Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa de l’ampliació en 1 MWp de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum del recinte de Son Pacs de Palma

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de la instal·lació fotovoltaica sobre coberta al recinte de Son Pacs propietat d’EMAYA SA i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte tècnic que s’adjunta en format digital amb aquest anunci i presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts: