el tancament dels pressuposts, d’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 14/2014, esmentada abans.

El contingut de la Llei de pressuposts generals es completa amb catorze disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i vint-i-tres disposicions finals. Aquestes disposicions recullen preceptes d’índole variada que no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, però que constitueixen en tot cas un complement indispensable per executar la política econòmica i financera inherent a l’aprovació dels estats de despeses i d’ingressos que nodreixen aquests pressuposts generals, de conformitat amb la doctrina que ha fixat el Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

IV

Del conjunt del text articulat i de la resta de disposicions normatives de la llei, cal destacar que l’aplicació plena de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears determina que es mantengui la línia de centralització de les operacions d’endeutament iniciada anys enrere per mitjà de les darreres lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma, amb la finalitat essencial de reduir el cost financer de l’endeutament. Amb aquesta mateixa finalitat es preveu també la possibilitat de refinançar el deute viu de qualsevol dels ens integrants del sector públic autonòmic, i també la subrogació de l’Administració de la comunitat autònoma en la posició deutora dels ens instrumentals.

En matèria tributària, i per mitjà de les disposicions finals de modificació corresponents, es delimiten, modifiquen i reordenen algunes taxes, segons els casos, fonamentalment per tal d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, s’eleva a rang de llei la regulació dels elements essencials dels preus públics que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, inclosa l’expedició de títols, d’acord amb la doctrina fixada pel Consell Consultiu de les Illes Balears en aquesta matèria.

En l’àmbit dels imposts cedits, i a més d’alguns beneficis fiscals puntuals en determinats fets imposables de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques; es crea una nova deducció autonòmica en l’impost sobre la renda de les persones físiques a favor de determinats col·lectius —com ara els joves menors de 36 anys, les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33% i les famílies nombroses— per les despeses corresponents a l’arrendament de l’habitatge habitual d’aquests col·lectius; i s’amplia la deducció autonòmica vigent en aquest mateix impost relativa al foment de la llengua catalana a fi que inclogui les entitats sense ànim de lucre parcialment exemptes de l’impost sobre societats.

         

TÍTOL I

APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

          

Capítol I

Crèdits i dotacions inicials i finançament

     

Article 1

Crèdits i dotacions inicials

1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, en els termes següents:

a) Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2017, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 3.820.448.128 euros, i del capítol econòmic 8 per un import de 20.674.295 euros, d’acord amb la distribució per capítols, seccions i programes que consta en els annexos 1 a 4 d’aquesta llei.

L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a 3.554.791.118 euros, pel que fa als capítols 1 a 7, i a 20.917.850 euros, pel que fa al capítol 8, d’acord amb la distribució per capítols i seccions que consta en els annexos 5 a 7 d’aquesta llei.

b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 805.607.071 euros.

c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 de les entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la resta d’entitats de dret públic creades per llei, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 450.142.493 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 8 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 de les societats mercantils públiques a les quals es refereix l’article 2.1.c) de la Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 8.578.193 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 9 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

e) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 de les fundacions del sector públic a les quals es refereix l’article 2.1.d) de la Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 79.006.088 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 10 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

f) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 dels consorcis als quals es refereix l’article 2.1.e) de la Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos dels quals ascendeixen a 80.714.415 euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 11 d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, en els termes següents:

a) Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per a l’exercici de 2017, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 1.462.665.762 euros. Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 2.310.958 euros, tot això d’acord amb la distribució per capítols i centres gestors que consta en els annexos 12 i 13 d’aquesta llei.

b) L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 1.464.976.720 euros, d’acord amb la distribució per capítols i centres gestors que consta en els annexos 14 a 16 d’aquesta llei.

c) Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2017 de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 10.325.280 euros, d’acord amb la distribució per capítols que consta en l’annex 17 d’aquesta llei.

L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 10.325.280 euros, d’acord amb la distribució per capítols que consta en els annexos 18 i 19 d’aquesta llei.

Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2014 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.

     

Article 2

Finançament dels crèdits inicials

1. Els crèdits aprovats en virtut de les lletres a) i b) de l’article 1.1 anterior, per un import de 4.646.729.494 euros, s’han de finançar:

a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 8 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que s’estimen en 3.575.708.968 euros.

b) Amb els drets que es liquidin en el capítol 9 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord amb el que estableix l’article 34.2 d’aquesta llei.

2. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.2.a) anterior, per un import de 1.464.976.720 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, i que s’estimen en 1.464.976.720 euros.

3. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.3 anterior, per un import de 10.325.280 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears, i que s’estimen en 10.325.280 euros.

           

Article 3

Pressupost consolidat

D’acord amb el que estableixen els articles anteriors, els imports corresponents als estats de despeses i als estats d’ingressos consolidats de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears són els següents:

a) Estats de despeses corresponents als capítols 1 a 7: 3.839.643.570 euros.

b) Estats de despeses corresponents al capítol 8: 20.674.295 euros.

c) Estats de despeses corresponents al capítol 9: 807.918.029  euros.

d) Estats d’ingressos corresponents als capítols 1 a 7: 3.576.297.518 euros.

e) Estats d’ingressos corresponents al capítol 8: 20.917.850 euros.

f) Estats d’ingressos corresponents al capítol 9: 1.071.020.526 euros.

   

Article 4

Beneficis fiscals

L’import dels beneficis fiscals que, per raó de mesures tributàries autonòmiques, afecten els tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el cànon de sanejament d’aigües, d’acord amb la distribució per conceptes impositius que consta en l’annex 20, s’estima en 66.730.000 euros.

         

Capítol II

Vinculació dels crèdits

       

Article 5

Vinculació dels crèdits

1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms que en depenen, els crèdits que formen els programes corresponents de despeses tenen caràcter limitador d’acord amb els diferents nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:

a) Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol 1, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol 6, que és a nivell de secció, programa i article.

Això no obstant, s’han d’aplicar preferentment les regles particulars següents:

1a. Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits del subconcepte 121.21, corresponents a sexennis.

2a. Els crèdits corresponents a l’article 15 queden vinculats a nivell de secció i d’article.

b) Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor, funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de capítol, excepte pel que fa al concepte 160, que és a nivell de concepte.

2. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix l’apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals següents:

a) Els crèdits que corresponen a despeses amb finançament afectat no poden quedar vinculats a uns altres que no tenguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.

b) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres partides que no tenguin aquest caràcter.

c) No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

     

Capítol III

Modificacions de crèdit

                  

Article 6

Crèdits ampliables i rectificacions de crèdit

1. En l’exercici de 2017, i sens perjudici del caràcter limitador dels crèdits que estableix amb caràcter general l’article anterior, es poden ampliar crèdits en els pressuposts de la comunitat autònoma de la manera i en els termes que estableixen l’article 57 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els apartats següents d’aquest article. D’acord amb això, es poden ampliar amb càrrec al fons de contingència o amb la baixa en altres crèdits del pressupost de despeses no financer els crèdits següents:

a) Els crèdits a què fa referència el segon paràgraf de l’article 57.1 de la Llei de finances esmentada.

b) Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials autoritzat pel Consell de Govern.

c) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

d) Els destinats al pagament de transferències corrents al Servei de Salut de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

1r. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan competent del Servei de Salut i ratificat, a aquest efecte, pel Consell de Govern.

3r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).

e) Els destinats al pagament de transferències corrents a l’Agència Tributària de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:

1r. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).

2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan competent de l’Agència Tributària i ratificat, a aquest efecte, pel Consell de Govern.

f) Els destinats al pagament de transferències corrents a favor d’altres ens integrants del sector públic instrumental autonòmic per al finançament de les modificacions pressupostàries d’aquests ens destinades al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan competent de l’ens i ratificat, a aquest efecte, pel Consell de Govern.

g) Els destinats a satisfer les prestacions econòmiques i la resta de despeses dirigides a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència vinculades al centre de cost 17301, programes 313D i 314A.

2. La tramitació de les ampliacions de crèdit o de les rectificacions de crèdit amb càrrec al fons de contingència que portin causa de resolucions judicials fermes requereix, en tot cas, l’informe previ dels serveis jurídics de la conselleria o de l’ens afectat en cada cas.

Aquest informe s’ha de pronunciar expressament, atesa la documentació justificativa que amb aquesta finalitat es trameti al servei jurídic, sobre la fermesa de la resolució i sobre la correcció de l’import que s’hagi de pagar per raó de la resolució judicial corresponent.

3. En tot cas, la tramitació d’ampliacions de crèdit i de rectificacions de crèdit amb càrrec al fons de contingència requereix que la despesa que es prevegi imputar al crèdit ampliat o rectificat sigui d’una quantia superior a 30.000 euros.

4. Excepcionalment, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques pot aprovar, amb l'autorització prèvia del Consell de Govern, ampliacions de crèdit en les seccions i els capítols als quals s'hagin d'imputar les despeses comptabilitzades a dia 31 de desembre de 2016 en els comptes financers corresponents als creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2016 en els comptes financers esmentats, amb la condició de no afectar l'objectiu d'estabilitat pressupostària de l'exercici de 2017.

Si les despeses a què es refereix el paràgraf anterior corresponen a ens instrumentals del sector públic administratiu autonòmic amb pressupost propi, s’ha d’ampliar el crèdit de la partida del pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la qual s’hagi d’imputar la transferència a favor de l’ens afectat en cada cas, i aquest ens pot generar crèdit per un import equivalent.

Aquestes ampliacions de crèdit s’han de finançar provisionalment amb càrrec al resultat de l’exercici, i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2017, aquest finançament s’ha de corregir, mitjançant rectificacions de crèdit, amb l’aplicació del mecanisme excepcional de generació de crèdit a què fa referència la lletra a) de l’article 7.3 d’aquesta llei o, si no és possible, amb càrrec a baixes en altres crèdits o, quan es verifiquin les condicions de l’article 38 de la Llei de finances de la comunitat autònoma, amb càrrec al fons de contingència.

                             

Article 7

Incorporacions i generacions de crèdit

1. Per a l’exercici de 2017 se suspèn la vigència de l’article 60 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, llevat dels romanents de crèdit corresponents a despeses amb finançament afectat, les incorporacions dels quals s’han de regir per les normes generals que respecte d’això contenen la Llei de finances esmentada i l’article 9.2 de la present llei.

2. Això no obstant, la Mesa del Parlament de les Illes Balears i el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears poden acordar la incorporació de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria corresponent al pressupost respectiu.

3. En l’exercici de 2017, i a més dels casos que preveu l’article 59 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, també poden generar crèdit en el pressupost de despeses de l’Administració de la comunitat autònoma els ingressos següents:

a) Els ingressos procedents de les operacions d’endeutament que se subscriguin d’acord amb la normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals de finançament, a les quals es refereix el segon paràgraf de l’article 34.3 d’aquesta llei. Els crèdits que es generin s’han de destinar a les finalitats que en cada cas pertoquin, i, amb caràcter general, no es pot generar nova despesa en termes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, llevat que al llarg de l’exercici es revisi a l’alça l’objectiu de dèficit de la comunitat autònoma per a l’any 2017.

b) Els ingressos procedents de les operacions de refinançament de deute a què fa referència el tercer paràgraf de l’article 34.3 d’aquesta llei. Els crèdits que es generin s’han de destinar a fer les aportacions, en concepte de soci, fundador o partícip, o a concedir els préstecs, a favor dels ens instrumentals corresponents, i amb càrrec al capítol 8 en ambdós casos, o a fer les transferències de capital a favor d’aquests ens amb imputació a les consignacions pressupostàries que pertoquin del capítol 7 del pressupost de despeses de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a fi, en tots els casos, d’amortitzar i cancel·lar el deute viu objecte de refinançament.

c) Els ingressos no prevists procedents del sistema de finançament autonòmic. En particular, en cas que l’Estat aprovi els pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017 amb posterioritat a l’aprovació dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, es pot generar crèdit per adaptar el pressupost de despeses i d’ingressos de la comunitat autònoma a les previsions definitives del sistema de finançament que resultin dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017. Els crèdits que es generin s’han de destinar a les finalitats que determini prèviament el Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, i amb l’informe del director general de Pressuposts i Finançament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de les partides corresponents, el pla economicofinancer vigent i els objectius d’estabilitat pressupostària de l’exercici de 2017.

d) Els ingressos corresponents al supòsit previst en la disposició addicional setena d’aquesta llei.

     

Article 8

Altres normes especials en matèria de modificacions de crèdit

1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes Balears correspon a la consellera de Salut, a proposta del director general d’aquest servei, llevat de les que afectin els crèdits del capítol 1, cas en el qual la competència correspon a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les Illes Balears correspon al director general d’aquest servei, llevat de les que afectin els crèdits del capítol 1, cas en el qual la competència correspon a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears correspon a la directora de l’Agència.

3. Les limitacions a les transferències de crèdit en els pressuposts de la comunitat autònoma s’han de regir, amb caràcter general, pel que disposa l’article 58 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici del que estableix, amb caràcter específic, l’apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, al qual es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Excepcionalment, i d’acord amb el que preveu la lletra e) de l’article 58.2 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es poden aprovar transferències de crèdit que minorin crèdits per a operacions de capital en els casos en què els crèdits incrementats es destinin a operacions corrents en matèria d’educació, formació i orientació, sanitat, cooperació internacional, solidaritat o emergències.

      

Capítol IV

Fons de contingència

                            

Article 9

Fons de contingència

1. Es dota un fons de contingència de 38.396.436 euros, corresponent a l’1% de l’import total dels estats de despeses no financeres del pressupost inicial consolidat a què fa referència l’article 3 d’aquesta llei.

2. Aquest fons de contingència, que s’inclou com a capítol 5 en la secció 35 del pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’ha de regir pel que estableix l’article 38 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, i d’acord amb el que preveu l’article 60.3.b) en relació amb l’article 38.2.c) de la Llei de finances esmentada, el fons de contingència es pot destinar a finançar les incorporacions de crèdit corresponents a despeses amb finançament afectat quan no hi hagi desviacions positives de finançament i per l’import de la despesa pendent d’executar amb fons finalistes.

           

 

                                          

TÍTOL II

GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

                                            

Article 10

Autorització i disposició de la despesa

1. Les competències en matèria d’autorització i de disposició de la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans següents:

a) A la Mesa del Parlament amb relació a la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears; al director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears amb relació a la secció 06-Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears; al síndic major amb relació a la secció 03-Sindicatura de Comptes de les Illes Balears; i al president del Consell Audiovisual de les Illes Balears amb relació a la secció 07-Consell Audiovisual de les Illes Balears.

b) A la presidenta del Govern i a la consellera de Presidència, indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers amb relació a les seccions 12 a 26; a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques amb relació a les seccions 31, 32, 34 i 36; al conseller d’Innovació, Recerca i Turisme amb relació a la secció 33; al president del Consell Consultiu de les Illes Balears amb relació a la secció 04; i al president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb relació a la secció 05.

c) Als responsables dels organismes autònoms corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 73, 76, 77 i 78.

d) Al director general del Servei de Salut de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

e) A la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

2. Això no obstant, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern pel que fa als expedients  de despesa de quantia superior a 500.000 euros.

En tot cas, per a la tramitació de procediments per a l’adjudicació de contractes, acords marc o sistemes dinàmics de contractació, és necessària l’autorització prèvia del Consell de Govern quan el valor estimat d’aquests contractes, acords o sistemes, calculat de la manera que estableix l’article 88 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sigui superior a 500.000 euros.

3. L’autorització prevista en l’apartat 2 anterior no és exigible en els casos següents:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries a què es refereix l’apartat 1.a) anterior.

b) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 32, 34 i 36, les de caràcter financer i tributari, i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que corresponen a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, a la qual correspon exercir totes les competències administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

c) Les operacions relatives a despeses derivades de línies de subvenció finançades totalment o parcialment pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Europeu de la Pesca i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, o pels fons en matèria agrària i pesquera que els substitueixin, d’acord amb la normativa comunitària i les normes, concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, quan corresponguin al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

d) Les aportacions, les transferències o les subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) Els expedients la despesa total dels quals s’hagi d’imputar a crèdits habilitats amb càrrec al fons de contingència per raó de l’aprovació del Consell de Govern de les aplicacions d’aquest fons en els termes que preveu l’article 38.4 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns a títol onerós que regula la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent en la matèria ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, a excepció dels que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.

L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l’adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui els crèdits destinats a finançar l’operació, d’acord amb les resolucions dictades per l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

5. Així mateix, en els expedients de despesa derivats de la tramitació de la Central de Contractació de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada i no homologats, als quals es refereix l’article 12 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic, l’òrgan competent en matèria de contractació centralitzada ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, llevat dels expedients que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.

L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en els expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada i no homologats és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui els crèdits destinats a finançar l’operació, d’acord amb les resolucions dictades per l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

6. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, llevat dels casos que preveuen els apartats 4 i 5 d’aquest article i, en general, en la resta dels casos en què la competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda legalment a un altre òrgan.

La desconcentració, la delegació i, en general, els actes pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen sempre referits a ambdues competències.

       

Article 11

Reconeixement de l’obligació

1. Les competències en matèria de reconeixement de l’obligació corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, al síndic major de Comptes, a la persona titular de cada secció pressupostària, al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, al president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, a la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears i al director general del Servei de Salut de les Illes Balears o de l’organisme autònom a càrrec del qual s’hagi d’atendre l’obligació.

2. Això no obstant, les operacions relatives a les nòmines i les despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, amb independència de les seccions a què s’apliquin, excepte les seccions 02, 03 i 06, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d’educació no universitària, que corresponen al conseller d’Educació i Universitat, i del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears, que corresponen, respectivament, al director general del Servei i a la directora de l’Agència pel que fa a les nòmines que gestionen aquests ens, sens perjudici de la direcció i la supervisió d’aquestes nòmines a càrrec de l’òrgan competent per a això a què es refereix la disposició addicional novena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre també, pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de la col·laboració de l’Administració de la comunitat autònoma que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 3/2008, de 14 de desembre, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

   

TÍTOL III

DESPESES DE PERSONAL I ALTRES DISPOSICIONS

                       

Capítol I

Despeses de personal

            

Article 12

Despeses del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic

1. Les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic de conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o, si s’escau, la que faci amb caràcter bàsic l’Estat per a l’any 2017 per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, llevat del personal eventual, s’han de regir per les normes següents:

a) Amb caràcter general, amb efectes d’1 de gener de 2017, i sens perjudici del que preveu la disposició addicional primera de la present llei, les retribucions del personal esmentat han de ser les mateixes que les vigents l’any 2016, de manera que la massa salarial, en termes d’homogeneïtat per als dos anys de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat, no augmenti.

D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris en concepte de sous, triennis i complement de destinació són les següents:

1r. El sou i els triennis que corresponen al grup en què estigui classificat el cos o l’escala al qual pertany el funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

Grup/subgrup Llei 7/2007

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

13.441,80

516,96

A2

11.622,84

421,44

B

10.159,92

369,96

C1

8.726,76

318,96

C2

7.263,00

216,96

Agrupacions professionals

6.647,52

163,32

2n. El complement de destinació corresponent al lloc de treball que ocupi el funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:

Nivell

Import (euros)

30

11.741,28

29

10.531,44

28

10.088,76

27

9.645,72

26

8.462,28

25

7.508,04

24

7.065,00

23

6.622,56

22

6.179,28

21

5.737,08

20

5.329,20

19

5.057,16

18

4.784,88

17

4.512,72

16

4.241,16

15

3.968,64

14

3.696,84

13

3.424,32

12

3.152,16

11

2.880,00

10

2.608,20

9

2.472,12

8

2.335,68

7

2.199,84

6

2.063,76

5

1.927,68

4

1.723,68

3

1.520,16

2

1.315,92

1

1.112,04

3r. La quantia del complement específic anual que, si escau, estigui assignat al lloc de treball que ocupi el funcionari ha de ser la mateixa que la corresponent a l’any 2016.

El complement específic anual s’ha de percebre en catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció mensual i dues han de ser addicionals, del mateix import que una de mensual, en els mesos de juny i de desembre, respectivament.

4t. En tot cas, les retribucions que en concepte de complement de destinació i complement específic percebin els funcionaris públics han de ser les corresponents al lloc de treball que ocupin en virtut dels procediments de provisió prevists en la normativa vigent, i les tasques concretes que es duguin a terme no poden emparar que s’incompleixi aquesta norma, llevat dels casos en què la normativa aplicable els reconegui altres quanties.

b) L’import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general ha d’incloure, a més de la quantia del complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui, les quanties en concepte de sou i triennis que es recullen en el quadre següent:

 

Grup/subgrup Llei 7/2007

Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

691,21

26,58

A2

706,38

25,61

B

731,75

26,65

C1

628,53

22,96

C2

599,73

17,91

Agrupacions professionals

553,96

13,61

Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu han d’incorporar un percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que arribi a una quantia individual semblant a la que resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general.

En cas que el complement de destinació o el concepte retributiu equivalent es meritin en catorze mensualitats, la quantia addicional definida en el paràgraf anterior s’ha de distribuir entre aquestes mensualitats.

c) El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que s’estableixin, amb els informes previs que calguin d’acord amb la normativa vigent i, en tot cas, l’informe de la Direcció General de Pressuposts i Finançament a què es refereix la lletra d) següent.

Així mateix, les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic que, al llarg de l’any, sigui adscrit a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de treball, han de ser objecte de revisió d’acord amb les especificacions del nou lloc a què s’adscrigui.

d) Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin creixements retributius superiors a les quanties que estableixen aquest article o les normes que el despleguin s’hi han d’adequar oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o les normes que s’hi oposin. En tot cas, i sens perjudici dels mecanismes de control que estableix la disposició addicional novena de la Llei 7/2010 i de la necessitat d’adequar el contingut de les relacions de llocs de treball corresponents, d’acord amb els procediments administratius aplicables, l’aprovació de qualsevol d’aquests instruments requereix que la Direcció General de Pressuposts i Finançament n’emeti un informe previ i favorable. Són nuls de ple dret els que s’assoleixin sense aquest informe favorable.

2. Les retribucions del personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat s’estableixen en l’apartat 1 d’aquest article, els quals s’han de fer extensius al personal al servei de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat sota la modalitat d’alta direcció, i de conformitat amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment les que contenen aquesta llei, la Llei 7/2010 i els articles 26 i 28 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquest personal s’hi han d’adequar oportunament.

3. Així mateix, i per a l’any 2017, les quanties màximes que estableixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.4 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, en relació amb els límits retributius aplicables a cada un dels grups de classificació professional del personal laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, són les mateixes que les corresponents a l’any 2016.

           

Article 13

Delimitació legal de la massa salarial

Als efectes de l’article 12 i de la disposició addicional primera d’aquesta llei, i també de l’apartat 3 de la disposició addicional novena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’entén per massa salarial el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social.

                  

Article 14

Despeses del personal docent dels centres concertats

1. El finançament de les despeses del personal docent dels centres concertats es regeix per les normes corresponents als mòduls econòmics a què es refereixen els articles 29 a 31 i l’annex 21 d’aquesta llei, i també per la resta de disposicions aplicables, tenint en compte, així mateix i sens perjudici del que preveu amb caràcter general l’article 24 d’aquesta llei, l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears no assumeix els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que condueixi a superar el que preveuen els mòduls econòmics esmentats.

Així mateix, l’Administració no assumeix els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposin una variació interanual superior a l’establerta en l’article 12.1 d’aquesta llei o la que es fixi d’acord amb el que preveu la disposició addicional primera, sens perjudici que, en el marc de la consecució gradual de l’equiparació retributiva amb el personal docent dels centres públics a què fa referència l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 esmentat en l’apartat anterior, l’administració autonòmica els reconegui expressament i n’efectuï la consignació pressupostària consegüent, amb l’informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament.

               

Article 15

Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

1. Amb caràcter general i per a l’any 2017, les retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, han de ser les mateixes que les retribucions corresponents a l’any 2016.

2. D’acord amb això, les retribucions per a l’any 2017 dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs que s’esmenten a continuació, sens perjudici de les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

a) Presidenta de les Illes Balears: 65.584,63 euros.

b) Vicepresident i consellers del Govern de les Illes Balears: 57.882,37 euros.

3. Les retribucions per a l’any 2017 dels secretaris generals, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sens perjudici de les que els corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou, de complement de destinació i de complement específic anual següents, referides a dotze mensualitats:

a) Sou: 14.393,37 euros.

b) Complement de destinació: 13.964,84 euros.

c) Complement específic: 20.379,87 euros.

Quant a les retribucions de l’interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s’ha d’augmentar en la quantia de 25.854 euros.

Les dues pagues extraordinàries inclouen una mensualitat del sou, els triennis i el complement de destinació.

4. Les retribucions per a l’any 2017 dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sens perjudici de les que els corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:

a) Síndics de comptes: 89.328,86 euros.

b) Secretària general: 69.434,88 euros.

5. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què fa referència l’article 21 de la Llei 7/2010, i les retribucions del personal eventual al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i, si s’escau, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, han de ser les mateixes que les corresponents a l’any 2016, d’acord amb l’instrument jurídic determinant de la retribució en cada cas i la resta de normes de rang legal aplicables.

D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs s’hi han d’adequar oportunament.

6. El que estableixen els apartats anteriors d’aquest article s’ha d’entendre sens perjudici de les variacions retributives que eventualment puguin tenir lloc per raó del que preveu la disposició addicional primera d’aquesta llei, les quals s’han de fer extensives a tots aquests col·lectius.

        

 

Article 16

Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal eventual

1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010, i del personal eventual, amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei, és el següent:

a) Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar per la quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments extrainsulars.

b) El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.

2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010, i el personal eventual que, en el moment del seu nomenament, resideixin a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.

La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.

La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora de les Illes Balears.

En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització.

3. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010, i el personal eventual que siguin residents a les Illes Balears en el moment que siguin nomenats per ocupar un càrrec amb destinació fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin la residència a les Illes Balears, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de la residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia d’aquesta indemnització per a l’any 2017 és l’esmentada en l’apartat anterior, i s’ha de percebre en les mateixes condicions que estableix l’apartat esmentat.

         

Article 17

Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits específics

1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de l’Administració de la comunitat autònoma s’han de regir pel Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, i les seves quanties han de ser les mateixes que les corresponents a l’any 2016. Aquest decret és aplicable al personal directiu professional però no al personal eventual, el qual s’ha de regir pel que estableix l’article 16 anterior.

Així mateix, les indemnitzacions relatives al personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa l’article 12.1 de la present llei, integren el sector públic autonòmic, inclòs el personal directiu professional, han de ser les mateixes que les corresponents a l’any 2016.

El personal a què es refereix el paràgraf anterior que ocupi llocs de treball ubicats a l’estranger té dret a percebre una indemnització de 22.000 euros anuals per raó del cost de la residència a l’estranger.

2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses amb càrrec als crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.

3. Els membres representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria primera de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears han de percebre, prestin serveis en aquesta comunitat autònoma o no ho facin, les indemnitzacions per assistència i, si s’escau, les dietes i el rescabalament de les despeses de viatge i d’allotjament que corresponguin, en els mateixos termes i quantia que els que fixa el Decret 16/2016 per assistir a sessions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma. Les mateixes indemnitzacions per assistència i, si s’escau, dietes i rescabalament de les despeses corresponents han de percebre els representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars, a què es refereix la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Pel que fa a les indemnitzacions o les percepcions per raó de l’assistència a sessions de la resta d’òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma que es prevegin en les ordres dels consellers a què es refereix l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han de regir també pel que disposa l’article 30 del Decret 16/2016, d’acord amb el que estableix el segon paràgraf de l’article 15.3 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

4. D’acord amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, l’any 2017 els membres del Consell Consultiu han de percebre una indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de 641,35 euros per assistència.

5. Durant l’any 2017, la quantia de les percepcions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de direcció dels ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma s’han de regir pel que disposa l’article 15.5 de la Llei 15/2012.

          

Article 18

Oferta pública d’ocupació

1. Durant l’any 2017, i sens perjudici del que disposa l’apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s’han de concentrar, i les places que ha d’incloure l’oferta pública d’ocupació, s’han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l’Estat per a l’any 2017, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, i d’acord també amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Respectant les disponibilitats pressupostàries de l’exercici de 2017, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d’execució que deriven d’ofertes públiques d’ocupació d’anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d’efectius de cada any, les places inherents a les taxes de reposició respectives encara no convocades o sense oferta pública d’ocupació.

2. En tot cas, les convocatòries de places vacants de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables del director general de Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, els quals s’han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris i de legalitat aplicables, a sol·licitud motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria.

L’informe de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques no és preceptiu quan la convocatòria de selecció s’ajusti a un model del qual hagi informat, prèviament i favorablement, la direcció general esmentada. En aquests casos, l’òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o l’ens corresponent ha de certificar, abans de la publicació de cada convocatòria, que s’ajusta al model esmentat.

                                              

Article 19

Nomenaments i contractacions de personal temporal

1. Durant l’any 2017, i amb caràcter general, se suspenen el nomenament de nou personal funcionari interí i la pròrroga del nomenament dels funcionaris interins adscrits a programes temporals o nomenats per subvenir a necessitats urgents, i també el nomenament de personal estatutari temporal i la contractació de personal laboral temporal —i les pròrrogues d’aquests nomenaments i contractes— a l’Administració de la comunitat autònoma i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic.

2. Això no obstant, en els casos en què aquesta suspensió pugui suposar un perjudici en la prestació dels serveis que siguin competència de la comunitat autònoma i se’n justifiqui una necessitat urgent i inajornable, es poden autoritzar, amb els informes previs a què es refereix el paràgraf següent d’aquest apartat, el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal i la contractació de personal laboral temporal, i també les pròrrogues, a l’Administració de la comunitat autònoma i a la resta d’ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, tenint en compte, així mateix, la incidència econòmica en cada cas i la normativa bàsica estatal.

El nomenament de funcionaris interins i la contractació de personal laboral temporal, i també les pròrrogues, a l’empara del que estableix aquest apartat requereixen els informes previs i favorables del director general de Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, els quals s’han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris i de legalitat aplicables, a sol·licitud motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria, que en tot cas ha de justificar la necessitat urgent i inajornable.

3. En el cas de nomenaments de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears la justificació dels quals sigui la necessitat urgent i inajornable, l’autorització prèvia correspon al director general del Servei o a l’òrgan en qui delegui, el qual ha de comprovar la disponibilitat pressupostària, la legalitat de la modalitat del nomenament temporal que es proposi i la justificació de la necessitat urgent i inajornable.

Amb periodicitat mensual, la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears ha de trametre a la Direcció General de Pressuposts i Finançament i a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques un certificat en el qual es faci constar el nombre total de nomenaments temporals, i les pròrrogues, per categories, amb indicació de la modalitat (interí, eventual o de substitució), per cada centre o gerència del mes immediatament anterior, amb especificació de la despesa corresponent al personal estatutari temporal eventual i de substitució.

Les gerències i els centres del Servei no poden fer cap proposta de nomenament de caràcter temporal que no disposi de la disponibilitat pressupostària corresponent.

4. Les convocatòries que es dictin per cobrir llocs de treball de naturalesa temporal, tant de personal estatutari com de personal laboral, dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen l’informe previ i favorable del director general de Funció Pública i Administracions Públiques.

L’informe de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques no és preceptiu quan la convocatòria de selecció s’ajusti a un model sobre el qual hagi informat, prèviament i favorablement, la direcció general esmentada. En aquests casos, l’òrgan competent en matèria de personal de l’ens corresponent ha de certificar, abans de la publicació de cada convocatòria, que s’ajusta al model esmentat. Així mateix, en aquests casos, els nomenaments o les contractacions que derivin d’aquestes convocatòries requereixen els informes a què fan referència els apartats 2 i 3 d’aquest article.

5. Així mateix, en queden exceptuats de la suspensió general a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, de personal funcionari interí, de personal estatutari temporal o de personal laboral nomenat o contractat en els casos següents:

a) Per a l’execució de programes temporals que siguin conseqüència d’un conveni de col·laboració entre administracions públiques o que estiguin finançats amb alguna subvenció o aportació ja aprovada, sempre que en ambdós casos quedi garantit el finançament extern complet durant la durada del nomenament o del contracte.

b) Quan es formalitzin per complir el que estableix la normativa laboral vigent en casos de jubilació anticipada especial a l’edat de 64 anys o en casos de jubilació parcial, sempre que, en cas de jubilació parcial, el percentatge de jornada de la persona substituta, amb la qual es pretén subscriure el contracte de relleu, no ultrapassi el percentatge de reducció parcial de la persona que s’ha de jubilar parcialment, i sempre que, en ambdós casos, les contractacions que es pretenguin fer no siguin de caràcter indefinit.

c) Quan s’acrediti que el nomenament o la contractació ha d’implicar una millora substancial del servei prestat i aquesta millora determini, així mateix, l’obtenció d’estalvis o d’ingressos per un import superior al cost del personal que s’hagi de nomenar o contractar.

En aquests casos, i únicament pel que fa a les contractacions de personal laboral i als nomenaments de personal estatutari dels ens del sector públic instrumental autonòmic, no és necessària l’autorització prèvia ni l’informe del director general de Funció Pública i Administracions Públiques a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article, si bé, amb periodicitat mensual, cada ens ha de trametre a la direcció general esmentada un certificat emès per l’òrgan competent en matèria de personal de l’ens corresponent en el qual es facin constar els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, del mes immediatament anterior, amb indicació del motiu i la durada. Així mateix, en els casos prevists en les lletres a) i b) anteriors d’aquest apartat, amb caràcter previ als nomenaments o les contractacions, el servei jurídic de l’ens ha d’emetre un informe sobre la legalitat dels nomenaments o les modalitats contractuals laborals temporals. Els certificats i els informes esmentats s’han de trametre a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, juntament amb una còpia de l’informe favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament.

6. Així mateix, s’exceptuen de la suspensió general a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, i no requereixen els informes previs i favorables del director general de Pressuposts i Finançament ni del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, de personal funcionari interí o de personal laboral contractat en els casos següents, sempre que no suposin increment de la plantilla i que l’entitat disposi de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost:

a) Per a substitucions de personal d’atenció directa, de recepció, de cuina i de neteja de les residències i els centres de dia gestionats per la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears.

b) Per a substitucions de personal educatiu i tècnics d’atenció directa de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.

c) Per a substitucions de personal tècnic de laboratori i personal dels equips de col·lectes de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

d) Per a substitucions de personal de camp destinat directament a la prevenció i extinció d’incendis de l’Institut Balear de la Natura.

e) Per a substitucions de personal portuari dels ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears.

f) Per a substitucions de personal de producció, tècnic, d’emissions, de grafisme, de realització, d’edició, de documentació i d’imatge de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

g) Contractes o nomenaments eventuals de durada igual o inferior a quaranta-cinc dies, i contractes de substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, corresponents a funcions de neteja, cuina o suport d’alumnes amb necessitats educatives especials i educadors i  educadores d’educació infantil de la Conselleria d’Educació i Universitat.

h) Contractes eventuals de durada igual o inferior a quaranta-cinc dies, i contractes de substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, corresponents a categories de personal artístic de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma.

i) Contractes eventuals de durada igual o inferior a quaranta-cinc dies, i contractes de substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball, corresponents a categories amb funcions de neteja, cuina o manteniment d’instal·lacions dels albergs juvenils gestionats directament per l’Institut Balear de la Joventut.

En aquests casos, amb periodicitat mensual, cada ens ha de trametre a les dues direccions generals esmentades un certificat emès per l’òrgan competent en matèria de personal de l’ens corresponent en el qual es facin constar els nomenaments, les contractacions i les pròrrogues del mes immediatament anterior, amb una indicació breu del motiu, la durada i l’estalvi o el sobrecost prevists. Així mateix, s’ha de presentar un certificat de la persona responsable en matèria pressupostària en què faci constar que hi ha dotació per a despeses de personal.

7. Finalment, s’exceptuen també de la suspensió general a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, i no requereixen els informes previs i favorables del director general de Pressuposts i Finançament ni del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, els nomenaments i les contractacions, i les pròrrogues corresponents, de personal funcionari interí o de personal laboral contractat que tenguin lloc per a desenvolupar tasques en projectes de recerca científica, sempre que l’entitat disposi de dotació suficient per a despeses de personal en el seu pressupost i quedi acreditat que el projecte de recerca s’ha de finançar íntegrament amb fons externs.

En aquests casos, amb periodicitat mensual, cada ens ha de trametre a les dues direccions generals esmentades un certificat emès per l’òrgan competent en matèria de personal de l’ens corresponent en el qual es facin constar els nomenaments, les contractacions i les pròrrogues del mes immediatament anterior, amb una indicació breu del motiu, la durada i el finançament. Així mateix, s’ha de presentar un certificat de la persona responsable en matèria pressupostària en què faci constar que hi ha dotació per a despeses de personal i que el finançament amb fons externs d’aquestes despeses és íntegre.

En el cas particular dels programes estatals de promoció del talent i l’ocupació «Ramón y Cajal» o «Miguel Servet», del programa de beques europeu «Marie Sklodowska Curie» o de qualsevol altre programa públic que dugui aparellada la promoció de l’ocupació dels investigadors, s’ha d’entendre que les expectatives d’ocupació que contenguin aquests programes queden condicionades en tot cas al que estableixin les normes legals aplicables a l’oferta pública d’ocupació corresponent.

8. Per a l’efectivitat de tot el que estableix aquest article, les direccions generals de Funció Pública i Administracions Públiques i de Pressuposts i Finançament poden dictar, de manera conjunta, les instruccions corresponents.

Són nuls de ple dret els nomenaments i les contractacions de personal funcionari, estatutari o laboral de caràcter temporal que es facin sense complir els requeriments que estableix aquest article.

           

Article 20

Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears

1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2017, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, és el que s’indica a continuació:

a) Personal docent: 41.150.738 euros.

b) Personal no docent: 16.539.958 euros.

2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol 1 del seu pressupost de despeses per l’import dels triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.

                

Article 21

Suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment, i a la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada habitual

1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2017 la concessió dels complements destinats a retribuir la productivitat, el rendiment, el compliment d’objectius o qualsevol altre concepte de naturalesa similar a favor del personal delimitat en l’article 2.1 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del complement de productivitat (factor variable), que es pot reconèixer al personal estatutari en els casos següents:

a) Cap de guàrdia de l’atenció especialitzada.

b) Indemnització per desplaçament de facultatius especialistes a Menorca, Eivissa o Formentera.

c) Qualsevol altra activitat que de manera extraordinària i per raó de necessitat autoritzi expressament la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.

d) Tasques docents teòriques o pràctiques que autoritzi expressament la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.

e) Activitats lligades al compliment dels objectius fixats en els contractes de gestió subscrits entre el Servei de Salut de les Illes Balears i les gerències territorials.

També s’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del complement de productivitat que es pot reconèixer a favor del personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears per raó de la realització d’activitats lligades al compliment dels objectius fixats en el programa anual d’actuació de l’Agència Tributària.

2. Així mateix, se suspèn fins al 31 de desembre de 2017 la concessió de retribucions econòmiques pels serveis extraordinaris o per les hores extraordinàries fetes fora de l’horari o la jornada habituals de treball a favor del personal delimitat en l’article 2.1 del Decret llei 5/2012 esmentat, sens perjudici de les excepcions que s’estableixin per acord del Consell de Govern.

El que estableix el paràgraf anterior d’aquest apartat no és aplicable al personal estatutari, la retribució del qual en aquesta matèria s’ha de regir únicament pel complement de productivitat (factor variable) a què es refereix l’apartat 1 anterior.

          

Article 22

Suspensió temporal del pagament de determinats complements retributius

Se suspèn fins al 31 de desembre de 2017 el pagament del complement retributiu per a la funció tutorial i del complement retributiu per al desenvolupament del lloc de treball de cap de departament a l’educació secundària.

                    

Article 23

Import de les retribucions corresponents a la carrera administrativa o professional i als sexennis

1. L'import que ha de percebre el personal al servei de la sanitat pública de les Illes Balears en concepte de carrera administrativa s'ha de regir pel que disposa l'Acord del Consell de Govern d'1 d'abril de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016, pel qual s'aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, i també pel que disposa l'Acord del Consell de Govern de 7 d'octubre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 30 de setembre de 2016, pel qual s'estableix una bestreta a compte del complement de carrera de 2016 per al personal que accedeix per primera vegada al sistema de carrera professional previst en l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016, pel qual s'aprova el text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Pel que fa al personal funcionari i laboral de serveis generals, l’import que ha de percebre aquest personal s’ha de regir pel que disposa l’Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l’Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, pels quals s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

Aquests mateixos acords s’han d’aplicar al personal funcionari propi del Consell Consultiu de les Illes Balears.

3. Respecte del personal funcionari i laboral de l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’import que ha de percebre aquest personal s’ha de regir pel que disposa l’Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 10 de desembre de 2015, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de novembre de 2015, pel qual s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari de carrera i el personal laboral fix de l’Agència Tributària de les Illes Balears i es remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de maig de 2015.

4. Quant al personal funcionari docent, l’import que aquest personal ha de percebre en concepte de sexennis s’ha de regir pel que disposa l’Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 mitjançant el qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 26 de novembre de 2015, pel qual es dóna compliment a un dels apartats de l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, ratificat per la Mesa Sectorial d’Educació dia 9 d’octubre de 2015, on s’aproven les bases per aixecar la suspensió del component per formació permanent del complement específic anual (sexennis) i es du a la pràctica l’Acord de la Mesa General d’Empleats Públics de 28 d’octubre de 2015.

5. El que estableixen els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de tot el que preveu l’article 24 següent.

               

Article 24

Suspensió i modificació de convenis, pactes i acords

1. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es garanteix el compliment dels convenis col·lectius, els acords i els pactes que afecten el personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental, d’acord amb la delimitació que fa l’article 2.1 del Decret llei 5/2012, llevat que, excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques existents, el Govern de les Illes Balears, en la seva condició d’òrgan col·legiat superior que dirigeix la política general i que exerceix les funcions executiva i administrativa, acordi suspendre o modificar el compliment de convenis col·lectius, acords i pactes ja subscrits en qualsevol àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats que integren el seu sector públic instrumental, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic.

2. A l’efecte del que estableix l’apartat anterior, s’entén que es produeix una causa greu d’interès públic derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques quan l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o les entitats que integren el seu sector públic instrumental han d’adoptar mesures o plans d’ajust, de reequilibri dels comptes públics o de caràcter economicofinancer per assegurar l’estabilitat pressupostària o la correcció del dèficit públic.

3. Al marge del que estableixen els apartats anteriors d’aquest article respecte de la potestat del Govern de les Illes Balears de suspendre o modificar convenis, pactes i acords, i sens perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest mateix article, se suspenen fins al 31 de desembre de 2017 l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, quant a l’homogeneïtzació dels complements específics a què es refereix el punt 7 de l’acord esmentat, ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 24 d’octubre de 2008; i l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 20 de novembre de 2009, de reprogramació de l’acord anterior, pel que fa a l’homogeneïtzació dels complements específics, ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010.

4. Així mateix, el darrer paràgraf de l’apartat 4.1 de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, d’aprovació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de Salut, queda modificat de la manera següent:

“Durant l’any 2017 servirà de base per determinar la partida pressupostària destinada a aquest capítol el resultat d’aplicar el percentatge del 0,9% a la massa salarial de l’any anterior.”

5. La suspensió i la modificació dels acords a què es refereixen els apartats 3 i 4 anteriors s’han d’entendre sens perjudici de la possibilitat de negociar durant l’any 2017 nous pactes i acords.

En tot cas, aquests possibles pactes i acords s’han d’acomodar a les previsions del pla economicofinancer vigent i, en cas que hagin de produir efectes econòmics en l’exercici de 2017, a les disponibilitats pressupostàries de la comunitat autònoma d’aquest exercici, i no es poden reconèixer efectes econòmics amb caràcter retroactiu a la data en què es ratifiquin pels òrgans de govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears competents per a això.

Si les parts no arriben a un pacte en els termes que preveu aquest apartat 5, s’ha d’entendre que els acords a què es refereixen els apartats 3 i 4 anteriors produeixen efectes a partir de l’any 2018, amb el retard corresponent respecte de les previsions temporals inicialment acordades.

          

Article 25

Suspensió de determinades prestacions d’acció social

1. Se suspenen fins al 31 de desembre de 2017 les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte d’acció social a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012, llevat de les següents:

            a) Ajuts per fills menors de divuit anys.

            b) Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.

            c) Ajuts per a estudis al personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills.

            d) Ajuts en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària.

            e) Les bestretes de retribucions ordinàries i extraordinàries.

2. Això no obstant, al llarg de l’exercici de 2017 i per mitjà d’un acord del Consell de Govern, es podran aixecar les suspensions relatives a altres prestacions i ajuts, en el marc del pla economicofinancer vigent i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l’exercici.

         

Article 26

Reducció voluntària de jornada

1. Fins al 31 de desembre de 2017, el personal funcionari i laboral fix de serveis generals pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d’un terç, amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució motivada de l’òrgan competent.

2. La concessió d’aquesta reducció, que és discrecional, no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

                

Article 27

Llicència especial per a assumptes propis

Fins al 31 de desembre de 2017, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, poden sol·licitar una llicència especial per a assumptes propis amb una durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a percebre retribucions, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal, amb l’obligació de cotitzar que correspongui d’acord amb la normativa vigent. La concessió d’aquesta llicència, que és discrecional, està supeditada en tot cas a les necessitats del servei i no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

        

Article 28

Excedència voluntària especial

1. Fins al 31 de desembre de 2017 el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, i el personal funcionari de carrera docent no universitari poden sol·licitar una excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal.

2. Durant la vigència d’aquesta excedència la persona beneficiària no pot prestar serveis en el sector públic, ni tampoc, si es tracta de personal funcionari de carrera docent no universitari, en l’àmbit de l’ensenyament concertat.

3. La concessió de l’excedència està supeditada a les necessitats del servei i no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

             

Capítol II

Altres normes en matèria de despeses

          

Article 29

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres educatius privats concertats de les Illes Balears

1. D’acord amb l’article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció que en fa la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i amb els articles 12 i 13 del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial Decret 2377/1985, de 18 de desembre, s’aproven els mòduls econòmics dels centres privats concertats corresponents a les despeses de personal docent i les despeses de funcionament per a l’any 2017, amb els imports que consten en l’annex 21 d’aquesta llei.

2. Les despeses de personal docent dels centres concertats de les Illes Balears, incloses les cotitzacions per quota patronal de la Seguretat Social, s’han de finançar mitjançant el pagament delegat i, pel que fa als centres concertats els titulars dels quals són cooperatives de treball associat, mitjançant el pagament directe, d’acord amb les quanties mensuals dels mòduls establerts en l’annex 21 d’aquesta llei. Aquesta despesa de personal s’ha d’incrementar d’acord amb els percentatges de cotització a la Seguretat Social establerts legalment per a cada cas.

Les retribucions i les cotitzacions a la Seguretat Social del personal docent de l’ensenyament concertat s’han de finançar fins a un límit màxim de vint-i-quatre hores setmanals per docent, amb independència que aquest límit s’assoleixi només en un centre concertat o amb la suma de les jornades efectuades en diferents centres concertats.

Això no obstant, en el cas de personal docent de centres concertats que abans de l’1 de gener de 2015 desenvolupàs globalment en nivells concertats una jornada superior al límit de vint-i-quatre hores setmanals, d’acord amb el marc normatiu vigent fins a l’1 de gener de 2015, i sempre que les cobri mitjançant pagament delegat, se n’ha de continuar finançant la jornada íntegra fins a un límit màxim de trenta-dues hores setmanals. En tot cas, si a partir de l’1 de gener de 2017 aquest personal redueix la seva jornada laboral global, se n’ha de reduir proporcionalment el finançament públic, el qual no es pot tornar a incrementar llevat dels casos en què la reducció sigui per davall de la jornada de vint-i-quatre hores lectives setmanals i l’augment posterior no impliqui superar globalment aquest límit de vint-i-quatre hores.

En qualsevol cas, el personal docent que desenvolupi la funció de director, de cap d’estudis o d’alliberat sindical manté la jornada en el centre concertat fins a un màxim de vint-i-quatre hores setmanals.

En cas que un docent estigui contractat en un centre concertat o més, aquests centres són responsables solidaris de l’obligació de retornar les quanties indegudament finançades per l’administració per raó de la superació dels límits esmentats, en proporció al nombre d’hores pel qual el docent estigui contractat en cada centre.

3. Els centres privats concertats que imparteixen, alhora, educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO), o també educació primària i ESO, i que, malgrat tenir alumnes matriculats a l’ESO que requereixen adaptació curricular significativa (ACS) o suport d’audició i llenguatge (AL), no tenen el nombre mínim d’alumnes requerit per la resolució que dicta, anualment i per a cada curs escolar, el conseller d’Educació i Universitat per establir el procediment per ampliar la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat, i, per això, només disposen de la dotació bàsica de mestre de pedagogia terapèutica (PT) i d’audició i llenguatge (AL) per a l’educació infantil o la primària, poden distribuir les hores corresponents a aquesta dotació bàsica, d’acord amb els criteris que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat, entre l’educació infantil, l’educació primària i l’ESO, de manera proporcional al nombre d’alumnes d’ACS i de suport d’AL.

Així mateix, respecte dels professors que imparteixin aquestes hores a l’ESO, a partir de l’1 de gener de 2017 s’ha de finançar, en proporció a les hores que imparteixin en aquesta etapa educativa i en funció de la titulació, el complement d’equiparació per a diplomats de primer i segon cursos de l’ESO o el complement de sou d’equiparació per a llicenciats de primer i segon cursos de l’ESO, i, en cas que el professor tengui reconeguda l’antiguitat requerida, el complement de trienni d’equiparació per a llicenciats de primer i segon cursos de l’ESO.

4. Els mòduls econòmics per unitat escolar dels diferents nivells i modalitats educatives per a altres despeses comprenen les despeses de personal d’administració i serveis, les ordinàries de manteniment, conservació i funcionament, i les quanties que corresponen a la reposició de les inversions reals.

5. Per als concerts singulars (batxillerat i cicles formatius de grau superior), la quantia màxima que s’ha de percebre dels alumnes en concepte de finançament complementari dels fons públics, i en concepte exclusiu d’ensenyament regular, és d’entre 18 i 36 euros per alumne i mes durant deu mesos, en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

6. Per als concerts singulars de cicles formatius de grau superior, la quantia que aboni l’Administració en concepte d’altres despeses ha de ser la resultant de minorar en 3.606,08 euros la dels mòduls econòmics establerts en l’annex 21 d’aquesta llei per a aquests ensenyaments.

7. L’import anual global per a totes les unitats concertades del mòdul econòmic de despeses variables comprèn les despeses ocasionades per substitucions de personal docent en situació de baixa per incapacitat temporal incloses les cotitzacions per quota patronal de la Seguretat Social.

8. Per calcular les quanties de les substitucions per incapacitat temporal s’han de computar els conceptes retributius referents als diferents nivells educatius que consten en l’annex 21 d’aquesta llei, excepte els complements lligats a l’exercici dels càrrecs de director i de cap d’estudis. Aquesta despesa s’ha d’incrementar d’acord amb els percentatges de cotització a la Seguretat Social establerts legalment per a cada cas.

9. És aplicable a les despeses de personal docent concertat i a les despeses variables per substitucions de personal docent en situació de baixa per incapacitat temporal una minoració del 5%, prevista en el Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per reduir el dèficit públic que afecten el personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears, que s’ha d’aplicar a cada un dels conceptes que integren la nòmina, excepte pel que fa als increments econòmics conseqüència de l’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016, d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears signat el 10 de febrer de 2016.

10. S’exclou el finançament de la paga extraordinària d’antiguitat en l’empresa que preveu el VI Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. Així mateix, s’exclou el finançament de la paga extraordinària per antiguitat en l’empresa i el premi per jubilació que preveuen el XIV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

11. S’autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, desplegui el que preveu aquest article per aplicar la distribució de fons públics per al sosteniment de centres privats concertats de les Illes Balears.

També s’autoritza el Consell de Govern a modificar, mitjançant un acord, l’annex 21 d’aquesta llei quant als conceptes i els imports que s’hi estableixen.

                  

Article 30

Obligacions dels centres concertats en relació amb la tramitació i la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista

Amb la finalitat de facilitar i col·laborar amb l’Administració en la gestió del pagament delegat de la nòmina i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista, els centres concertats han de complir les obligacions següents:

a) Presentar la documentació necessària per tramitar i gestionar el pagament delegat de la nòmina i el pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista. Aquesta documentació i els terminis en què s’ha de presentar s’han de determinar mitjançant una resolució de la Direcció General de Personal Docent, que pot establir l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics amb la finalitat d’agilitar la tramitació i el pagament de les nòmines.

b) Utilitzar el GestIB, aplicació informàtica de la Conselleria d’Educació i Universitat, o l’aplicació que la substitueixi, per a la gestió dels centres docents d’ensenyament no universitari sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, i consultar-lo periòdicament:

1r. Per introduir, abans de la segona quinzena del mes de setembre del curs escolar al qual es refereixin, i per actualitzar-les quan sigui necessari, les dades personals i l’horari dels professors titulars i substituts i de l’equip directiu, amb indicació de les àrees, les matèries, els mòduls, els cursos i els nivells que imparteixen, i el nivell en el qual s’exerceix el càrrec directiu concret, i també els dies no lectius triats pel centre.

Les modificacions amb incidència en la nòmina, en els horaris dels professors o en les àrees, les matèries, els mòduls, els cursos i els nivells s’han d’introduir en el GestIB en el termini de tres dies hàbils des que es facin efectius.

2n. Per rebre els requeriments de l’Administració en cas que hi hagi algun defecte en la documentació presentada que s’hagi d’esmenar. A tots els efectes, s’entén vàlida la notificació efectuada als centres concertats mitjançant el GestIB.

3r. Per fer servir tots els processos que, mitjançant una resolució de la Direcció General de Personal Docent, s’estableixin com a necessaris per tramitar i gestionar el pagament delegat de la nòmina i el pagament directe del mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista, a mesura que l’aplicació GestIB els vagi incorporant i en els terminis que estableixi la resolució esmentada.

c) Garantir, com a condició indispensable perquè l’administració financiï els salaris i les cotitzacions per quota patronal dels professors, que compleixen els requisits establerts per la normativa vigent per exercir la docència en les àrees, les matèries, els mòduls, els cursos i els nivells en què ho facin.

El que estableix aquesta lletra s’entén sens perjudici dels casos excepcionals en què els centres concertats acreditin, de la manera que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat, la impossibilitat de poder contractar professors que compleixin els requisits esmentats. A més, fins al 31 de desembre de 2017, i mitjançant una resolució del conseller d’Educació i Universitat, es poden establir altres mesures de caràcter excepcional per tal de garantir la prestació de l’ensenyament i els drets dels alumnes. En aquests casos, amb caràcter extraordinari i temporal, es pot finançar el cost d’aquests professors.

d) Ser responsable de fer servir la modalitat contractual ajustada a la legislació laboral i de la seguretat social i al conveni col·lectiu aplicable; d’aplicar les deduccions que corresponguin per quota obrera i quota patronal del règim de Seguretat Social aplicable; i de presentar la documentació justificativa necessària pel que fa al compliment de l’obligació d’efectuar les retencions a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques davant la Direcció General de Personal Docent, en els terminis que estableixi aquest òrgan.

           

Article 31

Limitacions al finançament de la nòmina del personal docent dels centres concertats

1. Quan la causa que dóna lloc a la suspensió de la relació laboral és la maternitat, la paternitat, l’adopció, l’acolliment, el risc durant l’embaràs o el risc durant la lactància natural, la contractació de professors substituts es finança sempre que el centre s’aculli a les bonificacions que estableix la legislació laboral i de la Seguretat Social.

2. Les contractacions i les modificacions de la jornada dels professors que es produeixin en els períodes no lectius i en els de vacances, en els dies festius del calendari escolar de cada centre o del calendari laboral, i en dissabte i en diumenge, es comencen a finançar el primer dia lectiu següent a aquell en què s’hagin produït.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les contractacions, mitjançant un contracte de relleu, per substituir professors en situació de jubilació parcial.

3. Les contractacions i les modificacions de la jornada dels professors que es produeixen en els set dies naturals anteriors als períodes no lectius i als de vacances es comencen a finançar una vegada acabats aquests períodes.

4. Les modificacions de jornada dels professors que es produeixen durant els períodes en què gaudeixen d’un permís per maternitat, per paternitat, per adopció o per acolliment o d’una llicència per incapacitat temporal, es financen a partir del dia en què el professor es reincorpori al seu lloc de treball.

En cas que aquest professor percebi un complement retributiu per exercir un càrrec directiu al centre, no es finança aquest complement, durant la vigència dels permisos esmentats, a qui el substitueix en les tasques o funcions directives corresponents.

5. No es financen les retribucions i les quotes de la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost quan es produeix la contractació o l’ampliació de la jornada de professors, mitjançant un contracte indefinit, amb posterioritat a l’1 de maig.

Tampoc no es financen les retribucions i les quotes de la Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost quan es produeix la contractació de professors, mitjançant un contracte temporal, amb posterioritat al 16 de gener.

6. El finançament de les retribucions i de les quotes de la Seguretat Social arriba fins al darrer dia lectiu anterior a aquell en què acaba el contracte del professor que ocupa una vacant al centre i que no ha superat el període de prova o del professor substitut, o la modificació de la jornada del professor substitut, quan aquests fets es produeixen en els períodes no lectius i en els de vacances, en dies festius del calendari escolar de cada centre o del calendari laboral, i en dissabte i en diumenge.

7. Amb caràcter general, l'import de cada trienni s'ha de fer efectiu en la nòmina del mateix mes en què es meriti i per l'import mensual íntegre, d'acord amb les taules salarials corresponents. En tot cas, l'administració pot comprovar si l'antiguitat reconeguda pel centre és real i si implica efectivament la meritació del trienni o els triennis el finançament dels quals se sol·licita, i, amb aquesta finalitat, pot requerir als sol·licitants tota la informació addicional que consideri necessària.

8. Als únics efectes del que disposa aquest article, s’entenen per períodes no lectius o de vacances els mesos de juliol i d’agost i les vacances escolars de Nadal i Pasqua.

       

Article 32

Fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals

1. Per a l’any 2017, el percentatge mínim a què es refereix l’article 205.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, és del 0,4%.

2. Així mateix, per a l’any 2017, se suspèn l’aplicació de la norma que conté la regla 4a de l’article 205.3.b) de la Llei 20/2006.

                       

Article 33

Límit màxim de despesa del servei públic de comunicació audiovisual per a l’any 2017

D’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, el límit màxim de despesa anual, en l’exercici de 2017, per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual és de 30.600.000 euros, corresponent als crèdits per transferències de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a favor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, sens perjudici de les generacions de crèdit que, durant l’exercici de 2017, puguin tenir lloc per raó del que preveu l’article 7.3 d’aquesta llei, els quals no s’han de computar a l’efecte d’aquest límit, ni tampoc els préstecs reintegrables que es concedeixin a l’ens públic d’acord amb la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

             

TÍTOL IV

GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I ALTRES NORMES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

             

Capítol I

Operacions financeres

                                          

Article 34

Operacions de crèdit a curt i a llarg termini

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms poden recórrer a l’endeutament a curt i a llarg termini fins a l’import que garanteixi el compliment efectiu de la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària, d’acord amb els requisits i les condicions que s’assenyalen en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears; en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes; en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; i en la resta de normativa aplicable, tenint en compte, a més, el que disposen els apartats 2 a 4 d’aquest article.

El que preveu el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens perjudici del que estableixen  la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’apartat 5 d’aquest article en relació amb les operacions d’endeutament a curt i a llarg termini que pretenguin concertar altres ens, especialment pel que fa a les operacions que es considerin deute de la comunitat autònoma als efectes del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l’aplicació del Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

2. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels crèdits a què es refereix l’article 2.1 d’aquesta llei, amb un termini de reemborsament superior a l’any, i en determini les característiques, amb la limitació d’augmentar l’endeutament al tancament de l’exercici fins a un import màxim de 263.346.052 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de 2017.

3. Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que s’estableixen en la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim autoritzat per l’Estat.

També s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini amb càrrec als mecanismes addicionals de finançament, als quals es refereix la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, que pugui habilitar l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2017.

Finalment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini a fi de refinançar i cancel·lar operacions de finançament dels ens, sempre que el deute d’aquests ens es consideri deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears als efectes del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, esmentat abans, i les operacions de refinançament no impliquin cap increment de l’endeutament net considerat de conjunt. A aquest efecte, es poden concertar noves operacions d’endeutament a càrrec de l’Administració de la comunitat autònoma, com a màxim, pel mateix import del deute que s’hagi de cancel·lar de les operacions a llarg termini del conjunt dels ens, i l’import de les noves operacions s’ha de destinar íntegrament a amortitzar les operacions d’endeutament de cada ens, totalment o parcialment segons els casos, mitjançant una transferència de capital, una aportació en concepte de soci, fundador o partícip, o un préstec a favor de l’ens; així mateix, l’Administració de la comunitat autònoma pot optar per subrogar-se en la posició deutora de l’ens, cas en el qual l’import de la nova operació que es concerti s’ha de destinar a amortitzar el deute objecte de la subrogació.

4. L’endeutament autoritzat en virtut dels apartats 2 i 3 anteriors que no hagi acordat el Consell de Govern o que no s’hagi formalitzat dia 31 de desembre de 2017 es pot dur a terme l’any següent, i s’ha d’imputar en tot cas a l’autorització legal corresponent a l’any 2017, amb la comptabilització del dret de cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de l’any 2017.

5. Excepcionalment, durant l’any 2017, la resta d’ens del sector públic instrumental autonòmic a què fa referència el segon paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article poden formalitzar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que no impliquin un increment de l’endeutament net a l’1 de gener de 2017.

              

Article 35

Avals

1. Al llarg de l’exercici de 2017 el Govern de les Illes Balears pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d’excussió, directament o mitjançant els seus organismes autònoms, fins a la quantia total de 30.000.000 d’euros.

Els avals que, si s’escau, es concedeixin s’han de subjectar a les condicions que determinen els articles 103 a 107 de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantia assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en els casos en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta limitació.

Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada.

 

      

Capítol II

Mesures tributàries

                            

Article 36

Taxes i prestacions patrimonials públiques no tributàries

1. Per a l’any 2017 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal han de ser les mateixes que les vigents a 31 de desembre de 2016.

2. En tot cas, s’exceptuen del règim establert en l’apartat anterior d’aquest article les taxes i les prestacions patrimonials públiques no tributàries la quantia de les quals sigui objecte de modificació expressa per mitjà de la disposició final segona d’aquesta llei.

              

Article 37

Deducció de la quota tributària corresponent a la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc

1. S’estableix una deducció de la quota tributària corresponent a l’exercici de 2017 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc per la quantia corresponent al 100% de la part de l’impost sobre activitats econòmiques satisfet pel subjecte passiu per raó de l’increment mitjà del nombre de taules de joc, calculat amb dos decimals, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) S’ha d’augmentar el nombre mitjà de taules de joc instal·lades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2017, respecte del nombre mitjà de taules de joc instal·lades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2016.

b) El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de la resta de deutes de dret públic sobre el joc.

c) El subjecte passiu ha de mantenir la plantilla mitjana de treballadors, en termes de persones per any que regula la normativa laboral. A aquest efecte, la plantilla mitjana s’ha de calcular de la manera prevista en l’article 102 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.

2. La deducció s’ha d’aplicar, en tot cas, en la liquidació trimestral corresponent al quart trimestre de l’exercici.

3. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableixen els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el subjecte passiu l’ha de comunicar a l’Agència Tributària de les Illes Balears en el termini d’un mes. L’Agència Tributària, en aquest cas, ha de girar la liquidació complementària que pertoqui per exigir el pagament de la quota deduïda indegudament, juntament amb els interessos de demora corresponents, sens perjudici del règim sancionador que, si s’escau, sigui aplicable.

                 

TÍTOL V

NORMES SOBRE ENS INSTRUMENTALS

              

Article 38

Creació de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears

1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, com a entitat pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que té com a fins generals la prestació del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital, i el desplegament i la gestió de la xarxa de comunicacions mòbils professionals per als cossos d’emergències i de seguretat de les Illes Balears.

2. En particular, les funcions i les competències de l’ens, d’acord amb el que estableixin els estatuts i en el marc de les competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, són les següents:

a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l’accés de serveis audiovisuals, de dades, o multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques, el desenvolupament de productes, i la gestió tècnica i operativa per als serveis i les xarxes indicats.

b) La gestió, l’operació, la contractació i la comercialització d’infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en la lletra anterior, i qualsevol altre tipus d’activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l’explotació, com també la formació i l’assistència tècnica.

c) El disseny, la implantació, l’explotació, el manteniment, la gestió i la supervisió d’infraestructures, sistemes i xarxes de comunicacions amb l’objectiu de prestar serveis de commutació, transmissió i difusió de tot tipus de senyals i serveis de telecomunicació.

d) La realització d’estudis i treballs d’enginyeria, la gestió, l’assessorament i la prestació de serveis en qualsevol matèria relativa als sectors de la telecomunicació i de l’energia.

e) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en les lletres anteriors.

f) Qualsevol altra funció que estigui relacionada amb les esmentades en les lletres anteriors o amb la prestació de serveis audiovisuals.

3. L’entitat ha d’exercir les potestats administratives necessàries per complir els seus fins i les seves competències, fins i tot la potestat de foment. A aquest efecte, es pot adscriure a l’entitat el personal funcionari de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme que sigui necessari per exercir les potestats administratives, les competències i les funcions atribuïdes.

4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars i dels municipis, l’entitat pot concertar els instruments de col·laboració o cooperació prevists en la legislació, especialment els convenis de col·laboració i els plans i programes conjunts.

5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, sens perjudici dels canvis d’adscripció que determini la presidenta de les Illes Balears per mitjà dels decrets d’estructura de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. Una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat pública empresarial, s’ha d’extingir l’entitat Multimèdia de les Illes Balears, SAU, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, en els termes que preveu la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils.

                

Article 39

Creació de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears

1. Es crea l'ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, com a entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de prestar tot tipus de serveis de suport a l'activitat assistencial que prestin els centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears i la Xarxa Sanitària Pública de les Illes Balears.

2. Aquesta entitat pot exercir les funcions i les activitats que estableixin els seus estatuts, en el marc particularment dels serveis següents:

a) Serveis de transport sanitari en qualsevol de les seves modalitats.

b) Serveis de neteja i bugaderia.

c) Serveis de cuina, càtering i restauració en general.

d) Servei de manteniment d'instal·lacions i jardineria.

e) Altres serveis assistencials de caràcter sanitari.

f) Serveis d'atenció telefònica de la demanda assistencial, informació i orientació o consell sanitari, i també la coordinació d'urgències i la col·laboració amb els serveis d'urgències i emergències de les diferents administracions, com ara els serveis de protecció civil, els cossos de prevenció i extinció d'incendis, els cossos i forces de seguretat de l'Estat, en les situacions que ho requereixin.

El desenvolupament de totes aquestes funcions i activitats s'entén referit a l'activitat ordinària del Servei de Salut de les Illes Balears i de la Xarxa Sanitària Pública de les Illes Balears.

3. Per dur a terme aquestes funcions i activitats l'entitat pot exercir totes les potestats administratives que siguin necessàries, per mitjà dels òrgans que estableixin els seus estatuts, fins i tot, si escau, la potestat de foment.

4. L'entitat queda adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears.

5. El personal d'aquesta entitat pot ser personal laboral propi o personal funcionari, estatutari o laboral que hi adscrigui el Servei de Salut, al qual resta vinculat.

6. Els recursos econòmics i el règim de personal, de contractació, patrimonial i economicofinancer s'ha de regir pel que estableixin els estatuts de l'entitat i, en general, la normativa aplicable a les entitats públiques empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

             

Article 40

Retenció de transferències a ens instrumentals

Sens perjudici de les mesures addicionals de control que conté l’article 19 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’autoritza el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni perquè, durant l’exercici de 2017, retengui les transferències amb càrrec al pressupost de despeses de la comunitat autònoma a favor dels ens instrumentals que no compleixin les normes aplicables a la prioritat en el pagament de determinades despeses o que, sense una causa justificada, no formulin o aprovin els comptes anuals o no els presentin davant la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears o davant la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis que fixen les lleis, fins que aquests comptes no es formulin, s’aprovin i es presentin.

               

TÍTOL VI

TANCAMENT DEL PRESSUPOST

                                            

Article 41

Tancament del pressupost

Els pressuposts per a l’exercici de 2017 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l’any 2017.

                 

TÍTOL VII

RELACIONS INSTITUCIONALS

                      

Article 42

Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears

D’acord amb el que estableix la disposició final sisena de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears ha de trametre al Parlament de les Illes Balears la informació que preveu l’article 146 de la llei esmentada, amb la periodicitat i en els terminis que estableix aquest mateix precepte legal.

                                

 

Disposició addicional primera

Pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017

1. Les normes dels articles 12 a 20 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les disposicions que amb caràcter bàsic aprovi l’Estat per a l’any 2017, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, des del mateix moment en què, si s’escau, entri en vigor la norma de rang legal corresponent o les seves modificacions.

En particular, i sens perjudici d’aplicar la variació de les retribucions bàsiques corresponents al personal funcionari que fixi l’Estat, les retribucions complementàries d’aquest personal i el conjunt de les retribucions de la resta del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents, dels membres del Govern i dels alts càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears s’han d’adaptar de manera que totes aquestes retribucions verifiquin el límit màxim de variació global de les retribucions del sector públic que estableixi l’Estat, sempre que aquesta variació no ultrapassi l’1% d’increment global per a l’exercici de 2017 respecte de l’exercici de 2016.

2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears fer totes les actuacions que calguin per complir aquests mandats legals.

     

Disposició addicional segona

Pagaments d’obligacions d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries

1. En l’exercici de 2017 es pot materialitzar el pagament d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries, amb la finalitat exclusiva de permetre pagaments parcials, o a compte del seu import total.

2. Així mateix, es pot seguir el mateix procediment de pagament a què es refereix l’apartat anterior pel que fa a les obligacions reconegudes d’exercicis tancats per tal de registrar les cessions de crèdits fetes pels perceptors.

3. Per a l’efectivitat de tot el que preveu aquesta disposició, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot dictar les instruccions corresponents.

                                      

Disposició addicional tercera

Normes específiques en matèria de nòmines

1. Les retribucions inherents als acords en matèria de carrera professional ratificats pel Consell de Govern en el marc del segon paràgraf de l’article 26.5 de la Llei 12/2015, als quals es refereix l’article 23 de la present llei, s’han de fer constar en les nòmines corresponents mitjançant un concepte específic i separat de la resta de retribucions.

2. El que preveu l’apartat anterior s’ha d’entendre sens perjudici del que estableixi en matèria de carrera professional i en matèria retributiva la llei de reforma de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

          

Disposició addicional quarta

Integració de complements retributius del personal funcionari docent no universitari

1. S’integra en el component general del complement específic anual el complement retributiu denominat “a compte del complement específic”, que preveu el Decret 6/2001, de 26 de gener, pel qual s’incorpora a les retribucions dels empleats públics el complement fixat en el Decret 72/2000, de 14 d’abril, d’aplicació per a l’any 2000 de l’Acord assolit per la Mesa General de Negociació de la comunitat autònoma de les Illes Balears relatiu al fons per a la millora dels serveis públics.

2. S’integra en el component general del complement específic anual el complement retributiu denominat “Acord 28-07-2006”, que preveu l’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2006 pel qual s’aprova la proposta d’acord per a la millora de l’ensenyament públic, relativa a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la Mesa Sectorial d’Educació.

3. Les integracions esmentades en els apartats 1 i 2 anteriors impliquen la desaparició dels conceptes retributius “a compte del complement específic” i “Acord 28-07-2006” esmentats i l’augment corresponent de la quantia que es percep en concepte de component general del complement específic anual.

4. S’autoritza el Consell de Govern perquè, mitjançant un acord, publiqui les retribucions del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears resultants del que disposen els apartats anteriors d’aquesta disposició addicional i la resta de normativa aplicable.

Així mateix, s’autoritza el conseller d’Educació i Universitat perquè, mitjançant una resolució, publiqui anualment les retribucions d’aquest personal que resultin de les actualitzacions o les variacions autoritzades per les lleis de pressuposts generals anuals de la comunitat autònoma o per altres normes de rang legal.

      

Disposició addicional cinquena

Pròrroga del termini de vigència de les borses de personal funcionari interí

1. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2017 el termini de vigència de les borses de personal funcionari interí a les quals es refereix la disposició addicional dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

2. Així mateix, les borses vigents de personal funcionari interí formades pel procediment ordinari, pel procediment extraordinari i pel procediment específic de selecció per subvenir a necessitats temporals i urgents, que, d’acord amb el que preveu l’article 12 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, hagin de perdre la seva vigència al llarg de l’any 2017, s’entenen prorrogades fins al 31 de desembre de 2017.

         

Disposició addicional sisena

Estudiants en pràctiques

1. La subscripció per part de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic dels convenis de cooperació educativa prevists en el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, requereix un informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, sempre que es prevegi una ajuda econòmica a favor de l’estudiant en pràctiques i amb càrrec a fons del sector públic autonòmic superior a 300 euros en còmput mensual. Són nuls de ple dret els convenis que se subscriguin sense aquest informe previ i favorable. En tot cas, l’esmentada ajuda econòmica eventual amb càrrec a fons del sector públic autonòmic no pot superar la xifra corresponent al salari mínim interprofessional o, en cas d’estudiants en pràctiques a l’estranger, la xifra corresponent al doble d’aquest salari mínim interprofessional, i la durada de les pràctiques s’ha de limitar a un any, prorrogable un any més.

2. D’acord amb el que estableix el Reial decret 592/2014 esmentat, la realització d’aquestes pràctiques acadèmiques externes no pot tenir la consideració de mèrit per a l’accés a la funció pública ni pot ser computada a efectes d’antiguitat o de reconeixement de serveis previs.

                

Disposició addicional setena

Utilització de romanents d’òrgans estatutaris i ens instrumentals en l’exercici de 2017

1. Excepcionalment, durant l’exercici de 2017, els òrgans estatutaris i els ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb pressupost propi han de fer les transferències de fons a favor de la conselleria o l’ens que determini, mitjançant una resolució, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, amb càrrec al romanent pressupostari d’exercicis anteriors de cada òrgan o ens disponible a dia 31 de desembre de 2016.

La determinació de l’import d’aquests romanents pressupostaris a què fa referència el paràgraf anterior, pel que fa als ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb pressupost propi, requereix un informe previ de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, la qual pot sol·licitar amb aquesta finalitat la informació i la documentació que calguin.

2. En el cas d’òrgans estatutaris, la resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques a què es refereix l’apartat anterior s’ha de dictar a proposta de l’òrgan competent de l’òrgan estatutari corresponent.

             

Disposició addicional vuitena

Desplegament de les lletres b) i c) de l’article 43.2 en relació amb l’article 3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, pel que fa a determinat complement retributiu del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut

1. Sens perjudici del que disposa l'article 12 d'aquesta llei, i en el marc del que estableixen les lletres b) i c) de l’article 43.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, es reconeix el complement específic especial per serveis a Formentera a favor del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears que presta serveis en els centres i les institucions sanitàries ubicades a l’illa de Formentera, ateses les seves particularitats territorials i poblacionals, amb efectes a partir de l’exercici de 2017.

2. Així mateix, les quanties abonades des de l’1 de gener de 2007 pels conceptes a què es refereix l’apartat anterior tenen validesa fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. De manera excepcional, s’habilita la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per negociar l’establiment o la modificació del complement salarial esmentat per al personal estatutari de gestió i serveis de Formentera, amb efectes a partir de la vigència d’aquesta llei, per a l’exercici pressupostari de 2017 i, si s’escau, per a exercicis successius.

4. Els efectes econòmics dels acords que s’adoptin després de la negociació corresponent no poden excedir de la quantia màxima que, en còmput conjunt anual, hagin representat els crèdits pressupostaris del capítol 1 del pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears per a l’any 2016, que s’hagin destinat a satisfer els complements salarials als quals es refereixen els apartats 1 i 2 d’aquesta disposició, sens perjudici de la variació d’aquesta quantia màxima per a l’any 2017 que resulti del que preveu la disposició addicional primera de la present llei.

                 

Disposició addicional novena

Paràmetres específics d’entitats instrumentals

1. Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari a què fa referència l’apartat 1 de la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern pot aprovar, mitjançant un acord, els paràmetres específics que preveu la disposició esmentada.

2. En particular, pel que fa als llindars retributius que s’acordin respecte dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic, aquests llindars s’han d’aplicar als nous nomenaments i als nous contractes, i les eventuals diferències retributives respecte de les retribucions corresponents als nomenaments i als contractes anteriors no s’han de computar als efectes del que disposen els articles 12.2 i 15.5 d’aquesta llei.

 

Disposició addicional desena

Suspensió temporal de determinades normes amb incidència pressupostària

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, se suspenen fins als anys 2018 i 2019 els imports addicionals corresponents als anys 2016 i 2017 a què fan referència l’apartat 3 de l’article 4 i la lletra F de l’annex del Decret 45/2015, de 22 de maig, sobre el traspàs al Consell Insular d’Eivissa de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest consell insular que actualment exerceix l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística.

        

Disposició addicional onzena

Actualització per a l’any 2017 de la renda social garantida

El percentatge de revalorització per a l’any 2017 del barem de la prestació econòmica de la renda social garantida al qual fa referència l’article 8.5 de la Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida, serà el mateix que el que estableixi l’Estat en relació amb les pensions no contributives.

 

Disposició addicional dotzena

Aixecament excepcional de suspensions en matèria de personal al llarg de l'any 2017

Excepcionalment, en el marc del pla economicofinancer vigent i en funció de les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2017, es poden aixecar totalment o parcialment les suspensions que preveuen els articles 21 a 25 d'aquesta llei, per mitjà d'un acord del Consell de Govern, amb la negociació prèvia amb els representants de les organitzacions sindicals que pertoqui en cada cas.

El que preveu el paràgraf anterior s'ha d'entendre sens perjudici del règim específic que, per a l'aixecament de determinades suspensions, s'estableix en alguns dels articles esmentats, règim específic al qual s'han de sotmetre en tot cas els acords corresponents.

       

Disposició addicional tretzena

Règim de l'exempció de guàrdies del personal estatutari sanitari d'atenció especialitzada del subgrup A1 major de 55 anys

1. Té dret a l'exempció de guàrdies per motius d'edat, amb l'eventual participació voluntària en mòduls d'activitat addicional, el personal estatutari sanitari del subgrup A1 d'atenció especialitzada, major de 55 anys, que a l'entrada en vigor d'aquesta llei estigui realitzant guàrdies o que hagi estat eximit de la seva realització en un període no superior a dos anys.

2. La sol·licitud de realització de mòduls d'activitat addicional només serà estimada quan existeixin necessitats assistencials que ho justifiquin, sense perjudici del dret a l'exempció de guàrdies.

3. La programació dels mòduls d'activitat addicional, que en cap cas no constituirà un dret, té caràcter anual, es distribueix d'acord amb les necessitats assistencials, i consisteix, preferentment, en la realització d'activitat assistencial ordinària.

4. El personal que opti per aquest sistema realitzarà, quan la seva sol·licitud sigui acceptada, un mínim d'un i un màxim de tres mòduls d'activitat al mes. L'òrgan competent haurà de planificar mòduls d'activitat efectiva de quatre hores. La realització d'aquests mòduls és voluntària i no eximeix els professionals de realitzar la seva activitat ordinària l'endemà.

5. Les quanties que correspon abonar per la realització de mòduls d'activitat addicional s'abonaran a través del complement d'atenció continuada. Cada mòdul equival a 12 hores de guàrdia de presència física.

6. La programació, el nombre, la durada i la retribució dels mòduls d'activitat addicional dels professionals que hagin estat eximits de la realització de guàrdies amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, en virtut del Pacte celebrat el 23 de juliol de 1997 entre l'administració sanitària i les organitzacions sindicals (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 1997), s'adaptaran al que estableix aquesta disposició addicional.

7. El procediment de sol·licitud i reconeixement d'exempcions de guàrdies s'ha de regir per allò que preveu l'esmentat pacte de 23 de juliol de 1997.

 

Disposició addicional catorzena

Règim retributiu del personal funcionari sanitari local que no s'hagi integrat en la condició del personal estatutari fix

1. Mentre no es faci efectiu el mandat que conté el paràgraf segon de la disposició addicional setzena de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, el personal funcionari sanitari local que no s'hagi integrat ha de continuar percebent les retribucions del sistema de quota i zona en els conceptes retributius que establia la derogada Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 8 d'agost de 1986.

2. En tot cas, les quanties abonades des de l'1 de gener de 2014 pels conceptes a què fa referència l'apartat anterior tenen validesa fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

 

 

Disposició transitòria única

Renúncia en l’exercici de 2017 al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques

1. Excepcionalment, en l’exercici de 2017 els substituts del contribuent en l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears poden renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva entre els dies 1 i 31 de març de 2017.

2. La possible renúncia al règim d’estimació objectiva a què es refereix l’apartat anterior suposa la inclusió en el règim d’estimació directa durant el període mínim corresponent als exercicis fiscals de 2017 i 2018.

 

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i, concretament:

a) Les lletres c) i d) de la disposició derogatòria única i els apartats 2, 3 i 4 de la disposició final tercera de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que deroguen la lletra k) de l’article 8.3 i la lletra i) de l’article 9.2, i modifiquen els articles 21, 22 i 23 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el contingut dels quals passa a ser el que estableix la disposició final setena de la present llei.

b) El Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el Fòrum de la Immigració de les Illes Balears.

c) L’apartat 3 de l’article 53 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

 

Disposició final primera

Modificacions de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L’apartat 3 de la disposició addicional tercera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“3. Els preus públics que s’han de satisfer per la prestació de serveis administratius i acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, inclosa l’expedició de títols, poden ser inferiors als costs econòmics originats per la prestació d’aquests serveis i s’han de fixar mitjançant un acord del Consell de Govern, tenint en compte el que estableix l’article 81.3.b) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. Aquests preus públics s’han de regir pel que estableix l’annex de la present llei.”

2. S’afegeix un annex a la Llei 2/1997 esmentada amb el contingut següent:

“ANNEX

Preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

1. Preus pels serveis acadèmics

El preu pels serveis acadèmics de cada matèria, assignatura, disciplina o activitat s’ha de calcular de conformitat amb el nombre de crèdits que s’hi assigna en els plans d’estudis de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, la UIB) i amb el nivell d’experimentalitat dels ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretén obtenir, i tenint en compte si es tracta de la primera matrícula, de la segona o de les successives. Això no obstant, el preu pels serveis acadèmics de les assignatures d’elecció lliure (optatives, de lliure configuració, matrícula extraordinària i casos semblants) s’ha de calcular d’acord amb el preu establert per als ensenyaments als quals pertany cada una de les assignatures triades, amb independència del títol oficial que es pretén obtenir. En el cas que s’opti per assignatures incloses en plans d’estudis que condueixen a l’obtenció de títols propis (és a dir, corresponents a ensenyaments que no condueixen a una titulació oficial vàlida a tot el territori nacional), el preu és el fixat pel Consell Social. Si s’opta per assignatures o activitats que no pertanyen a cap pla d’estudis concret, s’han d’aplicar els preus corresponents al nivell d’experimentalitat 3.

En el cas de la matrícula d’assignatures declarades sense docència a causa de l’extinció del pla d’estudis o per qualsevol altre motiu, si s’ofereixen exclusivament els exàmens finals i les tutories voluntàries, s’ha d’abonar només el 30% del preu ordinari. En cas que s’ofereixi un sistema de tutories programades o de docència alternativa, els alumnes han d’abonar l’import íntegre pels serveis acadèmics.

Els estudiants estrangers de més de 18 anys que no tenguin la condició de residents, excepte els nacionals d’estats membres de la Unió Europea i aquells als quals sigui aplicable el règim comunitari, sens perjudici del principi de reciprocitat, han d’abonar els preus públics pels serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de grau i de màster incrementats un 30%. Això no obstant, la UIB pot establir convenis amb institucions estrangeres per modificar aquest increment.

L’aplicació de preus diferenciats en cap cas no pot suposar el pagament d’una quantia superior al 100% del cost dels estudis.

A les activitats de formació dels programes de doctorat que no pertanyin a cap pla d’estudis concret, s’hi han d’aplicar els preus corresponents al nivell d’experimentalitat 3.

Si, com a resultat d’una sol·licitud d’anul·lació de matrícula, s’han de tornar els imports dels serveis acadèmics, la devolució s’ha de fer d’acord amb els supòsits i els percentatges que preveu el Reglament acadèmic.

2. Nombre mínim de crèdits a l’inici dels estudis

Els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials s’han de matricular, com a mínim, dels crèdits establerts a tal efecte en el Reglament acadèmic, el qual ha de preveure una reducció d’aquest nombre mínim en el cas d’alumnes als quals s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial.

Els alumnes que iniciïn uns ensenyaments de caràcter oficial amb estudis parcialment adaptats, convalidats o reconeguts han de complir els requisits exposats sumant els crèdits adaptats, convalidats o reconeguts i els crèdits de què es matriculin efectivament.

Els alumnes que tenguin la consideració d’esportistes d’alt nivell en el moment d’iniciar els ensenyaments universitaris, amb el reconeixement explícit del Consell Superior d’Esports o de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, poden matricular-se del 50% dels crèdits establerts com a nombre mínim, sense reduccions, per als estudis de grau i de màster.

Els alumnes amb un grau de discapacitat reconegut igual al 33% o superior en el moment d’iniciar els ensenyaments universitaris i els alumnes amb necessitats especials que requereixin adaptacions acadèmiques no s’han d’atenir al nombre mínim de crèdits establert en cada cas, si així ho recomana l’informe psicopedagògic elaborat per l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

3. Tutela acadèmica

Els alumnes de doctorat han de formalitzar una matrícula cada any acadèmic en concepte de tutela acadèmica durant el període d’elaboració de la tesi doctoral. En el cas d’impagament, la quantia corresponent romandrà pendent per a una eventual reclamació de quantia impagada a l’efecte previst en l’apartat 12.

Aquest preu també s’ha d’aplicar a la tutela acadèmica dels alumnes durant el període d’elaboració del treball de fi de màster, del treball de fi de grau o del projecte de fi de carrera, així com a la realització de les pràctiques externes, en cas que els treballs o les pràctiques no es puguin finalitzar el mateix any acadèmic en què s’hagin iniciat.

4. Matrícula extraordinària i alumnes de mobilitat

Els alumnes que es matriculin per la via de la matrícula extraordinària, regulada en el Reglament acadèmic de la UIB, i els alumnes visitants han d’abonar els preus per la prestació de serveis acadèmics i administratius.

Els alumnes d’intercanvi rebuts a la UIB en el marc dels programes d’intercanvi han d’abonar els preus establerts en els convenis corresponents o, si no n’hi ha, els que fixi el Consell Social de la UIB.

Els alumnes que es matriculin d’un curs tutelat, de pràctiques o de treballs com a requisits formatius complementaris per homologar un títol estranger han d’abonar els preus de la matrícula extraordinària.

5. Adaptació, convalidació, transferència, reconeixement i correspondència de crèdits o assignatures

Per a la convalidació de crèdits de lliure configuració per haver assistit a cursos, seminaris o activitats desenvolupats al marge de l’activitat acadèmica reglada i per al reconeixement de crèdits en els ensenyaments oficials de grau per haver participat en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, per cada crèdit s’ha d’abonar el 25% del preu de la primera matrícula establert per al nivell d’experimentalitat 3.

En el moment de sol·licitar l’adaptació, la convalidació, la transferència o el reconeixement de crèdits o assignatures d’altres estudis universitaris o d’estudis equivalents, o per correspondència amb cicles formatius de grau superior o per l’acreditació d’experiència laboral o professional, s’ha d’abonar el preu corresponent. Aquest preu no s’ha d’aplicar en els supòsits següents:

a) Quan només es tracti d’incorporar al nou expedient assignatures superades a la UIB la denominació, el nombre de crèdits i el codi de les quals es mantinguin.

b) Quan es tracti d’una adaptació entre plans d’estudis del mateix centre.

Els alumnes que hagin obtingut l’adaptació, la convalidació, el reconeixement o la transferència d’assignatures o crèdits d’altres estudis universitaris o d’estudis equivalents han d’abonar per cada crèdit el 10% del preu de la primera matrícula que s’estableix per als ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretén obtenir aquell any acadèmic. Aquest preu no s’ha d’aplicar en els dos supòsits anteriors. En cas d’impagament, la quantia corresponent romandrà pendent per a una eventual reclamació de quantia impagada a l’efecte previst en l’apartat 12.

Els alumnes que hagin obtingut el reconeixement d’assignatures o crèdits d’ensenyaments universitaris de caràcter oficial per correspondència amb cicles formatius de grau superior de formació professional han d’abonar el preu corresponent.

Els alumnes que hagin obtingut el reconeixement d’assignatures o crèdits d’ensenyaments universitaris oficials per l’acreditació d’experiència laboral o professional relacionada amb aquests ensenyaments han d’abonar el preu corresponent.

6. Incompatibilitats acadèmiques

L’exercici del dret de matrícula no obliga en cap cas a modificar els horaris i els calendaris docents establerts per la UIB.

En el cas dels ensenyaments adaptats a les directrius de l’espai europeu d’educació superior, l’abonament dels preus per la prestació de serveis acadèmics dóna dret als alumnes a una única qualificació final durant l’any acadèmic per a cada una de les matèries, assignatures, disciplines o activitats reglades de què es matriculin, d’acord amb les condicions d’avaluació publicades per la UIB.

En el cas dels plans d’estudis regulats per ordenacions anteriors, l’abonament dels preus per la prestació de serveis acadèmics dóna dret als alumnes a un màxim de dues convocatòries de qualificació final durant l’any acadèmic per a cada una de les matèries, assignatures, disciplines o activitats reglades de què es matriculin, d’acord amb les condicions d’avaluació publicades per la UIB.

Això no obstant, el dret a la qualificació final queda limitat per les incompatibilitats acadèmiques derivades dels plans d’estudis. La UIB, mitjançant el procediment que determini el seu Consell de Govern, pot fixar un règim d’incompatibilitat acadèmica per als plans d’estudis que no en tenguin un d’establert.

Per motius excepcionals degudament justificats, el vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica pot autoritzar una acta especial de qualificació final, addicional a les esmentades en els paràgrafs segon i tercer d’aquest punt. En aquest cas, s’ha d’abonar el preu corresponent.

7. Preus públics per la prestació de serveis administratius i altres preus

Els preus públics per la prestació de serveis administratius i altres serveis als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials són els següents:

 a) Preu per l’obertura o el manteniment de l’expedient acadèmic.

b) Preu d’expedició de la targeta universitària. Càrrec addicional pel fet de no retornar la targeta provisional dins termini.

c) Preu per la sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d’assignatures o crèdits.

d) Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits reconeguts per correspondència amb cicles formatius de grau superior.

e) Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits reconeguts per l’acreditació d’experiència laboral o professional relacionada amb els ensenyaments universitaris oficials que es volen cursar.

f) Preu per la tramitació de l’equivalència de títols universitaris estrangers per accedir als ensenyaments oficials de màster o de doctorat sense títol homologat.

g) Preu per la tramitació del trasllat de l’expedient acadèmic, únic o amb simultaneïtat, a una altra universitat.

h) Preu per l’assistència mèdica a alumnes majors de 28 anys en cas d’accident escolar.

i) Preu per la preparació de plans d’estudis o programes a fi de convalidar-los o per tràmits equivalents.

j) Preu pel lliurament d’una còpia autèntica de programes o guies docents d’assignatures.

 k) Preu per fer les proves d’accés o admissió a la UIB.

l) Preu per fer la prova per obtenir el certificat de suficiència investigadora o el diploma d’estudis avançats.

m) Preu per fer l’examen de defensa de la tesi doctoral.

n) Preu per fer la prova de conjunt o prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior.

o) Preu per l’expedició de certificats acadèmics personals.

p) Preu del servei de compulsa de documents.

q) Preu per la signatura d’una acta especial de qualificació final autoritzada pel vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica.

r) Preu per l’expedició de títols acadèmics de caràcter oficial.

s) Preu per l’expedició del suplement europeu dels títols anteriors a partir de l’entrada en vigor del Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s’estableixen els requisits d’expedició del suplement europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007.

t) Preu per l’expedició d’un duplicat d’un títol universitari oficial.

u) Preu per l’expedició d’un duplicat d’un suplement europeu del títol.

v) Preu per l’expedició d’un certificat supletori del títol.

w) Preu per la tramesa de títols universitaris des de la UIB als organismes públics legalment establerts.

x) Preu per la declaració d’equivalència amb el nivell acadèmic de doctor.

y) Preu per la tutela acadèmica.

Els alumnes més grans de 28 anys, que no estan coberts per l’assegurança escolar, han de pagar el preu corresponent en concepte d’assistència mèdica en cas d’accident escolar.

8. Pagament dels preus pels serveis acadèmics i administratius

a) Els alumnes poden fer efectiu el pagament de la matrícula en un únic termini de quinze dies comptadors a partir de la data d’emissió del rebut de la matrícula.

b) Els preus pels serveis administratius sempre s’han d’abonar totalment en el primer pagament.

c) Els preus pels serveis acadèmics es poden abonar de manera fraccionada d’acord amb els terminis i els percentatges que s’estableixin anualment per acord del Consell de Govern.

9. Impagament dels preus pels serveis acadèmics o administratius

L’impagament total o parcial de la matrícula en el venciment del rebut suposa el cobrament d’un recàrrec del 5% de la quantia impagada. En aquest cas, s’ha d’obrir un nou termini de quinze dies naturals per abonar la quantia total pendent.

L’impagament total o parcial de la matrícula després d’aquest nou termini pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, a l’anul·lació dels efectes acadèmics que s’hagin produït, sense dret a cap reintegrament. A més, l’import impagat romandrà com a pendent a l’efecte previst en l’apartat 12 d’aquest annex.

En el cas de devolució d’un rebut amb domiciliació bancària, l’alumne ha de pagar el rebut retornat en un termini màxim de quinze dies naturals comptadors des de la data de notificació de la devolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi pagat el rebut, s’aplicarà el recàrrec esmentat.

10. Beques

Els alumnes beneficiaris d’una beca amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat no estan obligats a abonar els preus establerts quan aquesta beca tengui un component per a matrícula, d’acord amb el que disposa l’article 9 del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

L’exempció del pagament també s’ha d’aplicar als alumnes beneficiaris de qualsevol beca pel que fa a tots els conceptes que l’entitat convocant hagi previst compensar a la UIB, d’acord amb les bases publicades en cada convocatòria.

Les persones que en el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció de pagament perquè han sol·licitat una de les beques previstes en els paràgrafs anteriors i, posteriorment, no obtenguin la beca amb dret a exempció o se’ls revoqui la beca concedida, estan obligades a abonar l’import total corresponent a la matrícula en el termini de trenta dies naturals comptadors des de la notificació personal de la denegació o la publicació de la resolució definitiva de concessió i denegació de les beques.

Passats aquests trenta dies naturals, l’impagament total o parcial de la matrícula suposa el cobrament d’un recàrrec del 5% de la quantia impagada. En aquest cas, s’ha d’obrir un nou termini de quinze dies naturals per abonar la quantia total pendent.

L’impagament total o parcial de la matrícula després d’aquest nou termini pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant i, si escau, a l’anul·lació dels efectes acadèmics que s’hagin produït, sense dret a cap reintegrament. A més, l’import impagat romandrà com a pendent per a una eventual reclamació de quantia impagada a l’efecte previst en l’apartat 12.

11. Exempcions i bonificacions

a) Tenen dret a exempció o bonificació en els preus:

— Les persones que acreditin ser membres de famílies nombroses mitjançant un títol o certificat expedit per l’organisme competent.

— Els alumnes amb una discapacitat del 33% o superior, acreditada mitjançant una resolució o un certificat del Centre Base de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o de l’òrgan competent, d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes que preveu el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. Així mateix, han de presentar als serveis administratius de la UIB un informe de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials referent al nombre de crèdits de què se’ls recomana matricular-se cada any acadèmic.

— Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills. Aquesta condició s’acredita mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

— Les víctimes de violència de gènere i els fills que en depenen. Aquesta condició s’acredita mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.

— Els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, dependents dels departaments d’afers socials dels consells insulars. Aquesta condició s’acredita mitjançant el certificat acreditatiu corresponent expedit pel departament d’afers socials del consell insular del qual depenguin.

b) L’obtenció de la menció de matrícula d’honor en una o més assignatures cursades a la UIB permet, en formalitzar les matrícules següents d’ensenyaments oficials a la mateixa UIB, acollir-se per una sola vegada a l’exempció dels preus de la primera matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que s’hagi superat amb aquesta menció. La bonificació corresponent s’ha de calcular amb el preu del crèdit en primera matrícula i s’ha d’aplicar una vegada calculat l’import total de la matrícula. En cap cas, no en pot resultar un import final negatiu.

Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat o en un cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació i Universitat, poden acollir-se a l’exempció total dels preus de la matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la UIB.

Els alumnes amb premi d’exempció de matrícula concedit pel Consell Social de la UIB o obtingut a les olimpíades o a altres competicions que organitza la UIB en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat poden acollir-se a l’exempció total dels preus de la matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau de què es matriculin per primera vegada a la UIB.

Els alumnes amb premi extraordinari d’ensenyaments oficials de la UIB poden acollir-se a l’exempció total del preu per l’expedició del títol corresponent o, si escau, a la devolució de l’import.

Les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions en els preus de la matrícula s’han de complir dins el termini de matrícula corresponent, llevat del cas de discapacitat, en què la condició s’ha de complir a l’any de la matrícula. Pel que fa als preus dels altres serveis regulats en aquest annex, les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions s’han de complir en el moment de sol·licitar la prestació del servei.

12. Reclamació de quanties impagades

La UIB ha d’exigir als alumnes, com a condició prèvia per formalitzar la matrícula, per traslladar l’expedient, per expedir títols o certificats o per prestar qualsevol altre servei, el pagament de les quanties pendents per serveis acadèmics o administratius del mateix any acadèmic o d’anys acadèmics anteriors.

13. Centres i instituts adscrits

Els centres i els instituts universitaris adscrits han d’abonar a la UIB el 25% de la quantia total ingressada pels seus alumnes per la prestació de serveis acadèmics i administratius, sens perjudici del que s’hagi acordat en els convenis d’adscripció corresponents.”

   

Disposició final segona

Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L’epígraf del capítol IV del títol II de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“Capítol IV

Taxa per autoritzacions de transport per carretera i d’activitats auxiliars i complementàries, per expedició de targetes per a la utilització del mecanisme de control en el sector del transport per carretera, i per qualificació inicial i formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera”

2. L’apartat 2.3 de l’article 65 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“2.3. Els subjectes passius tenen una bonificació de la taxa en els supòsits i pels percentatges que s’indiquen a continuació.

a) Inscripció al curs bàsic de policia:

a.1) Amb caràcter general: 60%.

a.2) Els membres de famílies nombroses: 75%.

a.3) Les persones amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional: 75%.

b) Inscripció a cursos de capacitació per a comandaments dels cossos de policia local:

b.1) Cursos de capacitació de les categories del grup A1: 60%.

b.2) Cursos de capacitació de les categories del grup A2: 70%.

b.3) Cursos de capacitació de les categories del grup C1: 80%.”

3. La lletra e) de l’apartat 2 de l’article 82 de la Llei 11/1998 esmentada queda sense contingut.

4. S’afegeix un apartat, l’apartat 3, a l’article 82 de la Llei 11/1998 esmentada, amb el contingut següent:

“3. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de les tarifes que, d’acord amb la seva categoria, els corresponguin segons les disposicions vigents, sempre que la sol·licitin i que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.”

5. L’article 87 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 87

Exempcions i bonificacions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

2. Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en totes les assignatures.

3. El trasllat d’expedients entre els conservatoris de les Illes Balears, o entre aquests i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per als alumnes.

4. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

5. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

6. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.”

6. L’article 99 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 99

Exempcions i bonificacions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

2. Les persones que sol·licitin la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial amb motiu de la rectificació de la menció del sexe en el registre civil estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que aquesta situació s’acrediti documentalment. Aquesta exempció també és aplicable respecte de la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial prevists en la resta de capítols d’aquest títol V duita a terme per la conselleria competent en matèria d’educació.

3. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

4. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

5. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.”

7. L’article 102 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 102

Quantia

La quantia de la taxa és de 79,91 euros per inscripció en les proves selectives per a l’accés a cossos docents.”

8. S’afegeix un article, l’article 102 bis, al capítol VI del títol V de la Llei 11/1998 esmentada, amb el contingut següent:

“Article 102 bis

Exempcions

Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones en situació legal de desocupació, les víctimes de violència de gènere, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i els membres de famílies nombroses que tenguin reconeguda aquesta condició, i també les víctimes de terrorisme i els seus cònjuges i fills. Per gaudir de l’exempció, les persones interessades han d’acreditar documentalment, en el moment de la inscripció a les proves, que es troben en alguna d’aquestes situacions.”

9. El darrer incís de l’article 103 quater de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“— Drets d’examen de la prova de certificació oficial del coneixement de les llengües per als alumnes d’ensenyament d’educació secundària inscrits en el Programa EOIES: 22,19 euros.”

10. L’article 103 quinquies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 103 quinquies

Exempcions i bonificacions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

2. Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

3. El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per als alumnes.

4. Les persones en situació de desocupació estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

5. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

6. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

7. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.”

11. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 12, a l’article 103 decies de la Llei 11/1998 esmentada, amb el contingut següent:

“12. Queden exemptes del pagament les persones en situació de desocupació, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.”

12. L’article 103 quindecies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 103 quindecies

Exempcions i bonificacions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

2. Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en l’ensenyament o els ensenyaments en què estiguin matriculats.

3. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

4. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

5. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, estan exemptes del pagament de la taxa sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.”

13. L’article 103 vicies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 103 vicies

Exempcions

Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% i els membres de famílies nombroses, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

d) En el cas dels membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, l’exempció només és aplicable al pagament de la taxa per la realització de proves d’accés als cicles formatius de formació professional i sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.”

14. L’article 103 quinvicies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 103 quinvicies

Exempcions

Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.”

15. L’article 103 tricies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 103 tricies

Exempcions

Queden exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses, els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

c) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.”

16. El capítol XIV de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Capítol XIV

Taxa per la inscripció en l’avaluació final de batxillerat

Article 103 sextricies

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis inherents a la inscripció per a l’avaluació final de batxillerat, segons el tipus d’avaluació de què s’hagi inscrit l’alumne.

Article 103 septtricies

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin dur a terme alguna de les activitats que constitueixen el fet imposable.

Article 103 octotricies

Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb les quanties següents:

— Avaluació ordinària final de batxillerat: 68,28 euros.

— Segona modalitat d’avaluació final de batxillerat: 23,90 euros.

— Matèria solta en l’avaluació final de batxillerat: 8,34 euros.

Article 103 novotricies

Bonificacions i exempcions

1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, queden exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

3. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, queden exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

4. Els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, i també els joves en procés d’autonomia personal en el marc de la Llei 7/2015, de 10 d’abril, per la qual s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma, tenen dret a l’exempció total de la taxa. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant el certificat acreditatiu corresponent expedit per l’administració competent en el moment de la inscripció.

Article 103 quadragies

Meritació i pagament

1. La taxa es merita en el moment de sol·licitar la inscripció corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció a l’avaluació final de batxillerat.”

17. L’article 343 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 343

Retirada d’embarcacions o de vehicles o qualsevol altre artefacte, mercaderia o objecte similar

1. En cas d’embarcacions atracades o de vehicles o qualsevol altre artefacte, mercaderia o objecte similar dipositats en les zones portuàries de titularitat autonòmica sense l’autorització oportuna o que hagin rebut una ordre de desallotjament, retirada o trasllat i no la compleixin en el termini indicat, s’han d’exigir als propietaris o representants les despeses ocasionades, independentment de la sanció que els correspongui.

2. Així mateix, en cas que es retirin embarcacions, vehicles o qualsevol altre artefacte, mercaderia o objecte similar de zones de gestió indirecta que hagin estat declarats abandonats a instància dels concessionaris, se’ls han d’exigir les despeses no cobertes amb el producte obtingut de la subhasta, sens perjudici de la meritació de la taxa que regula l’article 343 novodecies d’aquesta llei.”

18. El capítol XLII del títol VI de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Capítol XLII

Taxa per reportatges publicitaris en espais de rellevància ambiental i finques de titularitat pública

Article 343 ter

Taxa per reportatges publicitaris en espais de rellevància ambiental  i finques de titularitat pública

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la utilització d’espais de rellevància ambiental i finques de titularitat pública per fer-hi fotografies i reportatges publicitaris destinats a l’ús comercial de promoció de la firma o l’entitat emparades per l’autorització pertinent.

A aquests efectes, s’entén que es fan amb fins no comercials les filmacions i les fotografies relacionades exclusivament amb la difusió d’informació de caràcter cultural o de conservació de la natura.

La taxa s’ha d’aplicar quan es tracta d’espais de rellevància ambiental de les Illes Balears o de finques de titularitat pública incloses en el Catàleg de finques d’utilitat pública, amb independència dels preus o les taxes que, si escau, corresponguin a altres administracions.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què se refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin l’autorització corresponent per dur a terme les activitats que constitueixen el fet imposable.

3r. La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

Conceptes

Euros/dia

1. Sessions fotogràfiques amb finalitat publicitària o comercial

1.a) Mitja jornada (matí o tarda)

229,26

1.b) Jornada completa

445,45

2. Filmacions amb finalitat publicitària o comercial

2.a) Mitja jornada (matí o tarda)

742,78

2.b) Jornada completa

1.485,12

Recàrrec per treball nocturn

50%

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què s’obté l’autorització corresponent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per dur a terme l’activitat a què es refereix el fet imposable.”

19. L’apartat 1 del punt tercer de l’article 343 septies de la Llei 11/1998 esmentada queda redactat de la manera següent:

“1. La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les tarifes següents:

Concepte

Euros/dia

A. Ancoratge de l’1 d’octubre al 30 d’abril

A.1. Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d’eslora)

8,88

A.2. Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d’eslora)

14,25

A.3. Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d’eslora)

24,85

A.4. Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d’eslora)

76,35

B. Ancoratge de l’1 de maig al 30 de setembre

B.1. Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d’eslora)

17,75

B.2. Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d’eslora)

28,40

B.3. Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d’eslora)

64,83

B.4. Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d’eslora)

199,11”

20. El punt tercer de l’article 343 octies de la Llei 11/1998 esmentada queda redactat de la manera següent:

“3r. Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

Conceptes

Euros/dia

Ús de sales en equipaments públics

a) Mitja jornada (matí o tarda)

196,7

b) Jornada sencera

251,9

c) A partir del segon dia

155,4

Ús dels espais públics exteriors

a) Mitja jornada (matí o tarda)

302,76

b) Jornada sencera

425,7”

21. El punt cinquè de l’article 343 octies de la Llei 11/1998 esmentada queda redactat de la manera següent:

“5è. Devolució

El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes indegudament satisfetes per les causes generals admeses en dret i, també, quan el servei, la funció o l’activitat constitutiva del fet imposable corresponent no s’hagi prestat, desenvolupat o duit a terme per causes que no li siguin imputables.”

22. El punt sisè de l’article 343 octies de la Llei 11/1998 esmentada queda redactat de la manera següent:

“6è. Bonificació

S’estableix una bonificació del 50% per a les entitats organitzadores l’activitat de les quals fomenti la difusió d’informació de caràcter cultural, arqueològic o de conservació de la natura de les finques públiques o els espais naturals protegits. Les bonificacions es concedeixen a petició prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.”

23. S’afegeix un nou punt, el punt setè, a l’article 343 octies de la Llei 11/1998 esmentada, amb el contingut següent:

“7è. Exempció

Queden exemptes del pagament de la taxa les entitats sense ànim de lucre i declarades d’utilitat pública, sempre que l’activitat que hagin de desenvolupar compleixi les característiques que disposa el punt 6è. Les exempcions es concedeixen a petició prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.”

24. El capítol XLVII del títol VI de la Llei 11/1998 esmentada queda redactat de la manera següent:

“Capítol XLVII

Taxa per l’autorització o la resolució d’afecció de proves i competicions esportives i d’activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques

Article 343 nonies

Taxa per l’autorització o la resolució d’afecció de proves i competicions esportives i d’activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la tramitació de l’autorització o la resolució d’afecció de proves i competicions esportives i d’activitats esportives organitzades per empreses o organitzacions esportives, recreatives, turístiques o similars en espais de rellevància ambiental i finques públiques.

No estan subjectes a aquesta taxa les activitats a què es refereix el fet imposable quan es duguin a terme, individualment o col·lectivament, al marge d’una entitat organitzadora.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin la corresponent autorització o resolució d’afecció per dur a terme les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

Concepte

Euros

1. Per dur a terme proves i competicions esportives en un espai de rellevància ambiental o en una finca pública

a) Proves i competicions esportives fins a 50 participants

62,5

b) Proves i competicions esportives de 51 fins a 75 participants

112,5

c) Proves i competicions esportives de 76 fins a 100 participants

175

d) Proves i competicions esportives de 101  fins a 150 participants

300

e) Proves i competicions esportives de 151 fins a 200 participants

450

f) Proves i competicions esportives de 201 fins a 300 participants

750

g) Proves i competicions esportives de 301 fins a 500 participants

1.375

h) Proves i competicions esportives de més de 500 participants

2.500

2. Per dur a terme activitats esportives en un espai de rellevància ambiental o en una finca pública

60 € anuals per espai o finca pública autoritzats i activitat

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment en què s’obté l’autorització o es dicta la resolució d’afecció per dur a terme activitats esportives en espais de rellevància ambiental i en finques públiques. En tot cas, l’eficàcia de l’autorització o de la resolució d’afecció queda condicionada al pagament de l’import de la taxa.

5è. Devolució

És procedent la devolució del 35% de l’import de la taxa en cas que no es faci l’activitat autoritzada per causes no imputables a la persona interessada.

6è. Bonificacions

a) S’estableix una bonificació del 50% de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.

b) Les bonificacions s’apliquen a instància de part, per la qual cosa els subjectes passius les han de sol·licitar.

7è. Exempcions

a) Estan exemptes del pagament de la taxa les activitats promogudes i organitzades exclusivament per l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.

b) L’exempció es concedeix a sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.

c) Estan exemptes del pagament de la taxa les proves i les competicions esportives de les federacions que formen part de la final d’un campionat de les Illes Balears.”

25. S’afegeixen quatre nous capítols, els capítols LV, LVI, LVII i LVIII, al títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb el contingut següent:

“Capítol LV

Taxa per l’autorització o la resolució d’afecció d’activitats d’espeleologia en espais de rellevància ambiental

Article 343 septdecies

Taxa per l’autorització o la resolució d’afecció d’activitats d’espeleologia en espais de rellevància ambiental

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivada de la tramitació de l’autorització o la resolució d’afecció per dur a terme activitats d’espeleologia en espais de rellevància ambiental.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i les jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin la corresponent autorització o resolució d’afecció per dur a terme les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb la tarifa següent:

 

Concepte

Euros/dia

Accés a cavitats en espais de rellevància especial

9,39 per persona

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment en què s’obté l’autorització o es dicta la resolució d’afecció per dur a terme les activitats a les quals es refereix el fet. En tot cas, l’eficàcia de l’autorització o de la resolució d’afecció queda condicionada al pagament de l’import de la taxa.

5è. Devolució

És procedent la devolució del 35% de l’import de la taxa en cas que l’activitat autoritzada no es dugui a terme per raons no imputables a les persones interessades.

6è. Bonificacions

a) S’estableix una bonificació del 50% de la quantia d’aquesta taxa per a les entitats organitzadores sense ànim de lucre.

b) Les bonificacions s’apliquen a instància de part, per la qual cosa els subjectes passius les han de sol·licitar.

7è. Exempcions

Estan exemptes del pagament de la taxa les activitats promogudes i organitzades exclusivament per l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, universitats i centres oficials d’investigació, quan actuen en interès propi i directe per complir els seus fins. L’exempció es concedeix a sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.

Capítol LVI

Taxa per la prestació del servei d’inspecció ambiental de les instal·lacions incloses en el pla d’inspecció ambiental de les Illes Balears

Article 343 octodecies

Taxa per la prestació del servei d’inspecció ambiental de les instal·lacions incloses en el pla d’inspecció ambiental de les Illes Balears

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei d’inspecció ambiental de les instal·lacions incloses en el pla d’inspecció ambiental de les Illes Balears.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions susceptibles d’inspecció en els termes prevists en el pla d’inspecció ambiental de les Illes Balears.

3r. Quota

La taxa per la prestació del servei d’inspecció ambiental és de 425 €.

4t. Meritació

La taxa es merita en el moment de la prestació del servei al qual es refereix el fet imposable.

Capítol LVII

Taxa per serveis derivats de la declaració d’abandonament d’embarcacions, vehicles i altres objectes en la zona de servei dels ports de gestió indirecta

Article 343 novodecies

Taxa per serveis derivats de la declaració d’abandonament d’embarcacions, vehicles i altres objectes en la zona de servei dels ports de gestió indirecta

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis derivats de la tramitació, a instància del concessionari, de la declaració d’abandonament d’embarcacions, vehicles i altres objectes en situació d’abandonament en la zona de servei dels ports subjectes a concessió administrativa.

2n. Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa els concessionaris que sol·licitin la declaració d’abandonament a la qual es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

La quantia de la taxa és de 898,80 € per cada embarcació, vehicle o objecte del qual se sol·licita la declaració d’abandonament.

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per a la prestació del servei corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La taxa s’ha de pagar mitjançant el document d’ingrés d’autoliquidació corresponent, que s’ha de presentar amb la sol·licitud.

Capítol LVIII

Taxa per la prestació del servei d’inspecció i control del passatge i de l’equipatge

Article 343 vicies

Taxa per la prestació del servei d’inspecció i control del passatge i de l’equipatge

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’inspecció i control del passatge i de l’equipatge dels vaixells de transport marítim regular i dels vaixells de creuer turístic, incloent-hi la posada a disposició d’un escàner i un arc detector de metalls a les estacions marítimes dels ports.

2n. Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa els naviliers i els consignataris de vaixells, o els capitans en els supòsits en què els vaixells no estiguin consignats. En tot cas, els propietaris dels vaixells són responsables solidaris del pagament de la taxa.

3r. Quantia

La quota tributària és de 50,36 € per cada operació d’embarcament de passatgers de vaixells de transport marítim regular i de vaixells de creuer turístic.

4t. Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment en què s’inicia la prestació del servei al qual es refereix el fet imposable, i és exigible en el moment en què se’n notifica la liquidació.”

26. L’article 344 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 344

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:

a) La tramitació de la declaració responsable d’inici d’activitat turística relativa a l’obertura d’establiments turístics i de comunicacions relatives a canvis de titularitat, increment de places, canvi d’ús, baixes temporals, tancament, canvis de categoria d’establiments turístics i qualsevol modificació de les dades inscrites en els registres turístics, i també l’habilitació i l’expedició dels carnets i el reconeixement de qualificacions professionals de les professions turístiques reglades.

b) L’emissió d’informes tècnics i l’expedició de certificats en matèria de turisme.”

27. L’article 347 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 347

Quantia

La quota tributària d’aquesta taxa es determina per l’aplicació de les tarifes següents:

a) Allotjaments

a.1) Obertura d’establiment i increment del nombre de places de:

a.1.1) Hotels, hotels apartament, establiments d’aprofitament per torns de béns immobles i establiments coparticipats o compartits: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.2) Hotels rurals, agroturismes i turismes d’interior: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.3) Apartaments: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.4) Càmpings: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.5) Albergs, refugis i hostatgeries: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.6) Alienació d’unitats d’allotjament: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.7) Comercialització d’estades turístiques en habitatges: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.8) Habitatges turístics de vacances: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.1.9) Hostals, hostals residència, pensions, posades, cases d’hostes i campaments de turisme: 35 euros per plaça amb un mínim de 315 euros.

a.2) Comunicació de canvis d’explotador, de propietari, de grup o de categoria, baixes temporals, explotació conjunta i canvi d’ús de l’establiment: 308,70 euros per empresa turística.

a.3) Obtenció d’una categoria per part dels turismes d’interior, els agroturismes i els hotels rurals: 315 euros per establiment.

a.4) Informes de viabilitat o altres informes tècnics: 65,56 euros. Si hi intervé la inspecció de turisme: 154,35 euros.

b) Empreses d’intermediació turística: agències de viatges, mediadors turístics i centrals de reserves

b.1) Obertura d’establiment: 205,80 euros.

b.2) Obertura d’un segon establiment i següents, inclosos els establiments virtuals, per unitat: 154,35 euros.

b.3) Comunicació de canvi d’explotador, de propietari o de baixa temporal: 77,18 euros.

c) Guies turístics

Habilitació, renovació, expedició del carnet i reconeixement de qualificacions professionals: 22,12 euros.

d) Oferta de restauració (restaurants, cafeteries i bars)

d.1) Obertura:

d.1.1) Restaurants: 231,53 euros.

d.1.2) Bar cafeteria i similars: 180,08 euros.

d.2) Comunicació de canvi d’explotador, de propietari, de grup o de baixa temporal, per establiment: 51,45 euros.

d.3) Informes tècnics que no tenguin assenyalada una taxa especial: 32,77 euros. Si hi intervé la inspecció de turisme: 77,18 euros.

e) Empreses que tenen per objecte activitats d’entreteniment, recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o totes les que tenguin una naturalesa complementària del sector turístic

e.1) Obertura: 392,60 euros.

e.2) Comunicació de canvi d’explotador, de propietari, de grup o de baixa temporal, per establiment: el 30% de la taxa d’obertura prevista en el supòsit e.1).

f) Empreses de lloguer de vehicles sense conductor

f.1) Obertura: 392,60 euros.

f.2) Comunicació de canvi d’explotador, de propietari, de grup o de baixa temporal, per establiment: el 30% de la taxa d’obertura prevista en el supòsit f.1).

g) Activitat d’entreteniment i restauració en embarcacions

g.1) Obertura: 392,60 euros.

g.2) Comunicació de canvi d’explotador, de propietari, de grup o de baixa temporal, per establiment: el 30% de la taxa d’obertura prevista en el supòsit g.1).

h) Serveis administratius en general

h.1) Expedició de certificats, emissió d’informes o tasques similars, per expedient: 25,73 euros.

h.2) Qualsevol modificació de les dades inscrites en els registres turístics diferents de les exposades en els punts anteriors: 25,73 euros.”

28. L’article 347 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 347 bis

Bonificacions

1. En el cas de tramitació telemàtica dels procediments als quals es refereix el fet imposable s’aplica una bonificació del 50% a la quota, llevat del supòsit al qual es refereix la lletra h.1) de l’article 347.

2. En els supòsits de la lletra a) de l’article 347, quan la declaració responsable relativa a l’obertura d’establiment turístic excedeixi de 20 places, s’aplica una bonificació del 50% del cost de la plaça a partir de la vint-i-unena plaça.”

29. L’apartat 1 de l’article 379 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 379 bis

Bonificacions

1. S’ha d’aplicar una bonificació del 100% a la quota tributària quan es verifiqui qualsevol dels conceptes a què es refereixen els punts 8, 9 i 10 de l’article 379 d’aquesta llei.”

30. El capítol XI del títol VIII de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Capítol XI

Taxa per l’avaluació d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, d’estudis postautorització i de projectes de recerca, i també de les seves modificacions substancials

Article 388 bis

Taxa per l’avaluació d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, d’estudis postautorització i de projectes de recerca, i també de les seves modificacions substancials

1. Fet imposable

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les actuacions administratives per avaluar els assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, els estudis postautorització i els projectes de recerca que es duen a terme a les Illes Balears, i també les seves modificacions substancials. A efectes d’aquesta norma, s’entén per modificació substancial el canvi de qualsevol aspecte de l’estudi o l’assaig que pugui tenir repercussions importants en la seguretat o els drets dels subjectes de l’estudi o l’assaig o en la fiabilitat i la solidesa de les dades obtingudes.

2. Subjecte passiu i exempcions

El subjecte passiu d’aquesta taxa és la persona física o jurídica promotora de les activitats a què es refereix el fet imposable. Resten exempts del pagament de la taxa els investigadors independents, les entitats o societats científiques sense ànim de lucre i les administracions públiques.

3. Quantia

La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les tarifes següents:

 

Conceptes

Euros

Avaluació d’estudis postautorització i de projectes de recerca, i de les seves modificacions substancials

590,62

Avaluació d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris (el CEI de les Illes Balears actua com a CEIm), i de  les seves modificacions substancials

754,68

4. Meritació i pagament

La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per a la prestació del servei corresponent a què es refereix el fet imposable, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La taxa s’ha de pagar mitjançant el document d’ingrés d’autoliquidació corresponent, que s’ha de presentar amb la sol·licitud.”

31. L’article 388 octotricies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 388 octotricies

Bonificacions

1. S’han d’aplicar les bonificacions següents als titulars dels establiments on es duguin a terme les activitats a què es refereix aquest capítol:

a) Si l’establiment compleix el 80% o més, fins al 100%, de l’horari regular diürn (de dilluns a divendres de 6.00 h a 22.00 h): un 20% de bonificació de la quota tributària.

b) Si l’establiment compleix entre el 50% i el 80% de l’horari regular diürn: un 10% de bonificació de la quota tributària.

c) Si l’establiment disposa de personal de suport al control oficial (auxiliar i ajudants): un 10% de bonificació de la quota tributària.

2. Les bonificacions s’han de concedir per resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, a petició prèvia del subjecte passiu, que ha d’acreditar els requisits indicats anteriorment.”

32. L’article 388 novotricies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 388 novotricies

Meritació i pagament

1. La taxa es merita en el moment en què es duguin a terme les activitats d’inspecció i control d’establiments, i de control de la producció i de la comercialització.

2. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, entre els dies 1 i 20 dels mesos de gener, d’abril, de juny i d’octubre referits al trimestre natural anterior, llevat dels supòsits d’alta o baixa de l’activitat, en els quals aquestes circumstàncies determinen, respectivament, l’inici i el final del període de liquidació. Per efectuar l’autoliquidació es pot utilitzar el model publicat a la pàgina web de la Conselleria de Salut.

3. Els òrgans de la conselleria competent en matèria sanitària exerceixen la gestió, la comprovació i la inspecció de les obligacions derivades de la meritació de la taxa. A més, poden practicar les liquidacions provisionals pertinents amb les dades, els elements, els antecedents o els documents de tot tipus de què disposi l’administració.”

33. La lletra a) de l’article 388 septsexagies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificada de la manera següent:

“a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les entitats integrants del sector públic autonòmic.”

34. L’apartat 2 de l’article 391 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“2. Queden exempts del pagament de la taxa per a la llicència de pesca marítima recreativa individual i de la taxa per a la llicència de pesca marítima submarina els subjectes passius que acreditin la condició de jubilats o més grans de 65 anys.”

35. L’article 399 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 399

Quantia

La quota tributària d’aquestes taxes s’ha de determinar d’acord amb les tarifes següents:

Conceptes

Euros

Inscripció en registres oficials

1. Inscripció en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitaris

— Inscripció

37,83

— Renovació

19,11

— Expedició de registre de transaccions amb productes fitosanitaris d’ús professional

19,11

2. Inscripció en el Registre Oficial de Comerciants i Importadors de Productes Vegetals

— Inscripció

38,34

— Renovació

19,11

3. Inscripció en el Registre de Llavors i Plantes de Viver

— Inscripció

33,58

— Renovació

19,11

4. Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola

— Maquinària nova

33,58

— Transferència

36,48

— Duplicats, certificats i baixes temporals

24,02

Laboratori

1. Anàlisi de terra

— Anàlisi de fertilització: pH (relació sòl: aigua 1:2.5), conductivitat elèctrica a 25ºC (relació sòl: aigua 1:5), matèria orgànica (mètode Walkley-Black), nitrogen total (mètode Kjeldhal), carbonats (mètode calcímetre), calcària activa, fòsfor assimilable (mètode Olsen), potassi canviable i capacitat d’intercanvi catiònic

19,11

— Determinacions opcionals (cada una): textura USDA, sodi canviable, calci canviable, magnesi canviable i percentatge de saturació

4,78

2. Anàlisi d’aigua de reg

— Anàlisi bàsica: pH, conductivitat elèctrica a 25ºC, clorurs, bicarbonats, nitrats, nitrits, sulfats, sodi, calci i magnesi

19,11

— Determinacions opcionals (cada una): fòsfor, potassi, bor i amoni

4,78

3. Anàlisis de material vegetal

— Anàlisi bàsica: fòsfor, nitrogen (mètode Kjeldhal), calci, potassi i magnesi

19,11

— Determinacions opcionals (cada una): ferro, manganès i zinc

4,78

Inspecció facultativa

1. Emissió d’informes i expedició de certificats

— Sense visita a l’explotació

24,02

— Amb visita a l’explotació

57,57

2. Seguiment d’assaigs oficials

441,35”

36. L’apartat 1 de l’article 423 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. La quota de la taxa s’ha d’exigir segons les tarifes següents:

 

a) Per cada metre quadrat de superfície útil per a l’exposició i la venda implantada o ampliada

19,56362 €

b) Per cada metre quadrat de superfície útil per a l’exposició i la venda, quan la sol·licitud sigui motivada per un trasllat de les instal·lacions comercials

9,78181 €”

          

Disposició final tercera

Modificacions del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

1. S’afegeix un nou article, l’article 3 bis, al text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, amb el contingut següent:

“Article 3 bis

Deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge habitual en el territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius

1. Els contribuents menors de 36 anys, les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%, i el pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 15% dels imports satisfets en el període impositiu, amb un màxim de 300 euros anuals, sempre que es compleixin els requisits següents:

a) Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual del contribuent, ocupat efectivament per aquest, i que la durada del contracte d’arrendament sigui igual o superior a un any.

b) Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge.

c) Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar no siguin titulars, del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi, d’un altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l’habitatge arrendat, excepte en els casos en què l’altre habitatge estigui ubicat fora de les Illes Balears o en una altra illa.

d) Que el contribuent no tengui dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual.

2. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigeix que la base imposable total del contribuent no superi l’import de 30.000 euros en el cas de tributació conjunta i de 18.000 euros en el de tributació individual. En cas de tributació conjunta, només es poden beneficiar d’aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes en l’apartat anterior i per l’import de les quanties efectivament satisfetes per aquests.

