Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a una sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, d’execució i, en concret, de declaració d’utilitat pública del ramal de distribució a l'EMT de Palma

S’hi poden formular les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de 20 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Documents: