Torna

Oposicions CAIB 2019

6_temaris-bases.png

6_temaris_pendents.png

punt_5.png Bases generals 

PDF  Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s’aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d’ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l’oferta d’ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018.

punt_5.png Bases específiques dels cossos de l'Administració general

PDF Cos superior
PDF Cos superior, escala intervenció
PDF Cos de gestió
PDF Cos administratiu
PDF Cos auxiliar
PDF Cos subaltern
Cos subaltern-ordenança de suport (reserva 2% persones discapacitat intelectual)

punt_5.png Bases específiques dels cossos facultatius superiors de l'Administració especial

PDF Escala d'arquitectura
Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma
Escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial
Escala d’enginyeria, especialitat enginyeria de camins, canals i ports
Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica
Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament
Escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística
Escala científica, especialitat biologia
Escala científica, especialitat ciències ambientals
Escala científica, especialitat geologia
Escala científica, especialitat química
Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic
Escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia
Escala sanitària, especialitat veterinària
Escala sanitària, especialitat medicina
Escala sanitària, especialitat medicina del treball
Escala sanitària, especialitat farmàcia

torna.png