Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Obertura del tràmit d’informació pública d’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica denominada “Nueva red de baja tensión en C/Puig des Teix i Ampliación de trafo CT 14676 «Bestard Bauza»”.

Texto: S'obre un termini d'informació pública del projecte promogut per Edistribución Redes Digitatles, SLU, de “Nueva red de baja tensión en C/Puig des Teix i Ampliación de trafo CT 14676 «Bestard Bauza»”. (UP 1/2021), al terme municipal de Marratxí.

En el termini de trenta díes hàbils comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Butlletí Oficial de l'Estat, les persones interesssades podran consultar el projecte d'execució, que s'adjunten en format digital a aquest anunci, i, al mateix temps, podran formular, si escau, les al·legacions que considerin oportunes en relació amb aquest projecte.

Documentació adjunta:

- Projecte d'execució de la línia de baixa tensió
- Projecte d'execució de l'ampliació del centre de transformació
- Separata 1
- Separata 2.