Torna

Oposicions CAIB 2019

2_requisits_facultatius.png

10_generals.png

punt_7.pngQuins són els requisits per participar a cada cos?

Els requisits que heu de complir per poder accedir als cossos facultatius són els següents:

2_punt.png Torn lliure

Titulació Català
CFS, escala d'arquitectura Títol d’arquitecte (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries. B2
CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma Títol d’enginyer agrònom (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries. B2
CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial Títol d’enginyer industrial (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries. B2
CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica - Títol de grau en l’àmbit de l’enginyeria informàtica o títol en enginyeria informàtica.
En tot cas, es consideren inclosos en l’àmbit de l’enginyeria informàtica el graus següents:
- Grau en enginyeria informàtica.
- Grau en enginyeria informàtica en enginyeria de computadors.
- Grau en enginyeria informàtica – enginyeria de computadors.
- Grau en enginyeria informàtica en computació.
- Grau en enginyeria informàtica en sistemes d’informació.
- Grau en enginyeria informàtica de gestió i sistemes d’informació.
- Grau en enginyeria informàtica en tecnologies de la informació.
- Grau en enginyeria informàtica de serveis i aplicacions.
- Grau en enginyeria informàtica de serveis.
- Grau en enginyeria informàtica del software.
- Grau en enginyeria informàtica – enginyeria del software.
- Grau en enginyeria informàtica – tecnologies informàtiques.
- Grau en enginyeria informàtica i tecnologies virtuals.
B2
CFS, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament Títol de grau, doctor, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent. B2
CFS, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística Títol d’enginyeria, arquitectura o llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques,  matemàtiques, física, ciències econòmiques i empresarials, economia, administració i direcció d’empreses, investigació i tècniques de mercat, sociologia, psicologia, documentació, ciències actuarials i financeres, biologia, ciències ambientals o grau en els àmbits anteriors. B2
CFS, escala científica, especialitat biologia - Títol de grau en l’àmbit de biologia o bioquímica o llicenciatura en biologia o bioquímica.
En tot cas, es consideren inclosos en l’àmbit de biologia o bioquímica el graus següents:
- Grau en biologia.
- Grau en bioquímica.
- Grau en bioquímica i biologia molecular.
- Grau en biologia ambiental.
- Grau en biotecnologia.
B2
CFS, escala científica, especialitat ciències ambientals - Títol de grau en l’àmbit de les ciències ambientals o llicenciatura en ciències ambientals.
En tot cas, es considera inclòs en l’àmbit de les ciències ambientals el grau següent:
- Grau en ciències ambientals.
B2
CFS, escala científica, especialitat geologia - Títol de grau en l’àmbit de la geologia o llicenciatura en geologia.
En tot cas, es considera inclòs en l’àmbit de la geologia el grau següent:
- Grau en geologia.
B2
CFS, escala científica, especialitat química - Títol de grau en l’àmbit de química o llicenciatura en química.
En tot cas, es considera inclòs en l’àmbit de química el grau següent:
- Grau en química.
B2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic Títol de grau o llicenciatura en l’àrea d’arts i humanitats o ciències socials i jurídiques. C2
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia - Títol de grau en l’àmbit de la psicologia o llicenciatura en psicologia.
En tot cas, es considera inclòs en l’àmbit de la psicologia el grau següent:
- Grau en psicologia.
B2
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària Títol de llicenciatura en veterinària o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries. B2
CFS, escala sanitària, especialitat medicina Títol de llicenciatura en medicina o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries. B2
CFS, escala sanitària, especialitat medicina del treball Títol de llicenciatura en medicina o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries i especialitat medicina del treball. B2
CFS, escala sanitària, especialitat farmàcia Títol de llicenciatura en farmàcia o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries. B2

2_punt.png Torn de promoció interna

Titulació Català
CFS, escala d'arquitectura Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir el títol d’arquitecte (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.
— Pertànyer al cos facultatiu tècnic, escala arquitectura tècnica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos, escala o especialitat des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
B2
CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir el títol d’enginyer agrònom (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.
— Pertànyer al cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica agrícola de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos, escala o especialitat des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
B2
CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir el títol d’enginyer industrial (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.
— Pertànyer al cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos, escala o especialitat des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
B2
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir el títol d’enginyer de camins, canals i ports (pre-Bolonya) o títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries
— Pertànyer al cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyer tècnic d’obres públiques, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos, escala o especialitat des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
B2

punt_7.pngRecordau que:

Per ser admeses a les proves selectives que es convoquin, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de cadascuna de les convocatòries i durant el procés selectiu, els requisits següents:

2_punt.png Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l’accés a l’ocupació pública segons l’article 57 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

2_punt.png Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

2_punt.png No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

2_punt.png Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d’acord amb la forma que estableix la base 6. Sol·licituds. D’acord amb el que preveu l’article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

2_punt.png Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s’inclouen les places ofertes.

2_punt.png Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

2_punt.png Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s’indiquin en la convocatòria específica.
Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març). Podeu consultar aquí l'Ordre esmentada: PDF.

torna.png