FAQ. Preguntes més freqüents del Servei de Selecció i Provisió

La informació publicada en aquest apartat de preguntes freqüents és a títol informatiu i no té caràcter vinculant per a l'administració.
Si, una vegada consultada aquesta informació, encara no heu resolt els dubtes sobre els distints processos selectius de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podeu remetre les vostres consultes a la bústia de correu electrònic <oposicions@caib.es> o al telèfon 971 17  76 26 on intentarem resoldre-les.

Oposicions

Oferta pública d'ocupació
Convocatòries
Requisits d’accés
Presentació de sol·licituds
Taxes
Publicació de llistes
Exercicis
Mèrits

Borses

Convocatòries i sol·licituds d’inscripció
Mèrits
Publicació de llistes
Publicació i consulta

Altres

Oposicions

Oferta pública d'ocupació

P. Què és?
R. Constitueix l'oferta pública d'ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària.
D’aquesta manera, cada any, es publica aquest acord del Consell de Govern de les places necessàries per a la seva cobertura.

P. On la puc trobar?
R. Podeu trobar les darreres ofertes públiques d’ocupació a la web de l’EBAP a l’enllaç següent: Ofertes públiques d'ocupació.

Convocatòries

P. On es publiquen?
R. Les convocatòries per a la selecció de cada un dels cossos, escales o especialitats es publiquen al BOIB, a la Secció II,  autoritats i personal.
A més, també es publiquen al portal de l’opositor: <oposicions.caib.es>.
A la web de l’EBAP, <ebap.caib.es>, podreu trobar altra informació interessant sobre els processos selectius.

P. Quina diferència hi ha entre una oposició i un concurs-oposició?
R. El sistema d’oposició consisteix a dur a terme una o més proves de capacitat per determinar l’aptitud dels aspirants.
El  sistema de concurs-oposició consisteix a dur a terme, com a parts del procediment de selecció, una fase d’oposició (amb proves de capacitat) i una de concurs (amb valoració de mèrits). La puntuació que es pugui obtenir en la fase de concurs no dispensa en cap cas la necessitat de superar les proves selectives de la fase d’oposició.
A cada convocatòria s’estableix el sistema elegit.

P. Hi ha reserva de persones amb discapacitat?
R. S’ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
La reserva del mínim del 7 % es realitzarà de manera que, al manco, el 2 % de les places ofertades, ho sigui per persones que acreditin discapacitat intel·lectual, i la resta, el 5 %, ho sigui per persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.
Depenent del nombre de places ofertades, a cada convocatòria s’estableix el nombre de places reservades a persones amb discapacitat.

Requisits d’accés

P. Quan he de complir amb els requisits per poder-me presentar?
R. Els requisits s’han de complir a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

P. Quina documentació he de presentar?
R. Juntament amb la sol·licitud de participació, correctament emplenada, cal presentar la documentació acreditativa de compliment dels requisits exigits en cada una de les convocatòries.
Els requisits i les condicions generals venen establerts a les bases de cada convocatòria, així com també a les bases generals.

P. Quina documentació he de presentar si don el consentiment de consulta de dades que apareix en la sol·licitud?
R. En cas que doneu el consentiment, l’EBAP podrà consultar, mitjançant la xarxa d’intermediació de dades i altres mitjans, les dades relatives al DNI, titulació acadèmica que consti al Registre del Ministeri d’Educació, els serveis prestats a l’Administració de la CAIB, i la documentació que consti en el Registre de Personal, la formació realizada a l’EBAP i els certificats de català següents:
    • Els expedits per l’òrgan competent del GOIB.
    • Els homologats que constin  en el registre de l’òrgan competent del GOIB.
    • Els que constin inscrits en el Registre de Personal.
Així com també podrà consultar el certificat acreditatiu de condició legal de discapacitat.
Per tant, en cas que doneu el consentiment, no caldrà que presenteu aquesta documentació, però sí que l'haureu d'al·legar.
En cas que l’EBAP no pugui comprovar d’ofici la documentació anterior, podrà requerir a la persona aspirant que l’aporti en qualsevol moment del procés selectiu.

Presentació de sol·licituds

P. Quan s’inicia el termini per presentar una sol·licitud?
R. A no ser que les bases disposin una altra cosa, el termini per presentar una sol·licitud s’inicia l’endemà d'haver-se publicat en el BOIB.

P. Quan acaba?
R. A cada una de les convocatòries, s’especifica quin és el termini per presentar les sol·licituds.
De manera general, és de vint dies naturals des de l'endemà de publicar-se la convocatòria.
Quan el termini estableix que són dies naturals es compten tots els dies de la setmana, inclosos els dissabtes, diumenges, i també els declarats festius.

P. Com puc fer una sol·licitud? On la puc trobar?
R. La sol·licitud es pot realitzar de tres maneres; totalment telemàtica, semitelemàtica o manual. Si és possible, es recomana fer-la o totalment telemàtica o semitelemàtica.
Per poder realitzar les sol·licituds semitelemàtiques o totalment telemàtiques heu d’accedir a través de la web del portal de l’opositor <oposicions.caib.es>, cercar el procés selectiu del qual estau interessats en participar, i dins el procés concret, Crear una nova sol·licitud.
Podreu fer una sol·licitud completament telemàtica, sense haver-la de registrar presencialment, si teniu sistema d’identificació Cl@ve, o sou personal de la CAIB i disposau d’usuari d’accés i contrasenya.
Si no teniu cap dels sistemes anteriors, serà una sol·licitud semitelemàtica i una vegada acabat el procés, heu d’imprimir tots els documents i presentar-los a un registre habilitat. Per això haureu de Crear una nova sol·licitud i accedir sense autenticació.
En cas que faceu la sol·licitud manual, haureu d’emplenar el model oficial habilitat a  aquests efectes, que podreu trobar a la web de l’EBAP <ebap.caib.es>. També haureu de fer el pagament de la taxa emplenant el model 046 corresponent que podreu trobar a la web de l’ATIB (veieu pregunta de pagament de taxes). I finalment presentar-ho a un registre habilitat, juntament amb la documentació requerida.

P. L’he de presentar?
R. Si feis una sol·licitud semitelemàtica o manual, per ser vàlida l’heu de presentar a un registre habilitat.
En el cas de les sol·licituds emplenades amb el sistema Cl@ve o amb usuari de personal de la CAIB, la presentació es fa de forma telemàtica i no s’ha de registrar.

P. M’he equivocat emplenant la sol·licitud, ho puc solucionar?
R. Si ja heu registrat la sol·licitud de participació i detectau que heu comès una errada en l'emplenament de la sol·licitud o no heu anotat alguna dada, podeu registrar una instància adreçada a l'EBAP, concretament al Servei de Selecció i Provisió, on exposeu els fets i demanant l'esmena. Podeu utilitzar el model d’instància genèrica de la CAIB: <Instància genèrica CAIB>.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no es podrà modificar la falta de pagament de la taxa dins el termini, el canvi d’illa, de cos o de torn, ni afegir mèrits que no s’hagin al·legat en la sol·licitud inicial.

Taxes

P. Com puc fer el pagament?
R. En les sol·licituds semitelemàtiques i les completament telemàtiques el pagament es realitza a través de la mateixa aplicació de creació de sol·licitud.
Si la sol·licitud es realitza de forma manual, podeu emplenar i imprimir el corresponent model 046, des de la web de l’ATIB: <Model 046> pagar la taxa en qualsevol de les entitats col·laboradores que surten en el model o
podeu fer el pagament de forma telemàtica, mitjançant banca electrònica (s'ha de disposar de compte de banca electrònica en alguna de les entitats col·laboradores que apareixen en la pantalla) o mitjançant targetes bancàries de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
Una vegada que el pagament s’hagi fet correctament, cal que incorporeu el justificant del pagament efectuat a la sol·licitud de participació en les proves selectives.
Important. El nom del pagador ha de coincidir amb el de l’aspirant a participar en les proves, tal i com diuen les bases.

P. Qui està exempt del pagament de taxes?
R. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % queden exemptes del pagament de la taxa.

P. Què puc fer si he pagat dues vegades?
R. Heu de demanar la devolució registrant una instància adreçada a l’EBAP exposant els fets, adjuntant les còpies del justificant de pagament i el model de veracitat de dades bancàries (que podeu descarregar aquí: <Declaració veracitat dades bancàries>).

