4_1_exercicis_grals.png

4_quins.png

4_quan_on.png

punt_3.png Quins exercicis seran?

4_punt.pngEl desenvolupament dels exercicis d’aquest procés selectiu s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

punt_3.pngCOS SUPERIOR

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit un qüestionari de 120 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 110 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició, llevat del temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 140 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Puntuació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte quan hi hagi més de 5 aspirants per plaça convocada (255 aspirants a l’illa de Mallorca, 5 aspirants a l’illa de Menorca i 15 aspirants a l’illa d’Eivissa) amb una puntuació igual o superior a 5 punts. En aquest cas, la puntuació mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 255 a l’illa de Mallorca, en el número 5 a l’illa de Menorca i en el número 15 a l’illa d’Eivissa.

Respondre per escrit cinc qüestions de tipus teòric d’un model a escollir entre dos models elegits per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d’entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d’oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts cada qüestió.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada qüestió i nota mitjana de les cinc qüestions igual o superior a 5 punts.

2

Respondre per escrit cinc qüestions de tipus teòric d’un model elegit per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d’entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d’oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts cada qüestió.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada qüestió i nota mitjana de les cinc qüestions igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Els aspirants d'aquest torn podran triar d’entre dos el model de cinc qüestions que han de respondre. A aquest efecte s’ha de triar un segon model en el sorteig.

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador a escollir entre quatre opcions elegides per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos superior.

Temps: 4 hores.

Qualificació: 0 a 10 punts cada cas pràctic, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

3

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos superior.

Temps: 4 hores.

Qualificació: 0 a 10 punts cada cas pràctic, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Promoció interna creuada: Els aspirants d'aquest torn podran triar d’entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s’han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.

punt_3.pngCOS SUPERIOR ESCALA INTERVENCIÓ

Exercici Torn lliure
1

Respondre per escrit tres qüestions de tipus teòric, una per cada una de les següents parts del temari: part I (dret constitucional, dret estatutari i Unió Europea), part II (gestió, personal i dret penal, i empresa) i part III (dret civil i mercantil).
Aquestes qüestions s’elegiran per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants immediatament abans de començar les proves, d’entre tres qüestions alternatives de cada part preparades pel Tribunal.
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts cada qüestió.

Puntuació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 4 punts en cada qüestió i nota mitjana de les tres qüestions igual o superior a 5 punts.

2

Exposar oralment, en el mateix ordre en què apareixen al temari tres temes extrets a l’atzar d’entre els que conformen el programa, amb la distribució següent: un tema a escollir entre dos de la part IV (dret administratiu), un tema a escollir entre dos de la part V (dret financer i tributari) i un tema a escollir entre dos de la part VI (comptabilitat i auditoria).
Els aspirants disposaran de quinze minuts per preparar aquest exercici, sense poder consultar cap tipus d’apunts o texts. Si elaboren un guió el podran utilitzar en la seva exposició.
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 45 minuts. 15 minuts per preparació.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Per superar aquesta prova serà necessari: desenvolupar tots els temes, nota mínima en cada tema de 3 punts i nota mitjana dels tres temes igual a 5 punts o superior.

3

Resoldre quatre casos pràctics amb ordinador triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants immediatament abans de començar les proves, amb la distribució següent: un cas pràctic que hauran d’escollir entre dos de designats per sorteig públic de cada un dels quatre blocs de la part VII del temari.

Temps: 5 hores.

Qualificació: 0 a 5 punts cada cas pràctic, dels quals 0,25 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 2 punts, la suma aritmètica de la nota de cada cas pràctic igual o superior a 10 punts, dels quals 0,5 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

punt_3.pngCOS DE GESTIÓ

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit un qüestionari de 110 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 100 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició, llevat del temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 120 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Puntuació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte quan hi hagi més de 25 aspirants per plaça convocada amb una puntuació igual o superior a 5 punts (75 a l’illa de Mallorca). En aquest cas, la puntuació mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 75 a l’illa de Mallorca.

Respondre per escrit cinc qüestions de tipus teòric d’un model a escollir entre dos models elegits per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d’entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d’oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts cada qüestió.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada qüestió i nota mitjana de les cinc qüestions igual o superior a 5 punts.

2

Respondre per escrit cinc qüestions de tipus teòric d’un model elegit per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d’entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal de les següents parts del temari: part IV (bon govern, transparència, Administració electrònica i igualtat d’oportunitats), part V (dret administratiu), part VI (funció pública, dret laboral i dret penal) i part VII (economia, hisenda pública i sistema fiscal).
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts cada qüestió.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada qüestió i nota mitjana de les cinc qüestions igual o superior a 5 punts.

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador a escollir entre quatre opcions elegides per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos de gestió.

Temps: 4 hores.

Qualificació: 0 a 10 punts cada cas pràctic, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

3

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos de gestió.

Temps: 4 hores.

Qualificació: 0 a 10 punts cada cas pràctic, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

punt_3.pngCOS ADMINISTRATIU

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit un qüestionari de 100 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 90 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició, llevat del temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 110 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Puntuació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte quan hi hagi més de 20 aspirants per plaça convocada (140 aspirants a l’illa de Mallorca i 20 aspirants a l’illa d’Eivissa) amb una puntuació igual o superior a 5 punts. En aquest cas, la puntuació mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 140 a l’illa de Mallorca i en el número 20 a l’illa d’Eivissa.

Respondre per escrit un qüestionari de 81 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta, sobre la part II del temari (dret administratiu, transparència i Administració electrònica, funció pública i hisenda pública). Les 76 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició, llevat del temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 95 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

2

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos administratiu.

Temps: 150 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic, dels quals 2 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada cas pràctic i nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador a escollir entre quatre opcions elegides per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos administratiu.

Temps: 150 minuts

Qualificació: de 0 a 10 punts cada cas pràctic, dels quals 2 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada cas pràctic i nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

punt_3.pngCOS AUXILIAR

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit un qüestionari de 81 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 76 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició, llevat del temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 100 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Puntuació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte quan hi hagi més de 5 aspirants per plaça convocada (435 aspirants a l’illa de Mallorca, 45 aspirants a l’illa de Menorca, 70 aspirants a l’illa d’Eivissa i 5 aspirants a l’illa de Formentera) amb una puntuació igual o superior a 5 punts. En aquest cas, la puntuació mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 435 a l’illa de Mallorca, en el número 45 a l’illa de Menorca, en el número 70 a l’illa d’Eivissa i en el número 5 a l’illa de Formentera.

Respondre per escrit un qüestionari de 51 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta, sobre la part II del temari (dret administratiu, gestió de personal i hisenda pública). Les 46 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició, llevat del temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 55 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

2

Resoldre un cas pràctic amb ordinador triat per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos auxiliar.

Temps: 90 minuts.

Qualificació: de 0 a 10, dels quals 2 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Promoció interna creuada: Els aspirants d'aquest torn podran triar d’entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s’han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.

Resoldre un cas pràctic amb ordinador a escollir entre dues opcions elegides per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents, referits a tot el temari complet i a les funcions del cos auxiliar.

Temps: 90 minuts.

Qualificació: de 0 a 10, dels quals 2 punts correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació mínima per superar l'exercici: 5 punts, dels quals 1 correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

punt_3.pngCOS SUBALTERN

Exercici Torn lliure
1

Respondre per escrit un qüestionari de 65 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 61 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva.
Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició.

Temps: 85 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Puntuació mínima per superar l'exercici: 5 punts, excepte quan hi hagi més de 8 aspirants per plaça convocada (200 aspirants a l’illa de Mallorca, 40 aspirants a l’illa de Menorca i 96 aspirants a l’illa d’Eivissa) amb una puntuació igual o superior a 5 punts. En aquest cas, la puntuació mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 200 a l’illa de Mallorca, en el número 40 a l’illa de Menorca i en el número 96 a l’illa d’Eivissa.

2

Resoldre dos casos pràctics triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, desglossat en cinc preguntes cada cas pràctic, referides al temari i a les funcions del cos subaltern.

Temps: 90 minuts.

Qualificació: de 0 a 10.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts i nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts.

Promoció interna creuada: Els aspirants d'aquest torn podran triar d’entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s’han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.

torna.png