Torna

Oposicions CAIB 2019

2_requisits_serveis_grals.png

11_facultatius.png

punt_7.pngQuins són els requisits per participar a cada cos?

Els requisits que heu de complir per poder accedir als cossos dels serveis generals són els següents:

punt_7.png Torn lliure:

Titulació Nivell de català
Cos superior Titulació oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent. C1
Cos superior, escala Intervenció Titulació oficial de llicenciatura en dret, economia, administració i direcció d’empreses, ciències actuarials i financeres o grau en els àmbits anteriors. C1
Cos de gestió Titulació oficial de grau, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, o haver superat tres cursos complets o el primer cicle d’una llicenciatura. C1
Cos administratiu

Titulació oficial de batxiller, tècnic o equivalent.

C1
Cos auxiliar

Titulació oficial de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar o equivalent.

B2
Cos subaltern No s’exigeix cap titulació acadèmica. B1

punt_7.pngTorn de promoció interna:

Titulació Nivell de català
Cos superior

Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir la titulació oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent.
— Pertànyer a algun dels cossos o escales del subgrup A2 de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.

Aspirants del torn de promoció interna creuada:
— Tenir la titulació oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent.
— Pertànyer a algun dels cossos o escales dels subgrups A1 o A2 de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.

C1
Cos de gestió Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir la titulació oficial de grau, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent o haver superat tres cursos complets o el primer cicle d’una llicenciatura.
— Pertànyer a algun dels cossos o escales del subgrup C1 de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
C1
Cos administratiu Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir la titulació oficial de batxiller, tècnic o equivalent.
— Pertànyer a algun dels cossos o escales del subgrup C2 de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
C1
Cos auxiliar

Aspirants del torn de promoció interna vertical:
— Tenir la titulació oficial de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar o equivalent.
— Pertànyer a algun dels cossos o escales de les agrupacions professionals sense titulació regulades en la disposició addicional setena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (antic grup E) de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.

Aspirants del torn de promoció interna creuada:
— Tenir la titulació oficial de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar o equivalent.
— Pertànyer a algun dels cossos o escales dels subgrups C2 o AP de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala de del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.

B2
Cos subaltern Aspirants del torn de promoció interna per a personal laboral fix:
— No s’exigeix cap titulació acadèmica.
— Pertànyer com a personal laboral fix a una categoria laboral del grup E del conveni laboral vigent de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.
B1

punt_7.pngRecordau que:

Per ser admeses a les proves selectives que es convoquin, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds de cadascuna de les convocatòries i durant el procés selectiu, els requisits següents:

2_punt.png Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l’accés a l’ocupació pública segons l’article 57 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

2_punt.png Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

2_punt.png No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

2_punt.png Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d’acord amb la forma que estableix la base 6. Sol·licituds. D’acord amb el que preveu l’article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

2_punt.png Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s’inclouen les places ofertes.

2_punt.png Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

2_punt.png Estar en possessió dels coneixements de llengua catalana que s’indiquin en la convocatòria específica.
Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març). Podeu consultar aquí l'Ordre esmentada: PDF.

torna.png