Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Obertura del tràmit d’informació pública d’autorització administrativa prèvia d’una instal·lació per a la distribució de gas natural canalitzat a Camp de Mar, TM d’Andratx

 S'obre un termini d'informació pública del “Projecte d’autorització administrativa prèvia per a la distribució de gas natural canalitzat a Camp de Mar, TM d’Andratx (Illes Balears)”.

 Fins el 29 de novembre de 2019 segons el termini d'informació pública d’aquesta instal·lació de distribució de gas, la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 149,  de 2  de novembre de 2019, les persones interessades podran consultar el projecte que s'adjunta en format digital amb aquest anunci, o bé consultar-lo de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (C/ Gremi de Corredors, 10 -polígon de Son Rossinyol- Palma), i, al mateix temps, formular, si escau, les al·legacions que es considerin oportunes en relació amb aquest projecte.

Documents adjunts: