Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública d’autorització administrativa prèvia i de construcció del projecte «Ampliació Subestació Ciutadella 132 kV»

S’obre un termini d’informació pública del projecte «Ampliació Subestació Ciutadella 132 kV», al terme municipal de Ciutadella.

En el termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Butlletí Oficial de l’Estat, les persones interessades poden consultar el projecte que s’adjunta en format digital amb aquest anunci i, al mateix temps, formular, si escau, les al·legacions que considerin oportunes en relació amb aquest projecte.

Documents adjunts:

Projecte.