Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la carretera Nova, parcel·la 78-79, d’Alaior, promogut per Cooperativa Insular Ganadera de Menorca

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de la instal·lació fotovoltaica a la carretera Nova, parcel·la 78-79, d’Alaior i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte tècnic que s’adjunta en format digital amb aquest anunci.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts:

Projecte