Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública d'autorització administrativa del projecte "Nova subestació Formentera 132 kV, ampliació subestació Formentera a 30 kV i cable de 30 kV d’interconnexió entre els parcs de 132 i 30 kV"

S'obre un termini d'informació pública del projecte "Nova subestació Formentera 132 kV, ampliació subestació Formentera a 30 kV i cable de 30 kV d’interconnexió entre els parcs de 132 i 30 kV”, en el T.M. de Formentera. 

En el termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o al BOE, les persones interessades podran consultar el projecte d’execució així com l’estudi d’impacte ambiental que s'adjunten en format digital amb aquest anunci, i al mateix temps, formular, si escau, les al·legacions que es considerin oportunes en relació amb aquest projecte. 

L’estudi d’impacte ambiental de la subestació objecte d’informació pública inclou també la dels nous enllaços Eivissa-Formentera a 132 kV, encara que s’ha de tenir en compte, que tant la tramitació administrativa com ambiental d’aquests enllaços és competència de l’Administració de l’Estat. Per la qual cosa les al·legacions que facin referència a aquests enllaços es realitzaran quan es dugui a terme la tramitació administrativa a l’Àrea d’Indústria i Energia de la delegació del Govern a les Illes Balears (C/ Felicià Fuster, 7 – 07006 – Palma).

Documentació adjunta: