Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

TAXES ANÀLISIS AGRICOLES 2019

Segons la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de gener de 2021 per la qual s’
estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021
, es publiquen les taxes dels anàlisis agrícoles.

El pagament de les taxes s'ha de fer telemàticament. Accediu als imports indicats al quadre següent i vos adreceran directament a la ATIB. 

Taxes d'anàlisis agrícoles

Accés ATIB

Bàsica

Bàsica

20,02 €

Bàsica amb opcionals

Bàsica + 1 opcional

25,03 €

Bàsica + 2 opcionals

30,04 €

Bàsica + 3 opcionals

35,05 €

Bàsica + 4 opcionals

40,06 €

Bàsica + 5 opcionals

45,07 €

Per saber el nombre de determinacions opcionals que voleu fer, mirau els quadres de les taules següents: 

Anàlisi de terra

Bàsica

Fertilització: pH, conductivitat elèctrica, carbonats, calcària activa, matèria orgànica, nitrogen total, fòsfor assimilable,  potassi canviable, capacitat d’intercanvi catiòni.

20,02 €

Opcionals

Textura: arenes, llims i argiles

5,01 €

Sodi canviable

5,01 

Calci canviable

5,01 

Magnesi canviable

5,01 

Percentatge de saturació

5,01 

Anàlisi d’aigua i solucions nutritives

Bàsica

pH, conductivitat elèctrica, clorurs, bicarbonats, nitrats, nitrits, sulfats, sodi, calci, magnesi

20,02 

Opcionals

Fòsfor

5,01 

Potassi

5,01 

Amoni

5,01 

Bor

5,01 

Anàlisi foliar

Bàsica

Nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi

20,02 

Opcionals

Ferro

5,01 

Manganès

5,01 

Zinc

5,01 

Bor (experimental)

-