Publicació de llistes

P. Què són les llistes provisionals? Quan es publiquen?
R. Són les llistes de persones aspirants que han presentat una sol·licitud de participació en el procediment que es tracti, que es publiquen abans de les llistes definitives per tal que persones que han resultat excloses per causes taxades puguin esmenar-les, si escau.
Aquestes llistes es publiquen, una vegada comprovades totes les sol·licituds i el compliment dels requisits de participació, al BOIB i al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>.

P. Quan i com puc esmenar si he estat exclòs?
R. Si heu sortit exclòs en les llistes provisionals, el termini per esmenar la sol·licitud de participació s’ha de fer dins el termini fixat a la resolució corresponent que es publica al BOIB i al portal de l’opositor: <oposicions.caib.es>.
Generalment, aquest termini, és de 10 dies hàbils, però cal comprovar-ho a la resolució específica.
Per esmenar, cal que registreu una instància dirigida a l’EBAP, aportant la documentació necessària, per poder ser admés al procés selectiu.
En cas que hagueu resultat exclòs en la publicació de les llistes definitives, no hi ha possibilitat d’esmena i per tant no podreu participar en el procés selectiu.

P. I si no estic a cap llista provisional, ni a la d’admesos ni a la d’exclosos?
R. Heu de comprovar que estigueu a la llista de cossos no convocats. Això és perquè no vàreu assenyalar illa o cos, escala o especialitat a la qual participar i per tant no s’ha pogut incloure a la llista d’admesos i exclosos de cap illa o de cap cos, escala o espacialitat concreta.
Heu d’esmenar la vostra sol·licitud de participació, indicant per quina illa optau, registrant una instància dirigida a l’EBAP.

Exercicis

P. Quins són?
R. Els exercicis que s’han de realitzar a cada cos, escala o especialitat venen establerts a la resolució de la convocatòria específica, que es poden consultar a la publicació del BOIB, al portal de l’opositor <oposicions.caib.es> i també a la web de l’EBAP ebap.caib.es.

P. On puc trobar els temaris?
R. Els temaris exigits per cada cos, escala o especialitat es publiquen a la corresponent resolució de la convocatòria que es pot consultar al BOIB, al portal de l’opositor <oposicions.caib.es> i també a la web de l’EBAP <ebap.caib.es>.

P. Quan seran?
R. El calendari per dur a terme els exercicis s’estableix a cada convocatòria, i que es pot consultar a la resolució concreta publicada al BOIB, o al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>.
El calendari publicat pot estar subjecte a canvis si durant el desenvolupament del procés sorgeixen imprevistos que fan impossible el seu compliment. Els canvis en els calendaris prevists es publiquen al mateix lloc de publicació de la convocatòria.

P. Qui pot demanar l’adaptació de temps i mitjans? Com ho he de fer?
R. Per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, el Tribunal Qualificador ha d’establir les adaptacions possibles de temps i de mitjans que consideri pertinents per realitzar les proves selectives.
Per sol·licitar-ho heu d’efectuar la petició de les adaptacions en la sol·licitud de participació a les proves, i el Tribunal tindrà en compte el certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o de l’organisme equivalent.
Si per causes de força major (p.e. lesions que us impedeixin fer la prova en condicions normals) necessitau qualque adaptació de mitjans, ho heu de so·licitar amb suficient antel·lació, registrant una instància, dirigida al tribunal qualificador, per tal que aquest decideixi sobre la seva adequació. Els tribunals qualificadors tenen la seva seu a l’EBAP.
Si heu de donar el pit a un infant, ho heu de comunicar al Tribunal, per tal que s’acordin les mesures d'adaptació pertinents per tal de permetre que les dones aspirants que ho sol·licitin puguin fer-ho, registant una instància, dirigida al Tribunal Qualificador.

