Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de la línia subterrània a 132 kV doble circuit SE Ibiza - SE Bossa (TR 10/2020)

S’obre un termini d’informació pública del projecte promogut per Red Eléctrica de España, SAU, de la línia subterrània a 132 kV doble circuit SE Ibiza - SE Bossa (expedient TR 10/2020), als termes municipals d’Eivissa i Sant Josep de sa Talaia.

En el termini de trenta dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Butlletí Oficial de l’Estat, les persones interessades podran consultar el projecte d’execució i també l’estudi d’impacte ambiental, que s’adjunten en format digital a aquest anunci, i, al mateix temps, podran formular, si escau, les al·legacions que considerin oportunes en relació amb aquest projecte.

Documentació adjunta: