Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica (Exp. TR 21/16)

S’obre un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en els diaris oficials perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització d'una instal·lació eléctrica d'ampliació subestació Coliseo 66 kV bypass línies Son Reus (futur Son Pardo)-Nuredduna (Exp. TR 21/16) i fer les al·legacions que considerin pertinents.

Les persones interessades poden consultar el projecte que s’adjunta en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquests documents de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Documentació adjunta:

Projecte