Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de millora de l’eficàcia i l’eficiència energètica de l’EDAR 1, de Palma (RE 007/20)

S'obre un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització del parc fotovoltaic i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar els documents que s’adjunten en format digital amb aquest anunci.

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts: