Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a una sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, d’execució i, en concret, de declaració d’utilitat pública del ramal de subministrament a bugaderia industrial en el terme municipal de Consell

S’hi poden formular les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de 20 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Publicació BOIB
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10877/613760/obertura-del-tramit-d-informacio-publica-per-a-una