Torna

Oposicions CAIB 2019

4_1_exercicis_fac.png

4_quins.png

4_quan_on.png

punt_3.png Quins exercicis seran?

4_punt.pngEl desenvolupament dels exercicis d’aquest procés selectiu s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

punt_3.pngCOS FACULTATIU SUPERIOR

Exercici Torn lliure Torn promoció interna vertical
1

Respondre per escrit un qüestionari de 65 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 60 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari de matèries comunes del cos.

Temps: 90 minuts.

Qualificació: de 0 a 10 punts.

Puntuació mínima per superar l'exercici: 5 punts.

Respondre per escrit cinc qüestions de tipus teòric d’un model a escollir entre dos models elegits per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d’entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti i el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada qüestió i nota mitjana de les cinc qüestions igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

2

Respondre amb ordinador cinc qüestions de tipus teòric d’un model elegit per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, d’entre tres models de cinc qüestions preparats pel Tribunal d’entre el temari de matèries específiques corresponents al cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti, i el temari comú de matèries d’ofimàtica.
Aquestes qüestions no han de ser obligatòriament una transcripció literal de l’enunciat o de part de l’enunciat d’un tema i poden interrelacionar diferents epígrafs del temari.

Temps: 3 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts, dels quals 1 punt correspondrà a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Qualificació mínima per superar l'exercici: nota mínima de 3 punts en cada qüestió i nota mitjana de les cinc qüestions igual o superior a 5 punts, dels quals 0,5 correspondran a la valoració dels aspectes relacionats amb el temari comú de matèries d’ofimàtica.

Resoldre dos casos pràctics amb ordinador a escollir entre quatre opcions elegides per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits al temari de matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.

Temps: 4 hores.

Qualificació: 0 a 10 punts cada cas pràctic.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts.

3

Resoldre per escrit dos casos pràctics triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, referits al temari de matèries comunes i específiques i a les funcions del cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti.

Temps: 4 hores.

Qualificació: 0 a 10 punts cada cas pràctic.

Qualificació final: nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts, nota mitjana dels dos casos pràctics igual o superior a 5 punts.

torna.png