Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública  d’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica de “reforma de la línea aèria M.T a 15kV “ALFABIA” entre els suports T16 i T1R per canvi de  conductor”

S’obre un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació en els diaris oficials perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització de “reforma de la línea aèria M.T a 15kV “ALFABIA” entre els suports T16 i T1R per canvi de  conductor” i fer les al·legacions adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte que s’adjunta en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquests documents de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documentació adjunta:

- Projecte de reforma de la línia aèria a 15kV “ALFABIA” entre els suports T16 i T1R per canvi de conductor”.

- Memòria FINCA 1.

- Memòria FINCA 2

- Memòria FINCA 3

- Memòria FINCA 4

- Memòria FINCA 6

- Memòria FINCA 7

- Memòria FINCA 9

- Memòria FINCA 10

- Memòria FINCA 12

- Memòria FINCA 13

- Memòria FINCA 14

- Memòria FINCA 15

- Memòria FINCA 16

- Memòria FINCA 17

- Memòria FINCA 18

- Memòria FINCA 19

- Memòria FINCA 20

- Memòria FINCA 21

- Memòria FINCA 22

- Memòria FINCA 23

- Memòria Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

- Memòria Ajuntament de Bunyola

- Memòria Consell Insular de Mallorca

- Memòria Ferrocarril de Soller

- Memòria TESA