Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica de 334,4 kWp al carrer Llata, 1 de Capdepera

S'obre un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de la instal·lació fotovoltaica sobre coberta al carrer Llata, 1 de Capdepera i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte tècnic que s’adjunta en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquest document de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació adjunta:

Projecte