Això no obstant, en el cas de famílies nombroses, els límits quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior són de 36.000 euros per al cas de tributació conjunta i de 24.000 euros per al cas de tributació individual.”

2. S’afegeix una nova lletra, la lletra d), a l’article 5 quater del text refós esmentat, amb el contingut següent:

“d) Les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats a què es refereix l’article 9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.”

3. S’afegeix un paràgraf al punt 1r de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 62 del text refós esmentat, amb el contingut següent:

“Això no obstant, en els casinos que disposin de sales accessòries a les quals fa referència l’article 9.5 de la Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears, els ingressos imputables a aquestes sales accessòries s’han d’excloure de la base imposable general corresponent a cada casino i s’han d’integrar en una base imposable específica sobre la qual s’han d’aplicar els tipus impositius corresponents.”

4. La regla 3a de la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 62 del text refós esmentat queda modificada de la manera següent:

“3a. En les apostes, constitueix la base imposable la diferència entre l’import total de les quanties que els jugadors dediquen a la seva participació en els jocs i l’import dels premis que obtenen els jugadors per raó d’aquesta participació.”

5. L’apartat 2 de l’article 68 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“2. En les apostes els tipus són els següents:

a) Amb caràcter general, l’11%.

b) En totes les apostes dels operadors que ofereixin jocs d’apostes sobre esdeveniments esportius autòctons de les Illes Balears als quals es refereix l’article 24 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, el 10%.”

            

Disposició final quarta

Modificacions de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. La lletra a) de l’apartat 5 de l’article 1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

“a) Sector públic administratiu, integrat per les institucions i pels òrgans esmentats en la lletra a) de l’apartat 3 d’aquest article, per l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i per les entitats instrumentals esmentades en les lletres c), d), e), f), g) i h) del mateix apartat 3.”

2. La lletra d) de l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“d) Els elements essencials dels tributs cedits, amb l’abast que estableixi la legislació de l’Estat.”

3. Les lletres a) i b) de l’apartat 3 de l’article 35 de la Llei 14/2014 esmentada queden modificades de la manera següent:

“a) El pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que inclou els estats pressupostaris d’aquesta administració, del Parlament de les Illes Balears i de la resta d’òrgans estatutaris regulats en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, i també dels organismes autònoms dependents sense pressupost propi.

b) Els pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i de la resta d’entitats que integren el sector públic administratiu, llevat del pressupost de la Universitat de les Illes Balears.”

4. El primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“4. D’acord amb el que preveu la lletra a) de l’apartat anterior, els pressuposts dels organismes autònoms sense pressupost propi s’han d’integrar en el pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma en seccions separades per a cada entitat.”

5. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 41 de la Llei 14/2014 esmentada, amb el contingut següent:

“3. Tampoc no és necessària la resolució a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article quan la creació de la nova partida pressupostària determini la seva integració en un nivell de vinculació que disposi de crèdit vinculat.”

6. L’apartat 3 de l’article 55 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3. Correspon a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, al Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, al director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i al Ple del Consell Audiovisual de les Illes Balears aprovar les transferències de crèdit, les generacions de crèdit, les incorporacions de crèdit i les rectificacions de crèdit que afectin les seves seccions pressupostàries.”

7. La lletra b) de l’apartat 5 de l’article 65 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“b) Els òrgans competents del Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, del Consell Audiovisual de les Illes Balears o de la Universitat de les Illes Balears, en els mateixos casos regulats en la lletra anterior, quan la despesa pluriennal sigui imputables als pressuposts respectius d’aquests ens.”

8. L’apartat 3 de l’article 66 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3. Correspon als òrgans competents del Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, del Consell Audiovisual de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb les normes especials aplicables a aquests ens, autoritzar la imputació de les despeses a exercicis futurs corresponents als seus pressuposts respectius.”

9. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 69 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“2. Les despeses estructurals, prèviament a l’acte d’autorització de la despesa que correspongui a la inversió o l’actuació inicial, han de ser autoritzades pel conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts o, en cas que afectin els pressuposts del Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, del Consell Audiovisual de les Illes Balears o de la Universitat de les Illes Balears, pels òrgans competents en cada cas, d’acord amb les normes especials aplicables a aquests ens.”

10. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 72 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“a) A la Mesa del Parlament de les Illes Balears, amb relació a la secció pressupostària corresponent al Parlament de les Illes Balears; al director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, amb relació a la secció corresponent a aquesta Oficina; al síndic major, amb relació a la secció corresponent a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears; i al president del Consell Audiovisual de les Illes Balears, amb relació a la secció corresponent al Consell Audiovisual de les Illes Balears.”

11. La lletra g) de l’article 87 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificada de la manera següent:

“g) Registrar i custodiar les garanties dipositades.”

12. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 102 de la Llei 14/2014 esmentada, amb el contingut següent:

“3. El que estableixen els apartats anteriors d’aquest article no és aplicable a les operacions de refiançament que preveu l’article 104.4, les quals s’han de regir pel decret específic de desplegament i pels convenis a què es refereix l’article esmentat.

En tot cas, els instruments jurídics indicats en el paràgraf anterior que regulin la manera d’instrumentar aquestes operacions de refiançament poden preveure que es concedeixin bestretes a les societats de garantia recíproca, encara que no formin part del sector públic instrumental autonòmic, i que el reintegrament d’aquestes bestretes es faci en un exercici posterior a l’any en què es concedeixin.”

13. L’apartat 5 de l’article 136 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“5. No formen part del compte general els comptes anuals del Parlament de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.”

14. L’article 141 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 141

Règim general

1. Els alts càrrecs, els funcionaris, el personal eventual i el personal contractat al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de qualsevol de les entitats instrumentals que integren el sector públic autonòmic que, amb dol o culpa, intervenguin en qualsevol de les accions o les omissions a què fa referència l’article següent queden sotmesos a l’obligació d’indemnitzar la hisenda de la comunitat autònoma o l’entitat instrumental corresponent pel valor dels perjudicis econòmics que ocasionin, amb independència de les altres responsabilitats de caràcter penal, disciplinari o de qualsevol altre ordre que, si s’escau, siguin exigibles d’acord amb les lleis.

2. Queden subjectes a l’obligació d’indemnitzar a què es refereix l’apartat anterior, a més de les persones que s’hi esmenten, els interventors, els ordenadors de pagaments i els pagadors habilitats que, en l’exercici de les seves funcions i amb dol o culpa, hagin intervengut en l’acció o en l’omissió corresponent. En cap cas no queden subjectes a l’obligació d’indemnitzar les persones que salvin la seva actuació mitjançant l’objecció o l’observació escrita sobre la il·legalitat de l’acció o l’omissió, de la manera que preveu aquesta llei en matèria de control intern de l’activitat economicofinancera o la legislació de funció pública en matèria disciplinària.

3. La responsabilitat de les persones que intervenguin en l’acció o en l’omissió pot ser directa o subsidiària.

Són responsables directes les persones que, amb dol o culpa greu, executin o forcin la comissió dels fets, hi indueixin o hi cooperin, o hi participin posteriorment per ocultar-los o impedir-ne la persecució.

Són responsables subsidiàries les persones que per negligència o demora en el compliment de les seves obligacions causin, directament o indirectament, que es produeixin les accions o les omissions dels responsables directes.

La responsabilitat directa en cas de dol és solidària i s’estén a tots els danys i els perjudicis que se’n deriven i dels quals es tengui coneixement.

La responsabilitat directa en cas de culpa greu i la responsabilitat subsidiària són mancomunades i s’estenen únicament als danys i als perjudicis que siguin conseqüència necessària de l’acció o l’omissió del responsable en cada cas.

En tots els casos, l’Administració ha d’exigir prèviament, si escau, el reintegrament de les quanties que hagin percebut indegudament els particulars, d’acord amb el que estableix l’article 77. D’acord amb això, i a l’efecte del que estableix l’article 144.3, els particulars que en resulten beneficiats són deutors principals juntament amb els responsables directes.

4. Quan els superiors dels presumptes responsables o l’ordenador de pagaments, respectivament, tenguin notícia d’una apropiació, malversació, dany o perjudici a la hisenda de la comunitat autònoma o a l’entitat instrumental respectiva, o hagi transcorregut el termini assenyalat en l’article 76 sense haver-se justificat les ordres de pagament per justificar, han d’instruir les diligències prèvies oportunes i han d’adoptar les mesures cautelars necessàries per assegurar els drets de la hisenda de la comunitat autònoma o de l’entitat corresponent.”

15. L’apartat 3 de l’article 144 de la Llei 14/2014 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3. Quan a causa de la insolvència dels deutors principals a què es refereix l’article 141.3 es derivi l’acció cap als responsables subsidiaris, s’han d’aplicar les normes de la Llei general tributària i del Reglament general de recaptació en matèria de derivació de l’acció de cobrament als responsables subsidiaris dels deutes tributaris.”

16. S’afegeixen dues disposicions transitòries, les disposicions transitòries primera i segona, a la Llei 14/2014 esmentada, amb el contingut següent:

“Disposició transitòria primera

Règim transitori dels consorcis

Durant l’exercici de 2017, els consorcis a què fa referència la lletra g) de l’article 1.3 d’aquesta llei han d’aplicar les normes que s’estableixen per a les entitats públiques empresarials en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa jurídica d’aquests consorcis i la seva normativa específica.

Disposició transitòria segona

Règim transitori de les despeses pluriennals

Les limitacions que fixa l'article 65 d’aquesta llei no són aplicables a les despeses pluriennals ja compromeses derivades dels convenis subscrits amb qualsevol dels agents inclosos en el sector públic que es varen tramitar d'acord amb l'establert en l'article 56.2.c) del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.”

17. S’afegeix l’apartat número 8 a l’article 70 de la Llei 14/2014 esmentada, amb la següent redacció:

“8. Excepcionalment per al reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la hisenda de la comunitat autònoma, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts i d'acord amb l'article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podrà ordenar la mesura provisional que aquests crèdits s'imputin immediatament al pressupost a efectes de dur a terme els pagaments corresponents. Aquests pagaments tindran caràcter de a compte, se’n determinarà l'import definitiu a la liquidació que resulti del procediment corresponent, que s'haurà d'incoar en un termini màxim de quinze dies.”

           

Disposició final cinquena

Modificació de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

L’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, queda modificat de la manera següent:

“Article 40

Creació de l’entitat pública empresarial Institut de la llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC)

1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC) com a entitat pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb els seus estatuts.

2. Les funcions i les competències de l’ens, d’acord amb el que estableixin els seus estatuts i en el marc de les competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de llengua catalana i cultura de les Illes Balears, són les següents:

a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes Balears, d’acord amb els objectius generals que amb vista a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears i el mateix institut.

b) La formació lingüística en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l’ensenyament reglat.

c) La formació i l’avaluació en llengua i cultura catalanes de col·lectius específics, fora de l’ensenyament reglat.

d) El foment dels usos socials de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària.

e) La difusió, per mitjans propis o aliens, de qualsevol tipus d’activitat cultural que es dugui a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

f) La publicació en el camp dels estudis locals, mitjançant l’elaboració de monografies, col·leccions i revistes, i l’organització de jornades, congressos i conferències.

g) El foment d’activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l’exterior.

h) La promoció, amb la col·laboració d’institucions públiques o privades, d’ofertes d’estudi destinades a la formació d’especialistes en gestió cultural.

i) L’elaboració d’estudis estructurals i prospeccions sobre la cultura entesa com a sector econòmic.

j) La difusió de la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes d’àmbit insular i municipal destinen a la creació artística i cultural i a les empreses culturals.

k) El foment de les indústries culturals i creatives.

l) El foment de la producció audiovisual i digital, la promoció de les Illes Balears com a localització de rodatges audiovisuals i la gestió de l’oficina de serveis Illes Balears Film Commission.

m) L’assessorament al Govern de les Illes Balears i als organismes de la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots els temes de la seva competència que li siguin sol·licitats, sens perjudici de la funció consultiva que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, té la Universitat de les Illes Balears per a tot el que es refereix a la llengua catalana.

n) L’exercici de la Secretaria del Patronat Ramon Llull.

o) La publicació de materials diversos relacionats amb les finalitats de l’Institut.

p) La realització d’activitats que s’adiguin amb les finalitats de l’Institut.

3. L’entitat pot exercir les potestats administratives necessàries per complir els seus fins i les seves competències, i fins i tot la potestat de foment, a més de la venda de productes i inputs culturals.

A aquest efecte, es pot adscriure a l’entitat el personal funcionari de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que sigui necessari per exercir les potestats administratives, les competències i les funcions atribuïdes.

4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars i dels municipis, l’entitat pot concertar els instruments de col·laboració o cooperació prevists en la legislació aplicable, especialment els convenis de col·laboració i els plans i programes conjunts.

5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, sens perjudici dels canvis d’adscripció que pugui determinar el president o la presidenta de les Illes Balears per mitjà dels decrets d’estructura de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. Una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat, s’extingirà el consorci Institut d’Estudis Baleàrics, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, en els termes que preveu l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.”

       

Disposició final sisena

Modificacions de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013

1. El primer paràgraf de l’apartat 3.2 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, queda modificat de la manera següent:

“3.2. Si com a conseqüència de l’aplicació del nou sistema retributiu es produeix una reducció en el còmput anual de les retribucions del treballador, es pot reconèixer, en el si de la negociació col·lectiva i de manera excepcional, un complement personal transitori que inclogui la diferència, el qual s’ha de configurar d’acord amb els criteris següents:”

2. Es deixen sense contingut les lletres d) i e) de l’apartat 3.2 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012 esmentada.

3. L’apartat 3.4 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:

“3.4. Amb caràcter general, l’aplicació del nou règim de classificació i d’estructura retributiva que resulti de l’adaptació de cada ens al que estableix aquesta disposició addicional no pot suposar un increment de les retribucions per al personal afectat. Això no obstant, aquesta limitació no és aplicable en els casos en què l’increment retributiu del personal afectat resulti de la suma dels conceptes corresponents al sou base, les pagues extraordinàries i el complement d’insularitat a què es refereixen els apartats 2.1 i 2.2 anteriors, sense addicionar-hi cap altre concepte.

S’entén que l’adaptació de cada ens es produeix quan s’hagi complert efectivament tot el que preveuen els apartats 1.3, 1.4 i 2.4 d’aquesta disposició addicional en relació amb la classificació del personal, la valoració objectiva dels llocs de treball, l’assignació dels complements retributius corresponents i l’aprovació de les relacions de llocs de treball.

L’increment eventual de les retribucions del personal d’aquests ens per raó de les previsions que contenen aquest apartat i els apartats 2.1 i 2.2 d’aquesta disposició addicional, inclosa la meritació de l’antiguitat corresponent a partir de la data d’adaptació de cada ens, requereix en tot cas un informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament. Són nuls de ple dret els increments retributius que es pretenguin meritar sense aquest informe favorable.”

     

Disposició final setena

Modificacions de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears

1. La lletra k) de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

“k) Aprovar els comptes anuals de l’Agència Tributària.”

2. La lletra i) de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 3/2008 esmentada queda modificada de la manera següent:

“i) Formular els comptes anuals de l’Agència Tributària.”

3. Els articles 21, 22 i 23 de la Llei 3/2008 esmentada queden modificats de la manera següent:

“Article 21

Recursos econòmics

Els recursos de l’Agència Tributària són:

a) Les dotacions que se li assignin en els pressuposts generals de la comunitat autònoma.

b) Les subvencions i, en general, les transferències corrents o de capital que, amb càrrec al pressupost de qualsevol ens públic, li corresponguin.

c) Els ingressos procedents de la prestació de serveis a qualsevol altra persona física o jurídica, pública o privada.

d) Els ingressos procedents de les operacions financeres que concerti, dins els límits fixats per la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma.

e) Qualsevol altre ingrés de dret públic o privat que li correspongui o li sigui atribuït conforme a la legislació aplicable.

Article 22

Pressupost

1. L’Agència Tributària té un pressupost propi que s’integra en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els termes que preveu la legislació de finances de la comunitat autònoma.

2. D’acord amb les directrius i amb els criteris establerts per la conselleria competent en matèria d’hisenda, correspon al Consell General de l’Agència Tributària l’aprovació de l’avantprojecte de pressupost anual de l’Agència, a proposta del director o la directora de l’Agència.

Article 23

Gestió econòmica i règim de control i comptabilitat

1. La gestió econòmica de l’Agència Tributària es fonamenta en els principis de racionalització, simplificació, eficàcia i eficiència.

2. Tota l’activitat de l’Agència Tributària resta sotmesa al control financer permanent, que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb el pla anual aprovat a aquest efecte pel conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda.

D’acord amb això, i en particular, els actes de gestió tributària de qualsevol naturalesa i la resta d’actes dels quals es derivin drets de contingut econòmic, dictats pels òrgans i les unitats administratives de l’Agència Tributària, no estan sotmesos a fiscalització prèvia, sens perjudici de les actuacions de comprovació posteriors que, en execució del control financer permanent, desplegui la Intervenció General.

3. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior i de la tutela i el control superior del conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda, correspon a la inspecció de serveis de l’Agència Tributària supervisar el funcionament intern de l’Agència i exercir el control ordinari de l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió per mitjà de l’anàlisi del grau de consecució dels objectius fixats en el programa anual d’actuació.

4. L’Agència Tributària ha d’aplicar el pla general de comptabilitat pública de la comunitat autònoma o l’adaptació específica a aquest pla que aprovi el conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda.

Correspon als òrgans de l’Agència Tributària, d’acord amb l’estructura orgànica que es determini, dur a terme la gestió de la comptabilitat, sens perjudici de les funcions atribuïdes a la Intervenció General, com a centre directiu de la comptabilitat pública, per la legislació de finances de la comunitat autònoma.

En tot cas, la comptabilització de la gestió econòmica de l’Agència Tributària s’ha de dur a terme de manera que es garanteixi la interconnexió informàtica amb els sistemes corporatius de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

       

Disposició final vuitena

Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el contingut següent:

“Això no obstant, els òrgans competents de cada entitat poden delegar l’exercici de les seves competències en els òrgans competents en matèria de patrimoni de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, cas en el qual l’eficàcia de la delegació queda condicionada a l’acceptació prèvia de l’òrgan a favor del qual es faci la delegació.”

2. L’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. Són fundacions del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears les que estiguin adscrites a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb els criteris que, a aquest efecte, s’estableixen en la legislació estatal bàsica relativa al règim jurídic del sector públic.”

3. L’apartat 1 de l’article 56 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. La creació, la modificació de l’escriptura de constitució i l’extinció de fundacions del sector públic requereixen l’acord previ del Consell de Govern. També requereixen aquest acord els actes o negocis que determinin que una fundació quedi adscrita al sector públic autonòmic perquè es verifiqui qualsevol dels criteris a què fa referència l’article 55.1 anterior o la pèrdua del caràcter de fundació del sector públic autonòmic.”

       

Disposició final novena

Modificacions del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre

1. L’apartat 3 de l’article 4 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, queda modificat de la manera següent:

“3. Els ajuts inherents al finançament de determinats projectes d’actuació en el marc dels plans anuals del turisme sostenible a què es refereix la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, s’han de regir per les disposicions que sobre això contenguin els plans anuals corresponents i, supletòriament, per les normes d’aquest text refós aplicables a les subvencions de concessió directa.”

2. L’article 37 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:

“Article 37

Pagament anticipat de subvencions

1. Es poden fer bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, fins al 100% de l’import de la subvenció i amb l’exigència, si escau, de les garanties corresponents, quan la concessió derivi de l’aplicació de normes de la Unió Europea, de l’Estat o d’un altre ens públic, i així ho prevegin expressament aquestes normes.

2. Així mateix, quan ho prevegin les bases reguladores o, en els supòsits de l'article 7.1 d'aquesta llei, la resolució de concessió, també es poden efectuar bestretes de pagament de les subvencions destinades a finançar projectes o programes en matèria de serveis socials, sanitat, cooperació internacional o acció sociosanitària que es concedeixin a entitats sense ànim de lucre, a federacions, confederacions o agrupacions d'aquestes entitats, i també de les subvencions a entitats que no disposin de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada, circumstància que s'ha d'acreditar davant l'òrgan gestor de la subvenció. La bestreta del pagament, amb l'exigència, si escau, de les garanties corresponents, serà com a màxim del 75% de l'import de la subvenció.

Això no obstant, quan l’òrgan gestor de la subvenció acrediti raons d’interès públic, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent per raó de la matèria, podrà autoritzar el pagament anticipat fins al 100% de l’import de qualsevol subvenció, amb l’exigència de les garanties que pertoquin.

3. El pagament efectiu de les subvencions s’ha de fer segons les disponibilitats de la Tresoreria de la comunitat autònoma i d’acord amb l’ordre de prelació de pagaments establert en el pla de disposició de fons de la Tresoreria de la comunitat autònoma de les Illes Balears vigent.

No s’ha d’exigir cap tipus de garantia per al pagament anticipat de subvencions als beneficiaris que, d’acord amb la legislació vigent, gaudeixin del privilegi d’exempció de constitució de garanties davant els òrgans administratius i jurisdiccionals, ni en els supòsits que s’estableixin reglamentàriament.”

3. S’afegeixen dos nous paràgrafs a l’apartat 1 de la disposició addicional primera del text refós esmentat amb el contingut següent:

“En el cas de les fundacions del sector públic autonòmic, la concessió de subvencions s’ha de fer en nom i per compte de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i requereix l’autorització prèvia de la conselleria d’adscripció, a la qual corresponen també la resolució dels recursos, l’aprovació de les bases reguladores, si pertoca, i l’exercici de les funcions de control i les inherents a l’exigència de reintegraments, a la imposició de sancions i a la resta d’actuacions que impliquin l’exercici de potestats administratives.

Això no obstant, les fundacions del sector públic autonòmic poden fer aportacions a títol gratuït en règim de dret privat d’acord amb els seus estatuts, sempre que, per les seves característiques, no es tracti d’actuacions pròpies de la competència administrativa de foment.”

         

Disposició final desena

Modificacions del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques

1. Es modifica la lletra k), s’afegeix una nova lletra, la lletra m), i s’afegeixen dos darrers paràgrafs a l’article 11 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, amb el contingut següent:

“k) Per assumptes particulars, sis dies.”

“m) Per raó de l’estat de gestació de les empleades públiques, a partir del primer dia de la setmana trenta-set d’embaràs o, en cas de gestació múltiple, a partir del primer dia de la setmana trenta-cinc d’embaràs.”

“Així mateix, i d’acord amb el que preveuen les disposicions addicionals tretzena i catorzena de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, els empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest decret llei poden gaudir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars quan compleixin el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni que es compleixi a partir del vuitè trienni, i també fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats que s’estableixi.

Correspon al Consell de Govern i als òrgans competents de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic, amb la negociació prèvia amb els representants sindicals que pertoqui en cada cas, i en el marc del pla economicofinancer vigent i les disponibilitats pressupostàries, establir els dies addicionals de permís per assumptes particulars i els dies addicionals de vacances a què es refereix el paràgraf anterior, la qual cosa es pot fer de manera progressiva, a partir de l’any 2017 i fins a l’any 2019, segons el calendari que, amb aquesta finalitat, es fixi.”

2. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 18 del Decret Llei 5/2012 esmentat amb el contingut següent:

“Això no obstant, a partir del curs 2017-2018, en el marc del pla economicofinancer vigent i en funció de les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, el Consell de Govern, mitjançant un acord, pot estendre el termini màxim d’aquests nomenaments, de conformitat amb el que preveu l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, ratificat per la Mesa Sectorial d’Educació dia 9 d’octubre de 2015.”

3. L’apartat 1 de la disposició addicional dissetena del Decret Llei esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. El personal funcionari i laboral de serveis generals i el personal docent de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també el personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic, qualsevol que sigui el grup o el subgrup al qual pertanyin, poden sol·licitar la reducció de l’import del complement específic o dels complements que pertoquin en cada cas corresponents al lloc de treball que ocupin per tal d’adequar l’import d’aquests complements al percentatge màxim a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

En el cas del personal funcionari docent no universitari, aquests complements són el component general del complement específic anual i el component singular del complement específic anual, llevat que una norma de rang legal de desplegament de l’article 16.1 de la Llei 53/1984 esmentada estableixi un altre règim per a aquest personal.

En el cas del personal laboral dels ens del sector públic instrumental autonòmic, aquests complements són els que retribueixin en cada cas els conceptes prevists en l’apartat 2.3 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, o el complement o els complements que estableixi una norma de rang legal en desplegament del que preveu l’article 16.1 de la Llei 53/1984 esmentada.”

         

Disposició final onzena

Modificació de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears

L’apartat 1 de l’article 64 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“1. Com a regla general, la cessió gratuïta d’ús no pot excedir de vint anys.

Això no obstant, transcorreguts vint anys de cessió d’ús, es poden autoritzar pròrrogues per períodes no superiors a cinc anys cada pròrroga, a instància motivada del cessionari i fins a un màxim de vint anys més de cessió d’ús.

En els casos a què es refereix el paràgraf anterior, l’Administració de la comunitat autònoma, en qualsevol moment i amb un preavís mínim de tres mesos, pot declarar l’acabament anticipat de la pròrroga vigent per raó de preveure la immediata afecció o explotació del bé cedit o per altres raons motivades d’interès públic prevalent.”

               

Disposició final dotzena

Modificacions de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Es dota de contingut la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“e) Rebre les compensacions econòmiques que estableix aquesta llei.”

2. Es dota de contingut el títol II de la Llei 2/2011 esmentada, amb la redacció següent:

“TÍTOL II

FOMENT I AVALUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

Article 6

Foment de la participació

Ateses la importància i la transcendència de la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, es reconeix el dret que tenen de percebre una subvenció econòmica en concepte de compensació per les despeses derivades de la dita participació.

Article 7

Finançament de la compensació econòmica

1. A la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma s’ha de consignar una partida pressupostària en la secció pressupostària de la conselleria competent en matèria de treball destinada a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, tal com es defineixen en l’article 3.1 anterior, per compensar econòmicament l’exercici de les funcions i comeses que deriven de la participació institucional que desenvolupen.

2. La concessió d’aquestes subvencions s’ha d’executar d’acord amb el que estableix la normativa subvencional.

Article 8

Justificació i control de les compensacions econòmiques i obligacions de col·laboració

Les organitzacions beneficiàries de les compensacions econòmiques que regula aquesta llei s’han de sotmetre a les actuacions de control de l’activitat econòmica i financera que correspongui als òrgans de control competents de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, per a la qual cosa han de prestar la col·laboració necessària i aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de les actuacions esmentades.”

3. La disposició addicional tercera de la Llei 2/2011 esmentada queda modificada de la manera següent:

“Disposició addicional tercera

Foment del fet sindical

A la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma s’ha de consignar una partida pressupostària en la secció pressupostària de la conselleria competent en matèria de treball destinada al foment del fet sindical.

La tramitació d’aquestes subvencions s’ha de regir per les mateixes normes aplicables a les subvencions de concessió directa, sempre que els beneficiaris siguin organitzacions sindicals i sindicats de la comunitat autònoma de les Illes Balears que acreditin una representació superior a l’1% del total de representants obtinguts en les eleccions a òrgans de representació unitària de treballadores i treballadors en les empreses i en els corresponents òrgans de representació de les administracions públiques en dues illes com a mínim.

En tot cas, la concessió d’aquestes subvencions s’ha de fer atenent criteris proporcionals de representativitat.”

4. S’afegeixen tres disposicions addicionals, les disposicions addicionals quarta, cinquena i sisena, a la Llei 2/2011 esmentada, amb el contingut següent:

“Disposició addicional quarta

Manteniment d’estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives

A la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma s’ha de consignar una partida pressupostària en la secció pressupostària de la conselleria competent en matèria de treball destinada al manteniment de les estructures organitzatives de les associacions empresarials més representatives de les Illes Balears.

La tramitació d’aquestes subvencions s’ha de regir per les mateixes normes aplicables a les subvencions de concessió directa, i s’han de concedir atenent criteris proporcionals de la representativitat exercida en la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears.

Disposició addicional cinquena

Distribució de la compensació per despeses derivades de la participació institucional

La distribució de la compensació per a les despeses derivades de la participació institucional ha de constar de dues meitats iguals que s’han de destinar, respectivament, a la representació empresarial i a la representació sindical. Les quanties resultants s’han de repartir en proporció al nombre de components que s’assignin a cada una de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives en la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears.

Disposició addicional sisena

Indemnitzacions per assistència

L’assistència dels representants de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a les sessions dels diversos òrgans de participació no dóna dret al pagament de dietes, però sí a una compensació econòmica per les despeses de desplaçament que es produeixin per assistir-hi, sempre que el desplaçament sigui a una illa diferent de la del domicili del representant.”

        

Disposició final tretzena

Modificacions del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible

1. L’apartat 4 de l’article 31 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, queda modificat de la manera següent:

“4. La quantia que el substitut ha d’ingressar en concepte d’ingrés a compte, per cada establiment, és del 50% de la quota que resulta d’aplicar el mòdul anual previst per al grup corresponent, dels que preveu el punt 2 de l’annex 1 d’aquest decret, al total de places autoritzades a 1 de gener o en la data d’inici de l’activitat.”

2. L’epígraf de la subsecció primera de la secció segona del capítol III del títol III del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“Subsecció 1a

Establiments inclosos en els grups primer a setè i novè de l’annex 1”

3. El quadre de la lletra a) del punt 1 de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“Temporada

Durada de la temporada

Índex per als grups primer, segon i cinquè

Índex per als grups tercer, quart i sisè

Índex per als grups setè i novè

Alta

Fins a 122 dies

1,45

1,40

1,50

Alta-mitjana

Entre 123 i 214 dies

1,35

1,30

1,40

Mitjana-baixa

Entre 215 i 245 dies

1,20

1,15

1,20

Baixa

Entre 246 i 275 dies

1,10

1,05

1,15”

4. El punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat queda modificat de la manera següent:

“2. Mòduls aplicables als establiments turístics per determinar el nombre total de dies d’estada de l’exercici

Els signes, els índexs i els mòduls que s’han de tenir en compte per determinar la base imposable en el règim d’estimació objectiva són els següents:

Grup primer

Hotels apartament de cinc estrelles gran luxe

Hotels de cinc estrelles i de cinc estrelles gran luxe

Hotels de ciutat de cinc estrelles i de cinc estrelles gran luxe

Hotels residència de cinc estrelles

Hotels apartament de cinc estrelles

Residències apartament de cinc estrelles

Hotels rurals

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

162

Grup segon

Hotels de quatre estrelles

Hotels de ciutat de quatre estrelles

Hotels de quatre estrelles superior

Hotels de ciutat de quatre estrelles superior

Apartaments turístics de quatre claus

Apartaments turístics de quatre claus superior

Hotels residència de quatre estrelles

Hotels apartament de quatre estrelles

Hotels apartament de quatre estrelles superior

Residències apartament de quatre estrelles

             

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

181

Grup tercer

Hotels de tres estrelles

Hotels de tres estrelles superior

Allotjaments de turisme d’interior

Apartaments turístics de tres claus

Apartaments turístics de tres claus superior

Hotels residència de tres estrelles

Hotels apartament de tres estrelles

Hotels apartament de tres estrelles superior

Residències apartament de tres estrelles

Hotels de ciutat de tres estrelles

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

186

Grup quart

Hotels d’una estrella

Hotels residència d’una estrella

Hotels apartament d’una estrella

Residències apartament d’una estrella

Agroturismes

Apartaments turístics d’una clau

Hotels de ciutat d’una estrella

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

154

Grup cinquè

Hostals de dues estrelles

Hostals de tres estrelles

Hostals residència de dues estrelles

Hostals residència de tres estrelles

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

134

Grup sisè

Hostals d’una estrella

Hostals residència d’una estrella

Cases d’hostes

Pensions

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

117

Grup setè

Albergs

Refugis

Fondes

Hostatgeries

Posades

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

68

Grup vuitè

Càmpings turístics

Habitatges objecte de comercialització turística

Habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques

Habitatges turístics de vacances

Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials

Altres establiments o habitatges de caràcter turístic

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada per unitat

1

Nombre de places ofertes més de 305 dies a l’any

Plaça

101

2

Nombre de places ofertes entre 214 i 305 dies a l’any

Plaça

94

3

Nombre de places ofertes entre 123 i 213 dies a l’any

Plaça

90

4

Nombre de places ofertes entre 63 i 122 dies a l’any

Plaça

77

5

Nombre de places ofertes menys de 63 dies a l’any

Plaça

46

Grup novè

Hotels de dues estrelles

Hotels de ciutat de dues estrelles

Hotels residència de dues estrelles

Hotels apartament de dues estrelles

Residències apartament de dues estrelles

Hostals residència de quatre estrelles

Ciutats de vacances de dues, tres i quatre estrelles

Apartaments turístics de dues claus

Mòdul

Definició

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

1

Nombre de places

Plaça

156

Als efectes del que estableix aquest annex s’entén per nombre de places el nombre d’unitats de capacitat d’allotjament de cada establiment."

      

Disposició final catorzena

Modificació del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L’apartat 3 de l’article 30 del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“3. Tanmateix, no estan sotmesos a intervenció material i, per tant, no hi és necessària la signatura manuscrita de l’interventor general, els moviments interns de fons entre comptes de la comunitat autònoma, ni tampoc els pagaments suportats per documents comptables que s’hagin tramitat d’acord amb els automatismes prevists en el sistema informàtic, de conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

2. S’afegeix una disposició addicional, la disposició addicional única, al Decret 62/2006 esmentat, amb el contingut següent:

“Disposició addicional única

Control de nòmines del personal dels centres docents concertats

El que estableix la lletra d) de l’article 21.1 d’aquest decret s’ha d’aplicar també a les despeses corresponents a les nòmines del personal dels centres docents concertats.”

      

Disposició final quinzena

Modificació del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

L’apartat 3 de l’article 76 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“3. La disposició material de fons s’ha d’efectuar, necessàriament, amb la signatura del director general competent en matèria de tresoreria i, si escau, de l’interventor general, sens perjudici de l’eventual delegació o suplència en altres òrgans o unitats administratives.

Això no obstant, no és necessària la signatura manuscrita de l’interventor general quan es tracti de moviments interns de fons entre comptes de la comunitat autònoma, ni tampoc quan es tracti de pagaments suportats per documents comptables que s’hagin tramitat d’acord amb els automatismes que estableixi el sistema informàtic corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En els casos en què no pertoqui la signatura manuscrita de l’interventor general, la disposició material de fons s’ha d’efectuar, necessàriament, amb les signatures del director general competent en matèria de tresoreria —sens perjudici de l’eventual delegació o suplència en altres òrgans o unitats administratives— i d’un representant de les unitats administratives de la direcció general competent en matèria de tresoreria degudament autoritzat per als pagaments de l’Administració de la comunitat autònoma. Per als pagaments dels organismes autònoms amb pressupost propi i de la resta d’entitats integrants de la hisenda pública autonòmica, la disposició material de fons s’ha d’efectuar, necessàriament, amb les signatures del director general competent en matèria de tresoreria —sens perjudici de l’eventual delegació o suplència en altres òrgans o unitats administratives— i d’un representant dels òrgans o les unitats administratives que la direcció de l’ens hagi autoritzat degudament.”

     

Disposició final setzena

Modificació del Decret 110/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears

L’article 12 del Decret 110/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“Article 12

Disposició de fons

1. Les disposicions de fons s’han d’efectuar mitjançant talons nominatius, domiciliacions o transferències bancàries autoritzats per les signatures mancomunades del director i el secretari del centre o dels seus substituts. Això no obstant, amb la petició prèvia justificada del director del centre, la disposició de fons es pot efectuar per mitjà de targetes de dèbit o de prepagament i altres mitjans prèviament autoritzats pel director general competent en matèria de tresoreria amb el vistiplau del secretari general de la conselleria competent en matèria d’educació. Els centres amb característiques especials pel que fa a la composició s’han d’ajustar al règim de disposició de fons que es determini mitjançant ordre.

2. Només es poden efectuar ordres de pagament si es disposa de fons suficients en el compte corrent, que en cap cas no pot quedar en descobert.”

  

Disposició final dissetena

Modificacions del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats a justificar

1. Els apartats 2 i 3 de l’article 6 del Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació dels pagaments lliurats a justificar, queden modificats de la manera següent:

“2. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda autoritzar l’obertura i la cancel·lació dels comptes de fons per justificar amb qualsevol entitat de crèdit, modificar el nom d’aquests comptes, designar les persones autoritzades per utilitzar-los i substituir aquestes persones per unes altres, a proposta del secretari general de la conselleria o de l’òrgan equivalent de la secció pressupostària o de l’organisme corresponent.

En la sol·licitud, el secretari general o l’òrgan equivalent ha d’acreditar el nomenament de l’empleat públic que ha d’exercir les funcions de caixer pagador, del substitut d’aquest i del funcionari que ha de signar també les disposicions de fons d’acord amb el que estableix l’article 7 d’aquest decret. Així mateix, en la sol·licitud han de constar el nom i la finalitat del compte i, si s’escau, la cancel·lació o qualsevol modificació que s’hagi de fer.

3. Els interessos generats pels comptes de pagaments per justificar s’han d’ingressar en els comptes corrents de la Tresoreria General de la comunitat autònoma que prèviament indiqui la direcció general competent en matèria de tresoreria i s’han d’imputar als conceptes corresponents del pressupost d’ingressos.”

2. L’article 7 del Decret 135/2001 esmentat queda modificat de la manera següent:

“Article 7

Disposició de fons

La disposició de fons dels comptes a què es refereix l’article 6 d’aquest decret s’ha d’efectuar, necessàriament, amb les signatures del caixer pagador —sens perjudici de l’eventual delegació o suplència en altres òrgans o unitats administratives— i d’un funcionari degudament autoritzat per als pagaments de fons per justificar, i s’ha de fer amb caràcter general mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries. Això no obstant, la disposició de fons es pot fer també per mitjà de targetes de dèbit o de prepagament o altres mitjans prèviament autoritzats pel director general competent en matèria de tresoreria, amb la petició prèvia justificada del secretari general de la conselleria o de l’òrgan equivalent de la secció pressupostària o de l’organisme corresponent.”

3. L’apartat 1 de l’article 8 del Decret 135/2001 esmentat queda modificat de la manera següent:

“1. Els gestors competents han d’ordenar al caixer pagador, per a cada despesa o d’una manera prèvia i genèrica, la procedència d’efectuar els pagaments materials que siguin conseqüència de les despeses que s’hagin de satisfer mitjançant el procediment de pagaments per justificar. El caixer pagador ha d’estendre els xecs nominatius o les ordres de transferència, o, si escau, fer els pagaments corresponents per mitjà de targeta de dèbit o un altre mitjà prèviament autoritzat, d’acord amb el que estableix l’article 7 d’aquest decret, amb càrrec als fons inclosos en els comptes de fons per justificar.”

Disposició final divuitena

Normes de rang reglamentari

La norma que conté la disposició addicional cinquena i les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions finals tretzena a dissetena, així com la disposició final vint-i-dosena d’aquesta llei tenen rang reglamentari.

Disposició final dinovena

Modificació de la Llei 5/2016, de 13 d'abril, de la renda social garantida.

S'afegeix una disposició addicional única a la Llei 5/2016, de 13 d'abril, de la renda social garantida, amb el següent text:

“Disposició addicional única

Complement de renda social garantida

Totes les persones residents a les Illes Balears que siguin beneficiàries d'una pensió no contributiva poden sol·licitar un complement de renda social garantida per un import màxim equivalent al mínim establert en l'apartat 4 de l'article 8 d'aquesta llei, sempre que la suma dels seus ingressos computables, distints de la pensió no contributiva, i l'import del complement de la renda social indicat no superi el 35% de l'import màxim anual de la prestació no contributiva. En tot cas, l'import del complement de renda social garantida disminuirà proporcionalment per ajustar els ingressos al límit esmentat, llevat que de l'ajust anterior es derivi un import a complementar inferior a 30,00€, en el qual cas es perdrà el dret al complement.

En aquests casos, es considera com a beneficiari de la renda social garantida, únicament, el titular de la PNC.”

  

Disposició final vintena

Modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 22 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears amb la redacció següent:

“3. Les prestacions econòmiques que es derivin del desenvolupament d'aquest article queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.”

      

 

Disposició final vint-i-unena

Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. L'apartat 3 de l'article 121 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“3. Són retribucions complementàries:

a) El complement de destinació, que retribueix la progressió assolida pel personal funcionari mitjançant l'adquisició i la consolidació del grau personal o per l'ocupació de llocs de feina de nivell superior.

b) El complement de carrera, que retribueix la progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa.

c) El complement específic, que retribueix l'especial dificultat tècnica, la responsabilitat, la dedicació o la incompatibilitat que concorren en determinats llocs de feina, o les condicions especials en què s'exerceixen les funcions.

d) El complement de productivitat, que retribueix el grau d'interès, iniciativa o esforç amb què el funcionari desenvolupa la feina i el rendiment o els resultats obtinguts en l'avaluació de l'acompliment.

e) Les gratificacions, que retribueixen els serveis extraordinaris prestats fora de l'horari o la jornada habitual de treball.”

2. S'afegeix una disposició transitòria cinquena a la Llei 3/2007 esmentada, amb la redacció següent:

“Disposició transitòria cinquena

Carrera horitzontal

L'aplicació, si escau, de la carrera horitzontal, no entrarà en vigor fins que s'aprovin els sistemes objectius que permetin avaluar l'acompliment, i se'n faci la primera avaluació. No obstant això, es podran efectuar pagaments a compte de la carrera horitzontal, a partir dels terminis que s'acordin.”

        

Disposició final vint-i-dosena

Modificació de l’article 6 del Decret Llei 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat

L'article 6 del Decret Llei 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat, queda modificat de la manera següent:

“Les persones i les famílies acollidores de menors que tenguin la guarda legal poden rebre prestacions econòmiques per atendre les despeses derivades de la cobertura de les necessitats bàsiques i específiques dels menors acollits, que no són, en cap cas, una subvenció.”

     

Disposició final vint-i-tresena

Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

1. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2017.

Això no obstant, les modificacions del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, que contenen els apartats 1 i 2 de la disposició final tercera d’aquesta llei comencen a vigir el 31 de desembre de 2016.

2. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament els seus efectes a l’any 2017 tenen vigència indefinida.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

       

Palma, 29 de desembre de 2016

        

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma