Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública d'autorització administrativa dels projectes "Nova subestació San Jorge a 132 kV”, “Canvi topològic en la línia aèria-subterrània 66 kV SC Ibiza-Bossa 1 per a generar la línia aèria Ibiza-San  Jorge 1" i “Línia subterrània 132 kV DC Bossa-San Jorge 1-2”.

S'obre un termini d'informació pública dels projectes "Nova subestació San Jorge a 132 kV”, “Canvi topològic en la línia aèria-subterrània 66 kV SC Ibiza-Bossa 1 per a generar la línia aèria Ibiza-San  Jorge 1" i “Línia subterrània 132 kV DC Bossa-San Jorge 1-2” en el T.M. de Sant Josep de Sa Talaia.

En el termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o al BOE, les persones interessades podran consultar el projecte d’execució així com l’estudi d’impacte ambiental que s'adjunten en format digital amb aquest anunci, i al mateix temps, formular, si escau, les al·legacions que es considerin oportunes en relació amb aquest projecte.

 ·         Estudi d’impacte ambiental conjunta per als tres projectes:

o EIA_SE_SAN JORGE.pdf

o   EIA_SAN JORGE_DOCUMENTO_SÍNTESIS.pdf

 ·         Projectes d’execució:

o Nueva SE San Jorge 132 KV.pdf

o PE cambio topológico L66kV de Ibiza-Bossa 1 a Ibiza-San Jorge 1.pdf

o PE DC BOSSA-SAN JORGE 1-2.pdf