Torna

Oposicions CAIB 2019

Cos d'advocacia

Convocatòria de proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’advocacia

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 17 de setembre es publica la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització d’11 de setembre de 2020 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El procediment per a la presentació de sol·licituds i els documents que s’hi han d’adjuntar es detallen en l’annex 4 de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució d’aprovació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 18 de setembre fins al 7 d’octubre).

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar el BOIB esmentat, a continuació: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/161/1067613>.

punt.pngPresentació de sol·licitud de participació

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que la sol·licitud es presenti en algun registre diferent del Registre de l’EBAP, és convenient que s’avanci la sol·licitud registrada al número de fax 971 17 76 20.

Aquestes sol·licituds s’han d’ajustar al model oficial que s’estableix en l’annex 4. S’ha de presentar la sol·licitud en una de les tres modalitats alternatives següents:

  • Sol·licitud telemàtica: La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d’alta a Cl@ve, té la possibilitat d’emplenar la sol·licitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemàtica.
  • Sol·licitud semitelemàtica: L’aspirant pot avançar la sol·licitud manual per via telemàtica. Un cop finalitzat el procés en el web (http://oposicions.caib.es), el sistema li assignarà un número de preregistre. A continuació la persona interessada ha de presentar la sol·licitud en un dels Registres esmentats. La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament.
  • Sol·licitud manual: Si la persona interessada no pot emplenar ni avançar la sol·licitud per via telemàtica. Els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a la seva disposició a l’EBAP, al web del Govern (http://oposicions.caib.es) i a continuació:

- Model sol·licitud d'inscripció PDF