Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa, del projecte de planta de cogeneració amb biogás amb una potència total de 1.802 kW a la carretera PMV-810 1, km 5, del terme municipal de Santa Eulària des Riu (RE017/20)

S'obre un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte de la planta de cogeneració i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts: