Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública, per a l’autorització administrativa, del projecte de modificació de la instal·lació de cogeneració  «Cogeneració Parc Bit», ubicada al carrer de Michael Faraday, 1, del Parc Bit, al terme municipal de Palma. Exp. CE051/01

S’obre un termini de 20 dies, des de l’endemà de la publicació en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar el projecte de modificació de la instal·lació de cogeneració  «Cogeneració Parc Bit», i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte que s’adjunta en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquest document de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació adjunta:

·       Projecte