P. Puc sol·licitar revisió dels exercicis? Puc fer una reclamació?
R. Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió dels exercicis, disposau d’un termini de tres dies hàbils des que es publiqui la llista provisional.
Heu de registrar una instància adreçada al Tribunal, que té la seva seu a l’EBAP, exposant els fets i sol·licitant la revisió o fent una reclamació. Es recomana sempre que s’avanci la sol·licitud una vegada registrada a l’adreça de correu electrònic <oposicions@caib.es>, per tal d’evitar possibles demores en els registres.
Una vegada rebudes les sol·licituds de revisió, el Tribunal fixarà la data en què haureu d’acudir a la seu de l’EBAP per poder realitzar la revisió sol·licitada. Si no es possible el desplaçament  (illes de Menorca, Eivissa i Formentera) la revisió es realitzarà per videoconferència o telèfon.
Quant a les reclamacions rebudes, una vegada resoltes aquestes, el tribunal publicarà o us informarà de les conclusions referents a les reclamacions rebudes.
Després de fetes les revisions i resoltes les reclamacions, el tribunal publicarà la llista definitiva de persones aspirants que han superat l’exercici corresponent.

P. On puc trobar exercicis de convocatòries anteriors?
R. Podeu trobar exercicis corresponents a l’anterior convocatòria d’oposicions a la web de l’EBAP, clicant sobre els enllaços següents:

Mèrits

P. Quan s'han d’aportar el mèrits?
R. Quan es tracti de procediments selectius amb el sistema de concurs-oposició podeu presentar els mèrits en la fase de concurs, en cas d’haver superat la fase d’oposició.
Dins el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà que es publiqui la llista definitiva d’aprovats de la fase d’oposició, heu d’al·legar i acreditar davant el Tribunal Qualificador els mèrits que vulgueu que es tinguin en compte i que compleixin els requisits de cada convocatòria concreta.
No es valoraran els mèrits que no hagueu al·legat ni, si escau, acreditat documentalment en el termini per fer-ho.
No obstant aixó, respecte d’aquells mèrits que hagueu al·legat i acreditat en termini, però presentin algun defecte formal o resultin incomplets, el tribunal qualificador us requerirà per tal que en el termini que es determini pogueu esmenar-ho.

P. Quins mèrits he d’aportar?
R. Els mèrits s’han d’acreditar i valorar amb referència a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu, i són diferents per a cada convocatòria.
Per saber quins mèrits us poden valorar heu de consultar la convocatòria corresponent segons el cos, escala o especialitat.

P. Com ho he de fer?
R. Heu d’emplenar els fulls d’autobaremació que es posen a disposició dels aspirants i que es publica a la convocatòria específica.
Trobareu els fulls d’autobaremació a la web de l’EBAP.
Una vegada emplenat, l’heu de registrar i heu d’adjuntar la documentació requerida per tal que es puguin comprovar els mèrits al·legats.

Torna al principi

Borses

Convocatòries i sol·licituds d’inscripció

P. Com puc formar part d’una borsa de treball?
R. Les borses ordinàries estan integrades pels aspirants del torn lliure que han superat, com a mínim, el primer exercici obligatori d’un procediment d’oposició corresponent a l’illa on hi ha les places a les quals opta.
Les borses extraordinàries es creen mitjançant convocatòria específica per cos, escala o especialitat i illa, a través d’un procediment de valoració de mèrits o d’una prova específica creada a l’efecte.

P. On es publiquen les convocatòries per a les borses extraordinàries?
R. Es publiquen sempre al BOIB, a la seu electrònica i al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>.

P. Com em puc apuntar a una borsa extraordinària?
R. Si compliu els requisits establerts a les bases de cada convocatòria, heu d’emplenar i registrar una sol·licitud de participació, i aportar-ho juntament amb la documentació requerida i els mèrits que volgueu que es tenguin en compte.
Teniu dues opcions, o bé emplenar una sol·licitud semitelemàtica o una sol·licitud manual.
Per fer-ho de forma semitelemàtica, podeu accedir a la seu electrònica o directament al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>, cercar la borsa en què estau interessats i Crear una nova sol·licitud. Heu d’anar emplenant els apartats que es sol·liciten al programa, així com anar anotant els mèrits que es vulgui que es valorin. El programa anirà fent el càlcul resultant. Amb el mateix programa també fareu el pagament de la taxa. Una vegada completada la sol·licitud, l’heu d’imprimir i registrar, amb els requisits exigits per participar, juntament amb els mèrits que vulgueu que us valorin.
En cas de fer-ho de forma manual, heu d'emplenar la sol·licitud, el full d’autobaremació, fer el pagament de la taxa i ho heu de registrar juntament amb els mèrits que vulgueu que us valorin i la documentació acreditativa dels requisits per participar. Podeu trobar la sol·licitud i els fulls d’autobaremació per emplenar de forma manual clicant aquí.
Per fer el pagament de forma manual podeu seguir les instruccions anteriors de com l’apartat d’oposicions.

P. Quin termini tenc per participar en una borsa extraordinària?
R. Es pot consultar el termini per a la inscripció a les bases de cada convocatòria.
D’altra banda també ho podeu consultar al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>, en la convocatòria específica. Aquest termini serà de, com a mínim, 10 dies hàbils, excepte en casos de borses d’urgència.
El termini per a la inscripció a una borsa extraordinària comença a comptar des de l’endemà de la publicació al BOIB. Si no s’indica si els dies són hàbils o naturals, s’entendrà que aquests són hàbils.

Mèrits

P. Quins mèrits he d’aportar? I si don el consentiment per consultar les meves dades?
R. Els mèrits que es valoren venen establerts a les bases de cada convocatòria concreta que podeu consultar al BOIB o al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>.
En cas que doneu el consentiment, l’EBAP podrà consultar, mitjançant la xarxa d’intermediació de dades i altres mitjans, les dades relatives al DNI, titulació acadèmica que consti al Registre del Ministeri d’Educació, els serveis prestats a l’Administració de la CAIB, i la documentació que consti en el Registre de Personal, la formació realizada a l’EBAP i els certificats de català següents:
    • Els expedits per l’òrgan competent del GOIB.
    • Els homologats que constin  en el registre de l’òrgan competent del GOIB.
    • Els que constin inscrits en el Registre de Personal.
Així com també podrà consultar el certificat acreditatiu de condició legal de discapacitat.
Per tant, en cas que doneu el consentiment, no caldrà que presenteu aquesta documentació, però sí que l'haureu d'al·legar.

P. Com he d’aportar els mèrits?
R. No heu d'aportar els documents al·legats, dels quals hagueu donat el consentiment perquè l’EBAP els pugui consultar d’ofici, que figuren a la pregunta anterior.
Els documents dels mèrits al·legats que l’EBAP no pugui consultar s’han d’aportar mitjançant originals o còpies autèntiques.

P. Fins quan es valoren els mèrits?
R. Els mèrits es valoren fins a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.
Els mèrits que s’aportin i que no s’hagin assolit abans d’aquesta data, no es valoraran.

P. I si m’he equivocat fent l’autobaremació de mèrits?
R. La Comissió Técnica valorarà els mèrits al·legats i farà els càlculs oportuns, independentment dels càlculs que haureu fet al fulls d’autobaremació o a la so·licitud semitelemàtica. Si es tracta un error aritmètic o que un mèrit està anotat a un apartat incorrecte del full, la Comissió ho valorarà correctament, si escau.
No es podran valorar els mèrits que no han estat al·legats en el full d’autobaremació o sol·licitud semitelemàtica dins el termini de presentació de sol·licituds.
Si no heu pensat a al·legar un mèrit i encara estau dins el termini de presentació de sol·licituds, podeu fer una instància adreçada a l’EBAP, sol·licitant que s’incorporin els mèrits que volgueu que es valorin adjuntant un full d’autobaremació manual corregit que podeu trobar clicant aquí.
Si heu al·legat un mèrit però no heu aportat la documentació acreditativa o la Comissió no l’ha poguda comprovar d’ofici, la Comissió us requerirà per tal que l’aporteu dins el termini que aquesta estableixi a l’efecte.

Publicació de llistes

P. Llistes de persones admeses i excloses del procediment de les borses
R. Una vegada comprovades i incorporades en el programa informàtic les sol·licituds, es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb la causa d’exclusió, al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>.
Si n’heu resultat exclosos, i voleu esmenar la vostra sol·licitud, disposau de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu.
Una vegada comprovades les esmenes realitzades per les persones aspirants es publicarà al mateix lloc, la llista definitiva de persones admeses i excloses a la borsa.

P. Llistes provisionals i definitives de valoració de mèrits.
R. Una vegada que la Comissió de Valoració hagi revisat els mèrits aportats per les persones aspirants publicarà la llista provisional de valoració de mèrits al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>, per tal que cada persona pugui consultar la seva puntuació.
En aquest mateix portal podreu fer la consulta personalitzada de les puntuacions atorgades a cada apartat després de publicades les llistes provisionals.
Per fer aquesta consulta heu d’introduir la vostra data de naixement i el vostre DNI sense la lletra al lloc indicat de la web. Us apareixeran tots els borsins en els que participeu. Heu de seleccionar el que us interessi i podreu consultar aquestes puntuacions.
En general les convocatòries estableixen un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions que considereu pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs, així com també podreu sol·licitar veure l’expedient de valoració.
Per fer-ho, heu de registrar una instància dirigida a la Comissió Tècnica de Valoració, que té a la seu a l’EBAP.
Amb la mateixa instància podeu presentar la documentació que considereu oportuna per tal d’esmenar o aclarir un mèrit concret.
L’EBAP comunicarà a la pàgina web <oposicions.caib.es> la data i hora en que les persones que ho hagin sol·licitat puguin tenir vista de l’expedient.

Publicació i consulta

P. Publicació
R. Una vegada resoltes les al·legacions, es publicarà la resolució de la constitució de la borsa amb indicació de totes les persones integrants i l’ordre de prelació segons la puntuació obtinguda.
Aquesta publicació es farà al BOIB i al portal de l’opositor <oposicions.caib.es>

P. Com puc consultar els diferents borsins dels quals en form part.
R. Podeu fer una consulta personalitzada al Portal de l'interí. Per accedir-hi heu d'introduir la vostra data de naixement i el vostre núm. de DNI sense la lletra. Us apareixeran totes les borses actives de les quals formau part, així com també l’ordre de prelació i la vostra disponibilitat.

Torna al principi

Altres

P. En quins registres puc presentar la documentació?
R. En la pàgina del Govern de les Illes Balears, <www.caib.es>, en l'apartat Atenció a la ciutadania, podreu consultar les oficines de registre i també en l’enllaç següent: oficines de registre.
D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, també ho podeu fer en els registres següents:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol administració pública.  
b) A les oficines de correus, tal com s’estableix reglamentàriament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

P. Quines places gestiona l’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP)? I quines no?
R.
L’EBAP gestiona les places de l’Administració autonòmica corresponents als cossos generals i facultatius, així com les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).
Entre aquestes places no s’hi troben incloses les de personal docent o sanitari, així com tampoc les de l’Administració local (ajuntaments i consells insulars).
Tampoc no gestiona les places de personal laboral propi de les entitats públiques empresarials o fundacions, com puguin ser IBANAT, FOGAIBA...

P. On puc trobar informació d’altres oposicions i borses?
R. Per obtenir informació sobre oposicions i borses d’altres administracions heu de consultar les webs de cada administració concreta.
Aquí teniu alguns enllaços d’interès.

P. On puc trobar tota la informació sobre els processos selectius que gestiona l’EBAP?
R. En el Portal de l'opositor trobareu tota la informació relativa als processos selectius actius, referents tant de les convocatòries d’oposicions com de les convocatòries per a la constitució de borses extraordinàries.
En el mateix portal, podreu, també, fer una consulta personalitzada sobre els vostres expedients dels processos selectius en els quals heu participat o estau participant.
Així mateix, en el Portal de l'opositor s’hi publiquen totes les novetats i els comunicats referents als processos selectius actius. Per poder consultar-ho heu de clicar a veure tots els comunicats. Es publiquen informacions relatives al desenvolupament dels exercicis, a comunicats dels tribunals, modificacions de calendaris, correccions d’errades, etc.

D’altra banda, al Portal de l'interí podreu trobar informació relativa als borses de les quals en formau part fent una consulta personalitzada on podreu informar-vos de l’ordre de prelació o la vostra disponibilitat.
En aquest mateix portal es poden consultar altres borses clicant sobre Gestió de borsins.

En el portal web de l’EBAP <ebap.caib.es> trobareu altra informació sobre els processos selectius actuals i anteriors, així com informació sobre l’Escola.

Torna al principi