Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum mitjançant pèrgoles al port de Ciutadella, promogut per Ports de les Illes Balears (AU-00681/2020)

S'obre un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de la instal·lació fotovoltaica sobre pèrgoles a l’aparcament del port de Ciutadella i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte tècnic que s’adjunta en format digital amb aquest anunci.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació adjunta:

Projecte