Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa del projecte d’ampliació de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, promoguda pel Consell de Menorca, al carrer Jeroni Alzina, 43, de Ciutadella

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica sobre coberta al carrer de Jeroni Alzina, 43 de Ciutadella i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts:

Projecte